OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 11.10.2023 10:24:07 

Brožúrka - August 1998


   

TRETIE FATIMSKÉ PROROCTVO

  NAPRIEK 40 - ROČNÉMU ODPORU CIRKVI

ODHALENÉ!Prednáška z medzinárodnej tlačovej konferencie


Natália de Lemeny Makedonová


August 1998

 

Prečo je rok 1998 najdôležitejším rokom v dejinách ľudstva?  

 

Dnes, na prelome tisícročí, dochádza k obratu sveta. Tento pojem znamená, že na Zemi dôjde k radikálnej zmene. Všetko nesprávne a neužitočné zanikne, aby sa začal rozvíjať nový životný štýl. Je to obdobie vyvrcholenia ďalšej vývojovej etapy ľudstva. V náboženskej literatúre sa tomuto deju hovorí súd. Človek by mal vedieť, čo potrebuje na to, aby zvládol skúšku, po ktorej prejde do vyššieho štádia vývoja na Zemi.


Súd môže prebiehať buď pozitívnym alebo negatívnym spôsobom.


Pozitívny prelom sa odohrá pozvoľne a nenásilne, keď sa ľudia na základe nového duchovného poznania dobrovoľne podriadia večným zákonom života a zmenia svoje myslenie a životné hodnoty. Dôsledkom tejto totálnej zmeny bude duchovná premena ľudstva.


Negatívny prelom prebehne rýchlo a bolestivo, s amozničením veľkej časti ľudí formou kríz a vojen, ktoré sa dovŕšia prírodnými pohromami, aby sa Zem rýchlejšie zregenerovala.


V tomto roku, kedy vrcholí prelom, sa jedna časť ľudstva nachádza už na hranici duchovnej premeny a ďalšej časti hrozí samozničenie. Slobodná vôľa každého človeka rozhodne o jeho ďalšom osude, podľa toho, kam sa zatriedi.

 


Odkiaľ má človek vedieť, ktorá duchovná cesta je tá najsprávnejšia, a kde nájde dôkazy?

 
 

Dôkazy o duchovných dejoch a pravdách treba, podľa zákona rovnorodosti, hľadať v rovnorodých oblastiach, teda v duchovných. Tak ako nemôžeme fyzikálne deje nájsť v gramatických pravidlách, tak nemôžeme ani duchovné udalosti objaviť v materiálnych vedách.Z uvedeného dôvodu sú prameňom duchovného poznania duchovné knihy. Každý národ mal svojich prorokov a učiteľov, lebo Stvoriteľ vysielal duchovné pomoci do celého sveta. Tak vznikli rôzne duchovné smery. V podstate sú podobné, lebo to, čo je v nich pravdivé, pochádza z jedného zdroja - od Stvoriteľa. Líšia sa iba v jednotlivostiach, ktoré sú však často podstatné, lebo buď Pravdu odhaľujú alebo naopak zakrývajú.I keď mnohí duchovní vodcovia splnili svoju úlohu dobre - preniesli na Zem Božie pravdy do súčasnej, nám zrozumiteľnej reči, často už počas ich života alebo hneď po smrti, začali ľudia do ich učenia zasahovať. Upravovali, dopĺňali a menili ho podľa vlastných ľudských skúseností a svojho ešte obmedzeného chápania. Tým strácali na vierohodnosti a kvalite. Ani jeden národ neobišla táto ľudská domýšľavosť, hoci ich upravovatelia a prekladatelia sa zaprisahávali, že nezmenili ani čiarku. A tak sa ľudia v dôsledku týchto, i keď malých, no často závažných úprav, nemohli a nemôžu duchovne vyvíjať správnym spôsobom. Postupne strácali duchovnú oporu a súdnosť, z čoho vyplynula celková zvrátenosť životných hodnôt a chaos. Preto sa Stvoriteľ rozhodol vyslať svojho syna Ježiša, aby ich vrátil z nepravej cesty, na ktorej ich stíha neustále utrpenie ako dôsledok nepochopenia života a vlastných chýb.Pred dvetisíc rokmi sa narodil, podľa zákona rovnorodosti, v duchovne najvyspelejšom národe Boží syn - Ježiš, aby ho viedol a pozdvihol k novému poznaniu. Túto voľbu môžeme lepšie pochopiť prirovnaním: Výnimočný učenec zavíta na prednášku iba do triedy s najlepšími študentmi, lebo ho môžu pochopiť len tí, čo majú na to najväčšie predpoklady. Až neskôr sa prenesú jeho poznatky aj do iných tried jednoduchším spôsobom, aby sa aj tí slabší poučili.Preto kresťanstvo, ktoré vzniklo z Ježišovho učenia a rozšírilo sa cez apoštolov do celého sveta, je považované za najpravdivejšie a najčistejšie duchovné poznanie. Že za tých dvetisíc rokov bolo v mnohom prekrútené, znevážené a nepochopené, je témou inej kapitoly.Najčítanejšou knihou kresťanstva v celom svete je Biblia. Obsahuje dôležité duchovné pravdy, dejiny duchovného vývoja ľudstva po atlantickej katastrofe a proroctvá, ktoré diktoval Stvoriteľ cez svojich prorokov.Napriek tomu, že sa v dnešnej dobe mnoho ľudí s úprimným záujmom duchovne vzdeláva, dôsledky disharmonického života - choroby, krízy, utrpenie a vojny sústavne pretrvávajú. Z toho vyplýva jediný záver - ľudstvo sa nevzdeláva a nežije správne, keď ho kozmické zákony stále trestajú.Pretože ľudia majú slobodnú vôľu, Stvoriteľ ich necháva ísť po nimi zvolených životných cestách až na hranicu sebazničenia krízami a vojnami.Podľa duchovných, ale aj vedeckých prognóz hrozí v súčasnej dobe ľudstvu sebazničenie III. svetovou vojnou, lebo vo svete vládnu politickí, hospodárski a duchovní vodcovia podľa nesprávnych princípov.Dnes, na hranici maximálneho chaosu, kedy sa dá už len ťažko rozpoznať pravda od klamstva a pravé od nepravého, pripravuje Stvoriteľ ľudstvu ďalšiu pomoc - svojho druhého Syna, Ducha svätého, Imanuela, ktorý by ho mal vyviesť zo zmätku, kríz a duchovného poblúdenia.Všetky vyspelé náboženské smery poznajú a uznávajú Stvoriteľa ako Božiu trojicu, ktorá pozostáva z Boha Otca, Syna Ježiša a Ducha Svätého. Tretieho z nej však ako osobu mnohé smery neakceptujú, hoci zvesť o jeho príchode na Zem nájdeme aj v Biblii (Ján, 14. kapitola, 26.verš).Jediný zo starovekých prorokov, ktorý predpovedal príchod oboch Božích synov na Zem, bol prorok Izaiáš. Hoci nespomínal Ježiša po mene, jeho život, poslanie i tragickú smrť presne opísal v postave, ktorú nazval Pánov služobník (Izaiáš, 42, 49, 50, 52,53).

Druhého Stvoriteľovho Syna, Ducha Svätého, spomína prorok Izaiáš pod menom Imanuel. Upresnil, že sa narodí tesne pred súdom, teda pred pohromou ľudstva (Izaiáš, 7.kap. l4. až l7.verš). Napriek tejto jednoznačnosti, uvedenej aj v Biblii, cirkev vo svojich výkladoch stotožňuje Ježiša s Imanuelom, čím popiera Ducha Svätého ako osobu.

 

 
  Existuje ešte aj iný dôkaz o narodení Ducha svätého ako kráľa tisícročnej ríše?

 
 

Po Ježišovej tragickej smrti, ktorou ľudia potvrdili svoju duchovnú obmedzenosť a zvedenosť, nadiktoval Boh apoštolovi Jánovi nové proroctvá, ktoré tvoria záverečnú kapitolu Biblie pod názvom Zjavenie Jána alebo Apokalypsa. Obsahujú symbolicky naznačené budúce udalosti ľudstva.Spomína sa tam aj narodenie Imanuela a jeho ďalší osud v úlohe vládcu tisícročnej ríše ( 11.kap. 15. až 19.verš, 12.kap. 1. až 12.verš). Cirkev však tento symbolický opis jeho narodenia a vlády vykladá po svojom, vraj je to opis narodenia Ježiša. Tvrdí to napriek tomu, že v úvode Apokalypsy je jasne napísané, že zjavuje deje, ktoré sa majú ešte len stať. Keďže Apokalypsa bola spísaná približne sto rokov po Ježišovej smrti, vylučuje to opis jeho osoby.Počas doby dvetisíc rokov sa mnoho kresťanských autorít snažilo vylúštiť proroctvá z Apokalypsy. Nikto ich však nemôže správne vyložiť len ten, kto je ich autorom - Boh. Správny výklad Apokalypsy, aj to len čiastočný, vnukol budúcej matke Imanuela, tesne pred jeho narodením.Aby malo ľudstvo dôkaz o správnosti a pravdivosti jej výkladu, dostalo od Stvoriteľa asi pred 80 rokmi Zjavenie vo Fatime, ktoré túto dôležitú udalosť - narodenie Ducha Svätého na Zemi, potvrdzuje a dopĺňa o dôležité detaily: kde sa narodí, kedy, kto bude jeho otcom a kto matkou.Podľa Biblie sa má tesne pred súdom objaviť množstvo falošných zjavení a prorokov. Je iróniou, že práve tí, čo tvrdia, že sa riadia Bibliou im svojou dôverčivosťou poskytujú najviac možností prejaviť sa. Čím viac im veria, tým hojnejšie sa vyskytujú ako dôsledok ľudskej nevedomosti. Len preto sa veriaci nechajú tak ľahko podvádzať, lebo doteraz v kostoloch nespoznali večné zákony, ktoré vyvracajú pravosť týchto zjavení a médií. Lenže ako ich ľudia mohli spoznať, keď ich cirkev nesprávne vykladá, aby utajila pred nimi čisté učenie Božích synov, ktorí vysvetľujú kozmické zákony v mnohom inak, než cirkevné autority.
Čo sleduje pôvodca falošných zjavení?Jeho cieľ je až príliš zreteľný - odpútať pozornosť od pravého Božieho zjavenia vo Fatime. Nikoho ani len nenapadne, že tie ostatné zjavenia nepochádzajú od Stvoriteľa, ale od najväčšieho iluzionistu na Zemi, ktorý svoje nadľudské magické schopnosti využíva na odvádzanie ľudí od pravého poznania.Kto si ešte zachoval zdravý ľudský rozum pochopí, že obsah posolstiev od falošných zjavení a médií je pre normálneho človeka neprijateľný - veď žiadajú od ľudí len ponižujúcu až slepú poslušnosť, časté chodenie do kostola, neustále modlenie sa, spovedanie sa, obetovanie sa za hriešnikov a pod. Ich zámerom je odviesť človeka od reálneho života, aby sa stal otrokom cirkvi, ktorá už dávno neplní svoju úlohu správne. Z toho dôvodu cirkev a Boh nie sú totožné pojmy.Mnohé autority pôsobiace v cirkvi si z nej urobili svetskú organizáciu, usilujúcu sa o vlastnú moc nad veriacimi a nie o sprostredkovateľskú pomoc medzi Bohom a ľuďmi. Preto cirkev, i keď nepriamo, podporuje a šíri cez svojich, na túto úlohu nehodných hodnostárov, falošné zjavenia, aby získali čo najviac nových prívržencov, slepo poslúchajúcich ich rady a pokrivené výklady Biblie. Keby ľudia pochopili ich ciele a praktiky, odvrátili by sa od nepravých kňazov a uprednostnili by radšej zákony Boha. Preto tí duchovne najvyvinutejší nemilujú príliš kostoly a nenaleteli falošným zjaveniam a pokriveným posolstvám médií.

 

 
  Čím sa líšia pravé fatimské zjavenia od nepravých?

 
 

Pravé zjavenia vo Fatime sa odlišujú od všetkých ostatných zjavení týmito troma faktami:1. Obsah ich posolstiev je úplne odlišný od nepravých zjavení. Aby však tento rozdiel nebol príliš veľký, prekrútili temní kňazi a ich spisovatelia pôvodné fatimské posolstvá a prispôsobili ich obsahu ostatných, falošných. To najdôležitejšie - tretie posolstvo, ktoré zvestuje narodenie Ducha svätého na Zemi, nemohla cirkev pozmeniť, tak ho radšej pred verejnosťou tají už takmer štyridsať rokov!2. Vo fatimských zjaveniach sa ukázala duchovná podoba Prakráľovnej stvorenia - skutočná Božia matka, a nie Panna Mária ako v ostatných, nepravých zjaveniach.3. Zjavenia vo Fatime boli sprevádzané mimozemskými úkazmi, ktoré chýbajú nepravým zjaveniam, lebo tie pozemský mág nedokáže napodobniť. Hoci vie pracovať s ľudskou predstavivosťou a vsugerovať jej svoje ilúzie – obrazy duchovných osôb, nedokáže pohnúť nebeským telesom – Slnkom, lebo toho je schopný len Stvoriteľ. Tesne pred zjavením sa Prakráľovnej vo Fatime sa Slnko rozkmitalo do rôznych smerov a jeho asi 15 minútový tanec videli všetci prítomní, aj ateisti, teda nielen tí, ktorí videli aj zjavenie. To dokazuje, že pohyb Slnka nebol ilúziou, ale skutočnosťou.

 

 
  Čo sa snaží cirkev pred verejnosťou zakrývať?

 
 

Už v dobe pred Kristom sa mnohí kňazi, vyznávači Starého zákona, prejavovali ako nehodní svojho úradu. Príliš dbali na dodržiavanie pozemských náboženských predpisov, často na úkor ľudskej prirodzenosti a duchovnej slobody. Keďže ich vplyv mal na vývoj človeka negatívne následky, vyslal Stvoriteľ na Zem Ježiša, aby urovnal cestu k Pravde tým, čo ju naozaj hľadali. Aby ho však ľudia nespoznali, robili nepraví kňazi všetko pre to, aby verejne znevážili jeho výroky a prejavy. Ich znevažujúcemu pôsobeniu unikli iba duchovne najčistejší a od nich nezávislí.Tí, čo sa nimi nechali zviesť, lebo nemali dostatok odvahy samostatne myslieť a cítiť, podľahli davovej psychóze, že Ježiš nie je Boží syn a prispeli k jeho ukrižovaniu. Tak si vyvolený ľud zavraždil toho, ktorý ho mal vyviesť z pazúrov mocichtivých a falošných duchovných učiteľov.Pred smrťou oznámil Ježiš svojim apoštolom, že po ňom, tesne pred súdom, príde Tešiteľ, Duch pravdy, Duch Svätý, aby poučil ľudí o Božej Pravde. Nikto predtým zo starovekých prorokov nezvestoval Ducha Pravdy, lebo jeho príchod bol náhradou za predčasne ukončené poslanie Ježiša. Napriek tomu, že táto pasáž o ďalšej Božej pomoci je dodnes v Biblii zapísaná (Jánovo evanjelium, 14. kap., 15.-26. verš), cirkev jej zreteľný obsah vykladá rôznymi spôsobmi, len nie ako opis príchodu skutočnej Božej osoby na Zem. Až po Ježišovej smrti sa jeho príchod potvrdzuje aj v Apokalypse.V roku 1875 sa inkarnoval do najduchovnejšieho národa, v tom čase to bol nemecký, Abd-ru-shin - v preklade jeho meno značí Syn Svetla, teda Boha. Žil pod civilným menom Oskar Ernst Bernhardt. Napísal knihu " Vo Svetle Pravdy" s podtitulom " Posolstvo Grálu" . Autor priniesol na Zem komplexné poznanie o večných zákonoch a skladbe stvorenia, ktoré bolo dovtedy neznáme a neúplné. Hoci v knihe vysvetlil, že prišiel na Zem s poslaním ako Duch Pravdy, teda Duch Svätý, Imanuel, cirkevné autority nechceli prijať jeho dielo a osobu. Ako aj mohli, keď v knihe upozorňoval na to, ako pokrivili Ježišovo učenie a ako zavádzajú svojich prívržencov na nesprávne cesty pochybenými výkladmi Biblie.Zapretím Ducha Pravdy cirkev " ukrižovala" aj druhého Božieho syna, i keď nie fyzicky, aspoň morálne, čo je podľa večných zákonov totožné. Žiadny oddaný prívrženec cirkvi nedokázal prekonať jej vplyv a študovať si toto učenie vlastným skúmaním. Na celom svete, v zákutí kníhkupectiev, leží toto tisícstránkové dielo už takmer 60 rokov nepovšimnuté. Medzi ostatnými duchovnými knihami ho dokázalo rozpoznať iba zopár jednotlivcov, ktorí sa zväčša považovali za otvorených materialistov.Ducha Pravdy mali podobne ako predtým Ježiša, vopred ohlasovať vyvolení ľudia, aby v ňom duchovne hľadajúci spoznali Bibliou zvestovaného Ducha Svätého. Žiaľ, na svoju úlohu zabudli, lebo sa dostatočne duchovne neprebudili.Po zlyhaní zvestovateľov chcel Stvoriteľ ľuďom vynahradiť zmarenú pomoc nadpozemským spôsobom - zjavením sa Prakráľovnej. Nakrátko sa zviditeľnila, v roku 1917 v portugalskej dedinke vo Fatime, aby oznámila zvesť, že na Zemi žije a pôsobí Ježišom ohlasovaný Duch Pravdy, ktorý napíše Novú Bibliu. Hoci to oznamovala každý mesiac, teda šesťkrát počas svojich zjavení, falošné cirkevné autority túto Božiu pomoc zmarili, zatajením a prekrútením jej obsahu.Prakráľovnú - Božiu matku vo Fatime nemohol vidieť žiadny človek, iba tri deti, ktoré sa na tento účel narodili na Zem. Videli ju však iba duchovným zrakom, nie hmotným. Mali sprostredkovať jej posolstvá ľuďom ešte v detskom veku, aby neboli ovplyvnené žiadnymi cirkevnými poznatkami, dogmami a autoritami. Ich pravdivé výpovede však cirkev prekrútila a vyslala do sveta znevažujúce výmysly, ktoré sú obsahom takmer všetkých kníh o zjaveniach.Svet sa miesto vedenia Božím synom, ktorého moderné učenie je obsiahnuté v Posolstve Grálu, necháva viesť radšej nepravými zjaveniami, hoci ich posolstvá nemajú nič spoločné s Božími pravdami a reálnym životom.Keď temní predstavitelia cirkvi znova oklamali svet a znemožnili spoznanie a účinkovanie aj druhého Božieho syna na Zemi, oznámil Stvoriteľ nový príchod Ducha Svätého na Zem, Bibliou zvestovaného kráľa tisícročnej ríše. Túto správu predniesla Prakráľovná v treťom fatimskom posolstve. Aby nedošlo k jej skomoleniu, mala ju najstaršia z detí, Lucia, napísať do listu a v zalepenej obálke odovzdať pápežovi v roku 1917. Jeho nástupca ho mal otvoriť a zverejniť svetu až v roku 1960. Nový pápež aj s niektorými cirkevnými hodnostármi ho v uvedený čas otvorili, ale svetu jeho obsah nezverejnili.

 

 
Čo obsahuje tretie fatimské posolstvo?  

 
 

1. Dôležitým medzníkom vo vývoji ľudstva je rok 1998, kedy sa celý svet bude rozhodovať medzi duchovnou premenou a samozničením.Prežiť triedenie ľudstva budú môcť len tí, čo budú schopní duchovnej premeny. Keby sa ľudia dozvedeli o tomto proroctve, ktoré malo byť posledným varovaním, ešte v roku 1960, mali by takmer štyridsať rokov čas na duchovné prebudenie a narovnanie sa z pokriveností života. Na tento účel napísal Duch Pravdy Novú Bibliu - Posolstvo Grálu.

 
Tým, že cirkev 3.fatimské proroctvo zablokovala, bude musieť ľudstvo prežiť túto premenu zrýchlene, za oveľa kratšiu dobu. Je to však aj jeho vinou, lebo bolo ľahostajné k mlčaniu cirkvi, ktorá stále tvrdí, že sa riadi Bohom, ale v skutkoch dokazuje opak. Pod rúškom duchovnej slobody rešpektuje, aj keď nepriamo, všetky posolstvá od falošných zjavení a médií, ale to pravé posolstvo, od skutočnej Božej matky z Fatimy zatajuje. Z Panny Márie, ktorá mala úlohu byť iba pozemskou matkou Ježiša, urobila učiteľku a vykupiteľku ľudstva a stotožnila ju s Božou matkou, len aby zakryla pôsobenie tej pravej na Zemi.

 

2. Na Slovensku sa v roku l998 narodí prorokom Izaiášom zvestovaný Imanuel, Duch Svätý a Apokalypsou oznamovaný kráľ celosvetovej tisícročnej ríše. Slováci sa vďaka tomu, že vzíde z jeho národa, stávajú vyvoleným národom.3 . Otcom Imanuela bude Duch Svätý, preto tehotenstvo Imanuelovej matky nebude bežné. Napriek tomu, že sa fyzicky doteraz jej gravidita nebude dať dokázať, narodí sa jej v novembri 1998 riadnym spôsobom dieťa - Imanuel. To bude jeden z dôkazov, že nepočala pozemsky.


Dieťa bude mať hneď po narodení znamenie, ktoré nosil v sebe aj Ježiš - zlatý kríž a bielu holubicu. Budú ho vidieť duchovným zrakom mnohí ľudia z celého sveta, ktorí sa prídu na neho pozrieť.


4. Matkou Imanuela bude Prakráľovná - Božia matka, ktorá sa narodí vo vyvolenom národe a porodí ho vo svojich 48 rokoch. Svoj duchovný pôvod potvrdí nielen netradičným počatím a tehotenstvom ale aj tým, že napíše Nové evanjelium, ktorého pôvodcom bude Duch svätý. Vyloží v ňom okrem iného Apokalypsu a fatimské proroctvá, lebo sa cez ňu aj vyplnia.


Duchovný pôvod Imanuelovej matky je v Apokalypse naznačovaný dvanástimi hviezdami (12.kap. 1.verš), čo je v celom svete známy symbol Prakráľovnej. Jej úloha - vychovať nové pokolenie je tam naznačená tým, že bude mať svoje potomstvo, (12.kap. 17.verš) ktoré bude prenasledované, ale zároveň aj chránené. Z hľadiska svojho vysokého duchovného pôvodu je schopná napájať sa aj zo Zeme priamo na Boha a oznamovať jeho vôľu až do doby Imanuelovej dospelosti, kedy sa stane kráľom tisícročnej ríše.5. Ak ľudstvo po spoznaní 3. fatimského proroctva prejaví záujem o Nové evanjelium a spomínané Posolstvo Grálu a úprimne sa bude snažiť o prenesenie nových duchovných poznatkov do všedného života premenou hodnôt,  oddiali Stvoriteľ jeho rýchlo sa blížiace samozničenie .

Ak však bude svet ľahostajný k novému poznaniu a k narodeniu Božieho syna, dopustí Stvoriteľ, aby ľudia duchovne pokročili utrpením - sebazničením, ktoré bude dôsledkom nahromadenia vlastných chýb a vín za tisícročia. Preto vojny, krízy a katastrofy nie sú Božím trestom, ale iba spätným účinkom ľudských omylov .


6. Nové pokolenie sa bude počas vrcholiacich hospodárskych, politických a prírodných katastrôf formovať Posolstvom Grálu a Novým evanjeliom. V najväčšej kríze bude zachránené pred zničením zásahom zhora, aby mohlo potom pokračovať na Zemi vo vyššom stupni duchovného vývoja pod vedením kráľa tisícročnej ríše.Aký je cieľ a záver tohto celosvetového stretnutia?  

 
 

1. Prítomní zástupcovia masmédií, ktorí po dôkladnom štúdiu prednášky pochopia dôležitosť obsahu fatimského proroctva, by o tom mali informovať obyvateľov svojej krajiny, aby sa táto správa dostala ku každému. Do doby narodenia Imanuela - do novembra, by mal celý svet prejaviť záujem o pochopenie jeho príchodu na Zem.Stvoriteľ vie, kto aký je a aj to, aký ďalší osud si zaslúži, avšak, aby sa niektorí ľudia necítili ním podvedení, ak sa náhodou v katastrofách nezachránia, majú k tejto pomoci zaujať stanovisko a to buď prijatím, alebo odmietnutím. Kto ostane ľahostajný, zaradí sa k tým, čo sa z vlastnej vôle rozhodli neprijať ponúkanú pomoc pre svoju záchranu.Čas na šírenie Nového evanjelia je veľmi krátky. Význam slova evanjelium značí - dobrá správa, lebo zvestuje narodenie Božieho syna na Zemi. Každý človek, ktorý sa chce stať členom nového pokolenia by mal poznať večné zákony a predpoklady pre duchovnú premenu. Stvoriteľ bude pri triedení jednotlivcov rozlišovať podľa čistoty vnútorných popudov, či je odhodlanie k premene úprimné, alebo len prispôsobením sa väčšine, aby človek prežil.2. Forma obsahu 3. fatimského proroctva, ktoré som tu uviedla, nie je doslovná s originálom, lebo ten písala 10 - ročná Lucia vlastnými slovami pred cca 80 rokmi. Môj výklad je však zhodný s obsahom jej posolstva, avšak doplnený o súčasné podrobnosti.Akékoľvek podozrenie zo stretnutia s Luciou neprichádza do úvahy, lebo je vraj prísne strážená v kláštore, ak vôbec ešte žije.3. Keď som odhalila svoj duchovný pôvod, neurobila som tak preto, aby

som získala obdiv alebo popularitu. Dôvodom pre jeho zverejnenie bolo, aby ľudia pochopili, že vďaka mojej vyššej duchovnej podstate som schopná napájať sa priamo na Boha. Preto som mohla napísať pod jeho vnuknutiami Nové evanjelium a otvoriť aj zapečatené proroctvá - Apokalypsu a 3. fatimské posolstvo.Môj pôvod potvrdzujú aj spomínané proroctvá, a zároveň dokazujú, že to, čo robím, je mojím poslaním, službou ľudstvu a nie prejavom mojej ctižiadosti, ako si to vysvetľujú ľudia, ktorí nemôžu alebo nechcú pochopiť vážnosť môjho poslania.4. Nové evanjelium vyšlo na Slovensku vo vydavateľstve Natajoga, v Bratislave, v septembri 1997 pod názvom Večné zákony – Nové pokolenie aj s farebnými obrázkami o stavbe celého stvorenia.


Druhý diel vyšiel pod názvom Večné zákony – Duchovná premena v júli 1998.5. Aby mala verejnosť dôkaz o tom, že som požiadala Vatikán o zverejnenie 3. fatimského posolstva, prikladám list zo 16. 7. 1998, ktorý som zaslala do rúk kardinálovi Tomkovi, lebo pápež bol v tom čase dlhší čas neprítomný. Nebola náhoda, že som oslovila práve slovenského kardinála.List som mu odovzdala faxom 16.7.1998 o 9:30 hod. Pár sekúnd pred jeho odoslaním som mu telefonicky oznámila, že mu chcem ako autorka jednej knihy zaslať fax. Sám si ho prepol a podľa môjho výpisu z faxu ho v poriadku dostal. O 9:40 hod. v ten istý deň som mu ho poslala znova, aby som si bola dvojnásobne istá jeho prijatím.Napriek tomu, že som ho žiadala o potvrdenie príjmu faxu, neurobil tak. Neozval sa ani do 30. júla, kedy sa mala pôvodne konať prvá tlačová konferencia. Svojím mlčaním potvrdil pred svetom to, čo tvrdím v mojich knihách, že väčšina cirkevných hodnostárov neslúži Bohu, ale len svetskej cirkvi, keď stále zatajuje príchod a pôsobenie Božích synov na Zemi. Z pasívneho postoja cirkvi, ktorú zastupuje v uvedenej veci oslovený cirkevný hodnostár, vyplýva povinnosť celého ľudstva, použiť všemožné prostriedky k tomu, aby cirkev zverejnila 3. fatimské proroctvo. Jedna zo strán sa musí ukázať ako nepravá - buď ja alebo cirkev.6. Odhalenie 3. fatimského posolstva vyvolá medzi ľuďmi, najmä medzi veriacimi, pohromu. Veď na svetlo vyjdú fakty, ktoré doteraz pôsobili iba skryte, nenápadne, ale napriek tomu veľmi účinne. Tí, ktorí hľadali v kostoloch bezpečný úkryt, dobre chránený cirkvou, sa budú cítiť krutou pravdou oslabení, zneistení. Miesto narovnania sa z duchovnej pokrivenosti novým poznaním, budú radšej zúfalo alebo zúrivo napádať tých, ktorí budú schopní premeny myslenia a hodnôt. Závisť a nenávisť bude ich obranou pred Pravdou, ktorú nikdy nechceli poznať, ani hľadať.Preto rok 1998 bude rokom vyhrotenia dvoch protichodných síl a spôsobí triedenie ľudí na schopných duchovnej premeny a na tých, čo ju zmeškali.7. Boh Novým evanjeliom testoval najprv vyvolený národ - slovenský. Po vyjdení prvého dielu knihy sledoval reakcie ľudí. Keď videl, že sa začali duchovne narovnávať, odmenil ich úprimnú snahu o pokrok tým, že dostali aj druhý diel evanjelia. Keď aj táto druhá kniha vyvolala ďalšie odhodlanie otvorene sa hlásiť k svetlej Pravde, zvíťazil slovenský národ nad dlhodobou duchovnou porobou a potvrdil tak svoju vyvolenosť - duchovnú vyvinutosť.Stvoriteľ poskytne rovnakú šancu celému svetu. Každý, kto sa bude chcieť pozrieť Pravde do očí a dokáže ju použiť vo svojom konaní, zaraďuje sa do radov nového pokolenia - vyvoleného ľudu a k svojmu budúcemu zvestovanému vládcovi - Imanuelovi.


Vážený otec prefekt a kardinál Jozef Tomko!

 

Obraciam sa na Vás s nezvyčajnou žiadosťou. Som autorkou knihy " Večné zákony - Nové pokolenie" , ktorá vyšla minulý rok.

V nej som okrem iného otvorila a interpretovala posledné proroctvo Biblie - Zjavenie Jána, Apokalypsu. Z môjho výkladu vyplýva, že sa v najbližšom čase narodí na Zemi druhý syn Stvoriteľa, Duch Svätý, čiže Imanuel.

Tento rok mi vyšlo pokračovanie spomínanej knihy " Večné zákony - Duchovná premena" . V nej som vysvetlila fatimské zjavenia odlišne od podaní cirkvi. Potvrdila som nimi výklad Apokalypsy, že Syn človeka - Imanuel sa narodí už tento rok vo vyvolenom národe, na Slovensku žene vyššieho duchovného pôvodu.

Zásadný rozdiel medzi cirkevnými dogmami a mojím textom je, že kým katolícka cirkev očakáva druhý príchod Ježiša, ja tvrdím, že príde tretia osoba Svätej trojice, Duch svätý. Zároveň zdôvodňujem, prečo jemu a nie Ježišovi patrí meno Syn človeka.

Sestra Lucia odovzdala ešte ako dieťa svätému otcovi zapečatené Tretie posolstvo z Fatimy, ktoré mal jeho nástupca v roku 1960 zverejniť. Proroctvo bolo otvorené, ale pred svetovou verejnosťou ostalo utajené. Zhrniem z jeho obsahu len to najdôležitejšie, čo vo svojej druhej knihe podrobne rozvádzam.

 

1. Na jeseň v roku 1998 sa narodí vo vyvolenom národe prorokom Iziášom zvestovaný Imanuel Božej matke, ktorá sa vtelila za týmto účelom na Zem.

2. Táto Božia matka nie je však totožná s Ježišovou pozemskou matkou, Pannou Máriou. Pôvod Božej matky potvrdzuje dvanásť hviezd, ktoré sa spomínajú v súvislosti s jej materstvom v Apokalypse, vo Fatimskom proroctve ako aj na zázračnom medailóne. Ja som vylúštila, čo tieto hviezdy predstavujú a ako s ňou súvisia.

3. Božia matka vo fatimskom zjavení zvestovala okrem iného tiež pôsobenie Ducha Pravdy na Zemi, ktorého príchod tesne pred súdom zvestoval Ježiš aj pod menom Duch svätý. Žiaľ, cirkev jeho osobu a dielo " Vo Svetle Pravdy - Posolstvo Grálu" neuznala, podobne ako kedysi neuznala Ježiša.

4. Veľkú časť vyvoleného národa tvoria Slováci, ale aj všetci ostatní ľudia vo svete, ktorí pochopia zmysel príchodu Syna človeka na Zem.

5. Slovenský štátny znak - dvojitý kríž symbolizuje, že v dobe obratu svetov sa narodia na Slovensku dvaja Boží vyslanci - Božia matka a Mojžiš. Ich narodenie vo vyvolenom národe potvrdzuje jednak fatimské proroctvo ako aj zázračný medailón, ktorého symboly som vysvetlila v mojej knihe inak ako vykladá cirkev. Ona totiž pripísala symbol Mojžiša Panne Márii, aby tým odviedla pozornosť veriacich od jeho spoznania, keď bude viesť vyvolený národ v čase pred súdom. Tri kopce, na ktorých stojí dvojitý kríž znázorňujú Božiu trojicu, ktorá ochraňuje spomínaných vyslancov.

6. Krátko po narodení Syna človeka - Imanuela má dôjsť k svetovej katastrofe, ktorá bude súdom pre ľudstvo. Jej rozsah a dôsledky budú závisieť od toho ako svet prijme narodenie druhého syna Stvoriteľa - Imanuela.

 

Vážený kardinál, na základe toho, čo som doteraz uviedla, ste už iste pochopili, aké závažné nové fakty pre cirkev a svet som v mojich knihách priniesla.

 

Ako prvý mal však odhaliť fatimské proroctvo svätý otec. Skôr, ako sa rozchýria tieto nové informácie a moje knihy do sveta, predostriem ich na tlačovej konferencii za účasti zahraničných novinárov. Preto naliehavo prosím o Váš vplyv na svätého otca v tom zmysle, aby konečne skoncoval s mlčaním a vyšiel s Pravdou von. Nechcem totiž, aby jeho postoj vyznel pred svetom ako strach a nedostatok dôvery v Boha, ktorý od neho splnenie tejto úlohy prostredníctvom Božej matky pri zjavení vo Fatime už dávno vyžadoval.

Spomínanú tlačovú konferenciu usporiadam 30.7.1998 v Bratislave, kde tieto fakty zverejním, ako aj tento list, aby bolo jasné, že som podnikla všetko pre dokázanie správnosti môjho výkladu tretieho fatimského proroctva. Ak to do tohto času svätý otec nepotvrdí, zlyhá nielen pred celým svetom a s ním aj jeho cirkevní hodnostári, ktorými je obklopení, ale najmä pred Bohom. Popretím Pravdy nič nedosiahne, lebo tá sa bude šíriť aj tak ďalej do sveta, ako si to Boh želá a tomu aj napomáha.

Otec kardinál, keďže viem, že svätý otec v súčasnosti nie je prítomný v svojom sídle, úpenlivo Vás prosím, spojte sa s ním a presvedčite ho, aby urobil posledný krok k záchrane ľudstva. On veľmi dobre vie, čo hrozí cirkvi, ak tento posledný krok neurobí.

 

Verím, že ste si vedomý svojej osobnej zodpovednosti v tejto dejinne dôležitej udalosti a urobíte všetko, čo urobiť máte.Natália de Lemeny-Makedonová  
Zadná strana brožúrky
 

 

 


 

DRITTE BOTSCHAFT VON FATIMA  

trotz des 40-jährigen Widerstandes der Kirche  

enthüllt!  

   

Warum ist 1998 das wichtigste Jahr in derMenschheitsgeschichte?  

Heute,gegen Ende des Jahrtausends, kommt es zu einer Weltenwende. Dieser Begriffbedeutet, daß die Erde einer radikalen Umwälzung ausgesetzt wird. Alles, wasfalsch und nutzlos ist, wird untergehen, damit sich ein neuer Lebensstilentwickeln kann. Das ist die Kulminationsperiode eines Entwicklungsgrades derMenschheit. In der religiösen Literatur bezeichnet man diesen Vorgang als Gericht.Der Mensch sollte wissen, was er dazu braucht die Probe zu bestehen, nach derer in ein höheres Entwicklungsstadium auf Erden eintritt.  

 Das Gericht kann entweder in einer positiven oder einer negativen Weiseverlaufen.  

 Der positive Umbruch wird sich allmählich und gewaltlosabspielen, falls sich Menschen freiwillig auf Grund der neuen spirituellen Erkenntnis den ewigen Lebensgesetzen unterordnen und ihres Denken und sittlicheWerte verändern. Diese totale Veränderung wird sich in der spirituellenTransformation der Menschheit ausprägen.  

 Der negative Umbruch wird schnell und schmerzhaft durch die Selbstvernichtung eines großen Teils der Menschheit in Krisen und Kriegen verlaufen, diedurch Naturkatastrophen vollendet werden, damit die Erde schnell regeneriert.  

 In diesem Jahr, wenn die Wende ihren Höhepunkt erreicht, steht schon einTeil der Menschheit vor der Schwelle der spirituellen Transformation, währenddem übrigen Teil die Selbstvernichtung droht. Für das künftige Schicksal jedesMenschen ist sein freier Wille maßgebend, je nachdem für welche Seite sich derMensch entscheidet.  

   

Woher sollen Menschen wissen, welcherspirituelle Weg ist der richtigste und wo können sie Beweise darüber bekommen?  

 Nach dem Gesetz der Gleichart soll man die Beweise überspirituelle Vorgänge und Wahrheiten in gleichartigen, also spirituellenBereichen suchen. So, wie man physikalische Vorgänge in grammatischen Regelnnicht finden kann, so kann man spirituelle Ereignisse in materiellenWissenschaften nicht entdecken.  

 Aus diesem Grund ist die Quelle der spirituellen Erkenntnis in spirituellenBüchern. Jedes Volk hatte seine Propheten und Lehrer, weil der Schöpfer diegeistige Hilfe in die ganzen Welt ausgesandt hatte. So entstanden verschiedenespirituelle Richtungen. Im Wesentlichen ist die eine der anderen ähnlich, weildie wahre Beschaffenheit aus einer Quelle - vom Schöpfer stammt. Sie unterscheidensich in Einzelheiten, die aber oft wichtig sind, weil sie die Wahrheit entwederenthüllen oder verbergen.  

 Auch wenn viele geistige Führer ihre Aufgaben gut erfüllten, indem sieGotteswahrheiten in der für Menschen verständlicher Sprache auf die Erdeübertrugen, man begann häufig schon während ihrem Leben oder gleich nach ihremTod in ihre Lehre einzugreifen. Entsprechend ihren eigenen menschlichenErfahrungen und ihrem noch beschränkten Auffassungsvermögen nahmen dieMenschen Bearbeitungen, Ergänzungen und Änderungen daran vor. Dadurch verlordie Lehre an Glaubwürdigkeit und Qualität. Keine Nation ist diesem menschlichenHochmut ausgewichen, obwohl ihre Bearbeiter und Übersetzer verschworen, sieänderten kein einziges Wort um. Und so kommt es, die Menschen konnten sichnicht und können sich nicht infolge dieser, zwar kleinen, aber oft wichtigenÄnderungen spirituell auf die richtige Art und Weise entwickeln. Allmählichverloren sie spirituellen Anhaltspunkt und Urteilsfähigkeit. Daraus folgtegesamte Verkehrtheit von Werten und Chaos. Deshalb entschloß sich der Schöpferseinen Sohn Jesus auszusenden, damit er Menschen aus falschen Wegenzurückleitete, auf denen sie infolge des Mißverständnisses von Leben und ihrereigenen Fehler ständig durch Qualen verfolgt wurden.  

 Vor zweitausend Jahren wurde der Gottessohn Jesus nach dem Gesetzder Gleichart in der geistig entwickeltsten Nation - in der jüdischen geborenum sie zu führen und zur neuen Erkenntnis aufzuheben. Diese Wahl kann manbesser mittels eines Vergleichs begreifen: Ein namhafter Gelehrter kommt nur indie Klasse mit besten Studenten zur Vorlesung, weil nur diejenigen, die dafürüber die besten Voraussetzungen verfügen, ihn verstehen können. Erst dannwerden seine Erkenntnisse in eine einfachere Weise auch in die anderen Klassenübertragen werden, damit die Schwächeren belehrt werden können.  

 Daher sieht man das Christentum, das der Lehre Jesu entstammteund sich durch die Apostel in aller Welt verbreitete, als die wahrste undreinste spirituelle Erkenntnis an. Daß es während dieser zweitausend Jahren invielen Fällen verdreht, mißgeachtet und mißverstanden wurde, ist aber das Themaeines anderen Kapitels.  

 Das in aller Welt meistgelesene Buch des Christentums ist die Bibel.Sie umfaßt wichtige spirituelle Wahrheiten, die Geschichte der geistigenEntwicklung der Menschheit nach der atlantischen Katastrophe und dieProphezeiungen, die der Schöpfer durch seine Propheten diktierte.  

 Obwohl sich viele Leute in der heutigen Zeit mit aufrichtigem Interessespirituell ausbilden, überdauern die Folgen des disharmonischen Lebens -Krankheiten, Krisen, Leiden und Kriege ständig. Daraus folgt nur ein einzigerSchluß - die Menschheit lebt nicht richtig und bildet sich nicht richtigaus, wenn sie von den kosmischen Gesetzen ständig bestraft wird.  

 Weil Menschen den freien Willen haben, läßt sie der Schöpfer die vonihnen gewählten Lebenswege bis an die Grenze der Selbstvernichtung durch Krisenund Kriege gehen.  

 Nach spirituellen wie auch wissenschaftlichen Prognosen wird dieMenschheit heutzutage mit der Selbstvernichtung durch den dritten Weltkriegbedroht, weil die Welt durch politische, wirtschaftliche und spirituelle Führernach falschen Prinzipien geleitet wird.  

 Heute, an der Grenze des maximalen Chaos, wenn die Wahrheit von der Lügeund das Rechte von dem Falschen nur schwierig zu unterscheiden sind, bereitetder Schöpfer eine andere Hilfe für die Menschheit vor - seinen zweiten Sohn,den Heiligen Geist, Imanuel, der Menschen von Verwirrung, Krisen undspiritueller Verirrung befreien sollte.  

 Alle entwickelten Religionsrichtungen kennen und anerkennen den Schöpferals Trinität, die aus dem Gottvater, dem Sohn Jesus und dem Heiligen Geist besteht.Jedoch manche Richtungen halten den dritten davon für keine Person, obwohl dieBotschaft über seinem Kommen auf die Erde auch in der Bibel zu finden ist.(Johannes-Evangelium, 14. Kapitel, 26. Vers)  

 Der einzige von den Propheten des Altertums, der das Kommen von beidenGottessöhne auf die Erde vorhersagte, war der Prophet Jesaja. Obgleicher seinen Namen nicht nannte, schilderte er genau sein Leben, seine Mission undsein tragischer Tod in einer Person, die er Diener Gottes benannte.(Jesaja, Kapitel 42, 49, 50, 52, 53)  

 Der zweite Gottessohn, der Heilige Geist, wird von den Propheten Jesajaunter Namen Imanuel erwähnt. Jesaja bestimmte genauer, daß er gleich vordem Gericht, also vor der Katastrophe der Menschheit, geboren würde (Jesaja 7.Kapitel, 14. - 17. Vers). Trotz dieser Eindeutigkeit, die auch in der Bibelangeführt ist, hält die Kirche Imanuel und Jesus in ihren Deutungen fürdieselbe Person, wodurch sie den Heiligen Geist als Person in Abrede stellt.  

   

 

Besteht auch ein anderer Beweis über denGeburt des Heiligen Geistes als des Königs des tausendjährigen Reiches?  

   

 Nach dem tragischen Tod Jesu, durch den die Menschen ihre geistigeBegrenztheit und Irreführung bestätigten, diktierte Gott dem Apostel Johannesneue Prophezeiungen, die die letzte Kapitel der Bibel unter Namen dieJohannes-Offenbarung oder die Apokalypse bildet. Diese Weissagungenenthalten das symbolisch angedeutete künftige Geschehen der Menschheit.  

 Dabei wird auch die Geburt Imanuels und sein künftiges Schicksalals des Königs des tausendjährigen Reiches (Kapitel 11, Versen 15 bis19, Kapitel 12, Versen 1 bis 12). Die Kirche legt aber diese symbolischeBeschreibung seiner Geburt und Herrschaft nach ihrer eigenen Meinung aus; essolle sich um die Schilderung der Geburt Jesu handeln. Sie behauptet das,obwohl es in der Einleitung der Offenbarung heißt, dass sie über diebevorstehenden Ereignissen berichtet. Da die Apokalypse ungefähr ein hundertJahre nach dem Tod Jesu niedergeschrieben wurde, schließt es die Beschreibungvon ihm selbst aus.  

 Während zweitausend Jahren strebten viele christliche Autoritätendanach, die Prophezeiungen der Apokalypse aufzulösen. Aber niemand konnte sierichtig auslegen, nur der, der sie verfasst hatte - Gott. Die richtige, obwohlnur teilweise Auslegung wurde von Gott der künftigen Mutter Imanuels kurz vonseiner Geburt eingegeben.  

 Um den Beweis über die Richtigkeit und Wahrhaftigkeit ihrerAuslegung zu besitzen bekam die Menschheit etwa vor achtzig Jahren vom Schöpferdie Erscheinung in Fatima, die dieses bedeutungsvolle Ereignis, dieGeburt des Heiligen Geistes auf Erden, bestätigt und durch wichtige Detailsergänzt: wo und wann er zur Welt kommt und wer sein Vater und seine Mutterwird.  

 Nach der Bibel soll knapp vor dem Gericht eine Menge von falschenErscheinungen und Propheten auftauchen. Es ist ironisch, dass geradediejenigen, die behaupten, sie richten sich nach der Bibel, ihnen durch ihreLeichtgläubigkeit die meisten Gelegenheiten bieten sich bemerkbar zu machen. Jemehr sie an diesen falschen Prinzipien glauben, desto häufiger kommen sie vorals die Folge der menschlichen Unwissenheit. Die Gläubige lassen sich so leichtnur darum betrügen, weil sie bisher die ewigen Gesetze, die die Echtheit dieserErscheinungen und Medien widerlegen, in den Kirchen nicht erkannt haben. Aberwie konnten sie von Menschen erkannt werden, wenn sie von der Kirche falschinterpretiert werden um ihnen die reine Lehre der Gottessöhne zu verhehlen, diedie kosmischen Gesetze in vielen Hinsichten anders als die kirchlichenAutoritäten erläutern.  

   

 

Was verfolgt der Urheber der falschenErscheinungen?  

   

 Dessen Zweck ist doch allzu verständlich - die Aufmerksamkeit von denwahren Erscheinungen Gottes in Fatima abzulenken. Dabei fiel es niemandem ein,dass die übrigen Erscheinungen nicht vom Schöpfer, sondern vom größtenIllusionist auf Erden stammen, der seine übermenschlichen magischen Fähigkeitenzur Ablenkung der Menschen von der wahren Erkenntnis ausnutzt.  

 Wer sich noch den gesunden Menschenverstand bewahrte, der versteht, dassder Inhalt der Botschaften von falschen Erscheinungen und Medien für einen normalenMenschen unannehmbar ist - sie verlangen doch von Menschen nur einedemütigende, fast blinde Gehorsamkeit, häufige Kirchenbesuche, ständiges Beten,Beichten, Opfern für Sünder usw. Ihre Absicht besteht darin, Menschen vomrealen Leben abzulenken, damit sie zu den Sklaven der Kirche werden, die schonseit langem ihre Aufgabe nicht richtig erfüllt. Aus diesem Grund stellendie Kirche und Gott nicht identische Begriffe vor.  

 Viele in der Kirche tätige Autoritäten schufen eine weltlicheOrganisation davon, die sich um ihre eigene Macht über Gläubige bemüht, anstattdie Gottes Hilfe den Menschen zu vermitteln. Daher unterstützt und verbreitetdie Kirche, obwohl mittelbar, die falschen Erscheinungen über ihre dieserAufgabe unwürdigen Würdenträger um neue, ihrem Rat und ihren entstelltenAuslegungen der Bibel folgende Anhänger in so hohem Maße wie möglich zuerwerben. Begriffen Leute ihre Ziele und Praktiken, wendeten sie sich vonfalschen Priestern ab und würden lieber die Gesetze Gottes vorziehen. Deshalbmögen diejenigen, die geistig am meisten entwickelt sind, kaum die Kirchen undhaben auf die falschen Erscheinungen und verbogenen Medienbotschaften nichthereinfallen.  

 

   

Wodurch unterscheidet man die wahrenFatima-Erscheinungen von den falschen?  

   

 Die wahren Fatima-Erscheinungen unterscheiden sich von übrigenErscheinungen durch diese drei Fakten:  

 Der Inhalt ihrer Botschaften ist völlig anders als der der falschen Erscheinungen. Damit dieser Unterschied nicht so großwird, haben dunklen Priester und ihre Schriftsteller die ursprünglichenBotschaften von Fatima verdreht und ihr Inhalt dem der übrigen, falschenErscheinungen angepasst. Die wichtigste, dritte Botschaft, die die Geburt desHeiligen Geistes auf Erden verkündet, könnte die Kirche nicht ändern, so wirdsie lieber vor der Öffentlichkeit schon seit fast 40 Jahren geheimgehalten!  

 In den Erscheinungen von Fatima wurde die geistige Gestalt der Urköniginder Schöpfung gezeigt - die wirkliche Gottesmutter, nicht die JungfrauMaria und Jesus wie in den übrigen, falschen Erscheinungen.  

 Die Fatima-Erscheinungen waren von überirdischen Vorgängen begleitet,die bei den falschen Erscheinungen fehlen; denn der irdische Magier kann diesenicht imitieren. Obwohl er die Fähigkeit beherrschtMenschenvorstellungsvermögen zu beinflussen und ihr seine Illusionen - dieGestalten von geistigen Personen, einzusuggerieren, kann er ein Himmelskörper -die Sonne nicht bewegen, weil dazu nur der Schöpfer fähig ist. Kurz vor derErscheinung der Urkönigin in Fatima geriet die Sonne in alle Richtungen insSchwingen und ihr 15 Minuten langen Tanz wurde von allen Anwesenden, auch vonAtheisten, beobachtet, also nicht nur von denen, die auch die Erscheinungwahrnahmen. Damit wird bewiesen, dass die Sonnenbewegung keine Illusion,sondern die Wirklichkeit war.  

   

 

Was sucht die Kirche vor derÖffentlichkeit zu verbergen?  

   

 Schon in den Zeiten vor Christus offenbarten sich viele Priester, dieBekenner des Alten Testaments, als seiner Stellung unwürdige Verwalter. Sieachteten allzu darauf die irdischen Religionsvorschriften einzuhalten, oftmalszum Nachteil der menschlichen Natur und geistigen Freiheit. Weil ihr Wirkeneinen negativen Einfluss auf die Menschenentwicklung ausübte, sandte derSchöpfer Jesus auf die Erde aus um den Weg zur Wahrheit für denjenigen zuebnen, die ihn wirklich suchten. Damit er aber von Menschen nicht erkanntwurde, wandten falsche Priester alles auf seine Aussprüche und Reden öffentlichgeringzuschätzen. Nur die geistig reinsten und von ihnen unabhängigen Menschenentgangen ihrer missgeachtenden Wirkung.  

 Diejenigen, die wegen des Mangels an Mut selbstständig zu denken und zuempfinden von ihnen irregeführt wurden, erlagen der Massenpsychose, Jesus seinicht der Gottessohn und so trugen sie zur seinen Kreuzigung bei. Derartermordete das auserwählte Volk dem, der es aus den Klauen der machtgierigen undfalschen spirituellen Lehrer befreien sollte.  

 Vor seinem Tod kündigte Jesus den Aposteln an, dass der Tröster, derGeist der Wahrheit, der Heilige Geist nach ihm, kurz vor dem Gericht,kommen würde um Menschen über Gotteswahrheit zu belehren. Keinalttestamentlicher Prophet verkündete den Geist der Wahrheit, weil sein Kommenein Ersatz für die vorzeitig beendete Mission Jesu war. Selbst wenn dieserAbschnitt von einer folgenden Gotteshilfe bis heute in der Bibel bewahrt ist(Johannes-Evangelium, 14. Kapitel, 15. - 26. Vers), die Kirche legt seindeutlicher Inhalt auf mancherlei Art und Weise aus, nur nicht als dieSchilderung des Kommens der wirklichen Gottesperson auf die Erde. Erst nach demTod Jesu wird sein Kommen auch in der Apokalypse bestätigt.  

 1875 inkarnierte Abd-ru-shin in der geistig entwickeltstenNation, zu dieser Zeit war es die deutsche Nation. Die Übersetzung seinesNamens bedeutet der Sohn des Lichtes - also der Gottessohn. Er verfasste dasBuch “Im Lichte der Wahrheit” mit dem Untertitel “Gralsbotschaft”. DerAutor brachte die komplexe Erkenntnis von den ewigen Gesetzen und dem Bau derSchöpfung, die bis dahin unbekannt und lückenhaft war, auf die Erde herab.Obwohl er im Buch erklärte, dass er auf die Erde mit der Mission als Geistder Wahrheit, das heißt der Heilige Geist, Imanuel, gekommen sei, wolltenkirchliche Autoritäten sein Werk und seine Person nicht akzeptieren. Wie dennsie es auch könnten, wenn Abd-ru-shin in seinem Buch darauf hinwies, wie siedie Lehre Jesu verbogen und ihre Anhänger auf falsche Wege durch die verfehlteAuslegungen der Bibel abgebracht hatten.  

 Durch Verleugnung des Geistes der Wahrheit “kreuzigte” die Kirche auchden zweiten Sohn Gottes, wenn auch nicht physich zumindest moralisch, was aberden ewigen Gesetzen gemäß gleich ist. Kein treuer Anhänger der Kirche vermochtees nicht ihren Einfluss zu überwinden und diese Lehre durch sein eigenes Prüfenaufzunehmen. In aller Welt, in Winkeln von Buchhandlungen, liegt dieser Werkvon eintausend Seiten schon seit 60 Jahren unbeachtet. Unter anderenspirituellen Büchern wurde er nur von einigen Einzelnen bemerkt, die sichselbst meistens für offene Materialisten hielten.  

 Der Geist der Wahrheit, gleich Jesus vorher, sollte von den auserlesenenMenschen verkündigt werden, damit die spirituell Suchenden ihn als in der Bibelverkündeten Heiligen Geist erkannten. Leider vergaßen sie ihre Aufgabe, weilsie nicht genügend geistig erwachten.  

 Nach dem Versagen der Verkünder wollte der Schöpfer die vereilte Hilfeauf eine überirdische Weise ersetzen - mittels der Erscheinung der Urkönigin.Auf kurze Zeit erschien sie im Jahre 1917 im portugiesischen Dörflein Fatima umdie Nachricht anzukündigen, dass der von Jesus verkündete Geist der Wahrheit,der die Neue Bibel schreiben werde, auf Erden lebe und wirke. Obwohl siees jeden Monat bekanntgab, vereitelten die falschen kirchlichen Autoritätendiese Gotteshilfe durch die Verheimlichung und Verdrehung ihres Inhalts.  

 Die Urkönigin - die Gottesmutter in Fatima konnte von keinem Menschenbis auf drei Kinder wahrgenommen werden, die für diesen Zweck auf die Erdegeboren worden waren. Sie sahen die Urkönigin nicht mit stofflichen Augen,sondern nur mit geistigen. Sie sollten Menschen ihre Botschaften im Kindesaltervermitteln, wenn sie mit kirchlichen Erkenntnissen, Dogmen und Autoritäten nochnicht beinflusst sind. Doch wurden ihre wahren Aussagen durch die Kircheverdreht, die in die Welt geringschätzende Erfindungen verbreitete, welche denInhalt fast allen Erscheinungsbüchern bilden.  

 Anstatt der Führung vom Gottessohn, dessen moderne Lehre in derGralsbotschaft beinhaltet ist, lässt sich die Welt lieber durch falscheErscheinungen führen, obwohl ihre Botschaften mit Gotteswahrheiten und realemLeben nichts zu tun haben.  

   Als dunkle Vertreter der Kirchewieder die Welt betrogen und auch die Erkennung und Wirkung des zweitenGottessohnes auf Erden verhinderten, kündigte der Schöpfer ein neues Kommen desHeiligen Geistes auf die Erde an - das des durch die Bibel verkündeten Königsdes tausendjährigen Reiches. Diese Nachricht wurde von der Urkönigin in derdritten Botschaft von Fatima vorgetragen. Damit sie nicht verdreht wurde,sollte das älteste Kind, Lucia, diese Botschaft in einen Brief aufzeichnen undihn im 1917 in einer zugeklebten Umschlag dem Papst übergeben. Sein Nachfolgersollte ihn erst im Jahre 1960 öffnen und sein Inhalt bekanntgeben. Der neuePapst gemeinsam mit einigen kirchlichen Würdenträgern öffneten es zu dieserZeit aber sie gaben sein Inhalt nicht kund.  

   

 

Was enthält die dritte Botschaft von Fatima?  

   

 1. Ein wichtigerMeilenstein in der Menschenentwicklung ist das Jahr 1998, wenn die ganze Weltentweder die spirituelle Transformation oder die Selbstvernichtung wählen wird.  

 Die Trennung vonMenschheit werden nur diejenigen überleben können, die der spirituellenTransformation fähig sein werden. Erfuhren Menschen schon 1960 über dieseProphezeiung, hätten sie eine Zeitspanne von fast 40 Jahren für das spirituelleErwachen und das Geradebogenwerden von den Verbiegungen des Lebens. Für diesenZweck verfasste der Geist der Wahrheit die Neue Bibel - Gralsbotschaft.  

 Dadurch, dass dieKirche die dritte Botschaft von Fatima blockierte, wird die Menschheit dieseUmänderung beschleunigt, in einer kürzeren Zeit, überleben müssen. Das istjedoch auch ihre Schuld, weil sie gleichgültig gegenüber dem Schweigen derKirche war, die stets behauptet, sie richte sich nach Gott, aber ihr Tunbeweist das Gegenteil. Unter dem Deckmantel der geistigen Freiheit respektiertsie, wenn auch indirekt, alle Botschaften von falschen Erscheinungen undMedien, aber die wahre Botschaft der wirklichen Gottesmutter von Fatima wirdvon ihr verhehlt. Die Jungfrau Maria, deren Aufgabe war es die irdische Muttervon Jesus zu sein, wurde von der Kirche in die Menschheitslehrerin undErlöserin umgewandelt und mit der Gottesmutter identifiziert, nur damit dasWirken der wahren Muttergottes auf Erden verborgen wurde.  

   

 2. In derSlowakei wird im Jahre 1998 der von dem Propheten Jesaja verkündete Imanuel,Heilige Geist und durch die Johannes-Offenbarung angekündigte König destausendjährigen Weltreichs geboren. Dank der Tatsache, dass er aus derslowakischen Nation stammen wird, werden die Slowaken zur auserwählten Volk.  

   

 3. Der Vater vonImanuel wird der Heilige Geist, deshalb wird die Schwangerschaft der MutterImanuels nicht gewöhnlich verlaufen. Obwohl sich ihre Schwangerschaft physisch nichtbeweisen lässt, wird sie im November 1998 normalerweise ein Kind - Imanuelbekommen. Das wird einer der Beweise, dass sie nicht irdisch empfangen hat.  

 Das Kind wirdgleich nach der Geburt ein Zeichen tragen, das auch Jesus trug - ein goldenesKreuz und eine weiße Taube. Diese werden mit geistigen Augen von vielenMenschen aus aller Welt wahrgenommen werden, die dann kommen ihn zu sehen.  

   

 4. Die Muttervon Imanuel wird die Urkönigin - die Gottesmutter, die im auserwählten Volkgeboren wird und im Alter von 48 Jahren das Kind bekommt. Ihre geistige Herkunftwird sich nicht nur durch die ungewöhnliche Empfängnis und Schwangerschaftbewahrheiten, sondern auch dadurch, dass sie das Neue Evangelium verfasst,dessen Urheber der Heilige Geist sein wird. Außerdem wird sie dort dieJohannes-Offenbarung und Fatima-Prophezeiungen auslegen, weil dieseProphezeiungen durch sie auch erfüllt werden.  

 In der Offenbarungweisen zwölf Sternen auf die geistige Herkunft der Mutter Imanuels hin (12.Kapitel, 1. Vers), was das in der ganzen Welt bekannte Symbol der Urkönigindarstellt. Seine Aufgabe, das neue Menschengeschlecht zu erziehen, ist dadurchangedeutet, dass sie ihre eigene Nachkommenschaft haben wird (12. Kapitel, 17.Vers), die verfolgt aber zugleich auch geschützt wird. Vom Gesichtspunkt ihrerhohen spirituellen Herkunft ist sie fähig sich direkt mit Gott auch von derErde aus zu verbinden und bis Imanuel heranwachst, wenn er zum König destausendjähriges Reiches wird, seinen Willen bekanntzugeben.  

   

 5. Wenn die Menschheit nachder Erkennung der dritten Prophezeiung von Fatima das Interesse für das NeueEvangelium und die erwähnte Gralsbotschaft bezeigt und die Übertragung derneuen spirituellen Erkenntnis aufrichtig in reales Leben durch dieWertenumwandlung anstrebt, verschiebt der Schöpfer ihre rasch bevorstehendeSelbstvernichtung .  

 Wenn die Welt aber derneuen Erkenntnis und der Geburt des Gottessohnes gegenüber gleichgültig wird,lässt der Schöpfer zu, dass Menschen geistig durch Qualen fortschreiten - durchdie Selbstvernichtung, die die Folge des jahrtausendlangen Anhäufens ihrereigenen Fehler und Schuld wird. Daher werden Kriege, Krisenund Katastrophen nicht die Gottesstrafe, sondern die Rückwirkung dermenschlichen Irrtümer sein .  

   

 6. Die neueMenschheit wird während der kulminierenden Naturkatastrophen, wirtschaftlichenund politischen Katastrophen durch Gralsbotschaft und das Neue Evangeliumgestaltet werden. In der tiefsten Krise wird sie durch einen Eingriff vomHimmel gerettet werden um danach weiter eine höhere Entwicklungsstufe auf Erdenunter der Leitung des Königs des tausendjährigen Reiches fortzusetzen.


 


   

 

 

 

THE THIRD FATIMA PROPHECY  

 

DESPITE 40 YEARS OF CHURCH RESISTANCE  

REVEALED!  

 

   

Why is the year 1998 themost important year in the history of mankind?  

 

At the present time, at the close of themillennium, a turn of the world is occurring. This notion means that aradical change will arise on the Earth. Everything wrong and useless willperish in order for a new life style to be able to develop. It is a culminationperiod of the next evolutionary stage of mankind. In religious literature thisphenomenon is called a judgement. Man should know what he needs forpassing the examination after which he will go through to the higherevolutionary stage on the Earth. The judgement can take place either in apositive or a negative way.  

   A positive breakthrough will pass spontaneously and non-violently when people will subordinatethemselves to the eternal laws of life and change their thinking and values oflife voluntarily according to the new spiritual knowledge. The consequence ofthis total change will be the spiritual transformation ofmankind.  

 A negative breakthrough will take placequickly and painfully by the self-destruction of a large partof mankind in the form of crises and wars which will be consummated bynatural disasters in order for the Earth to be able to regenerate more quickly.  

 This year, when the breakthrough culminates one part of mankind isalready at the limit of spiritual transformation and the other part isthreatened by the self-destruction. The free will of each man will decide abouthis future fate according to the position which he will choose for himself.  

 

   

How shall man know which spiritual way isthe rightest one?  

 

 According to the law of homogeneity, It is necessary to look for theproofs of spiritual phenomena and truths in homogenous domains - that meansin spiritual ones. As one cannot find physical phenomena in e.g. the grammarrules, one cannot discover spiritual events in material sciences.  

 For the given reason the source of spiritual knowledge is in spiritualbooks. Each nation had its own prophets and teachers because the Creatorsent out spiritual help to the whole world. Thus, many spiritual movements havearisen. Essentially, they are alike because that what is true, comes from onesource - from the Creator. They differ only in details which are oftenimportant, too, because they either reveal the Truth or hide it.  

 Even if many spiritual leaders have fulfilled their tasks well - theyhave transferred Gods truths to the Earth in intelligible language - frequentlyalready during their lives or just after their death people have began tointerfere with their teachings. They have arranged, completed and changed them accordingto their own human experience and their yet limited understanding. This waythey have lost their credibility and quality. Each nation has been affected bythis human conceit eventhough the regulators and translators of the teachingsswore they did not change a single word. Thus, as a consequence of thesehowever small but very often serious arrangements, people could not and cannotdevelop in the right way. Successively, they have lost their spiritual supportand sense, followed by the total perversion of values of life and by the chaos.Therefore, Creator decided to send out his son Jesus so that he could returnthem from the false way on which they are persecuted by endless suffering inconsequence of the misunderstanding of life and their own mistakes.  

 Two thousand years ago the Son of God - Jesus was born accordingto the law of homogeneity in the spiritually most developed nation to lead itand to raise it to the new knowledge. This selection can be understood betterby a comparison: An exceptional scientist comes for a lecture only to the classwith the best students because he is understood only by those who have the bestqualification for that. Only later his knowledge will be transferred also toanother classes by a more simple way so that backward students can also learnmore.  

   Therefore, the Christianitywhich arose from the knowledge of Jesus and was spread by the Apostlesthroughout the world, is considered as the truest and the purest spiritualknowledge. The fact that in these two thousand years it was distorted in manypoints, misprized and misunderstood is a topic of a different chapter.  

 The most read book of Christianity in the whole world is the Bible.It contains important spiritual truths, the history of the spiritualdevelopment of mankind after the Atlantic catastrophe and the prophecies whichCreator dictated through his prophets.  

 In spite of the fact that today many people educate themselvesspiritually in the frank interest, the consequences of disharmonious life -diseases, crises, sufferings and wars outlast all the time. Only one conclusionfollows - mankind does not educate itself and live correctly when it isstill being punished by the cosmic laws .  

 Since people have a free will, Creator lets them go the ways of lifechosen by themselves up to the limit of self-destruction by the crises andwars.  

 According to both spiritual and scientific prognoses, mankind isthreatened by the self-destruction through World War III. Today because thepolitic, economic and spiritual leaders in the world rule by means of wrongprinciples.  

 Today, at the border of maximal chaos, when it is hard to distinguishthe truth from the lie and the true from the false, Creator prepares formankind yet another help - his second Son, Holy Spirit, Imanuelwho will lead it out of the chaos, crises and stray spiritual ways.  

 Each advanced religious movement knows and acknowledges Creator as theTrinity which consist of Father God, Son Jesus and Holy Spirit. The third one -the Holy Spirit, is not accepted as a person by many movements although theannouncement about his coming to the Earth we find even in the Bible (John,chapter 14, verse 26).  

 The prophet Isaiah was the only one of the ancient prophetswho foretold the coming of both the Sons of God to the Earth. Though he did notmention Jesus with his name, he described his life, mission and tragic deathaccurately in the person whom he named a God's servant (Isaiah, chapters42,49,50,52,53).  

 The second Creators Son, Holy Spirit, is mentioned by the prophet Isaiahunder the name Imanuel. He made obvious that he would be born close before theJudgement, i.e. before the disaster of mankind (Isaiah, chapter 7, verses 14 -17). In spite of this unambiguity quoted also in the Bible, the church in itsaccounts identifies Jesus with Imanuel, thus denying Holy Spirit as a person.  

 

   

Does another proof of the Holy Spirit'sbirth as the King of the Millennium exist?  

   

 After Jesus tragic death, by which people confirmed their spiritual narrow-mindedness,God dictated to the Apostle John new prophecies which form the last chapter ofthe Bible under the name The Revelation to John, or Apocalypse.They contain symbolically indicated future events of mankind.  

 The birth of Imanuel is also mentioned there together with hisfurther fate in the role of the ruler of the Millennium (The Revelation,chapter 11, verses 15 - 19, chapter 12, verses 1 - 12). The church interpretsthis symbolic description of his birth and his rule in its own way, it is saidto be the description of Jesus birth. The church claims it despite the factthat in the introduction of Apocalypse it is clearly written that it revealsphenomena which will happen in the future. Since Apocalypse was writtenapproximately one hundred years after Jesus death, it excludes the descriptionof his own person.  

 During the period of two thousand years many Christian authorities triedto unravel the prophecies of Apocalypse. No one can interpret them properly,except for their author - God. He has inspired the future mother of Imanuelclose before his birth with the right interpretation of Apocalypse, even thoughonly partial.  

 In order to have a proof of the correctness and truthfulness of herinterpretation, mankind got the Revelation in Fatima approximately 80 years agowhich confirms this important event - the birth of Holy Spirit on the Earth -and completes it with important details: where he will be born, when and whowill be his father and mother.  

 According to the Bible, many false revelations and prophets shall appearclose before the Judgement. It is ironical that just those who claim theydirect themselves by the Bible, give to these false prophecies and revelationsthe most possibilities for their manifestations. The more they trust in them,the more frequently the false revelations occur as a consequence of humantrustfulness and ignorance. The believers let themselves be deceived so easily,since until now they did not recognize in the churches the eternal laws whichdisprove the authenticity of these revelations and media. But how can peoplerecognize them if the Church interprets them incorrectly and hides from themthe pure teaching of the Sons of God who explain the cosmic laws in many pointsin another way than the Church authorities do.  

 

   

What does the author of the falserevelations intend?  

   

 His aim is too distinct - to distract attention from the genuine Godsrevelation in Fatima. It occurs to nobody that the rest of the revelations doesnot come from God but from the greatest illusionist on the Earth who uses hissuperhuman abilities for leading people away from the true knowledge.  

 Who still has common sense, understands that the contents of the messagefrom false revelations and media is not acceptable for a normal man - indeed,they require of people just humble obedience, frequent visits of the church,endless prayers, confessions, sacrificing for the sinners etc. Their intentionis to divert man from the real life so that he can become a slave of the churchwhich has not fulfilled its task properly for a long time. For thatreason, Church and God are not identical notions.  

 Many authorities acting in the Church made of it a worldly organizationtrying to get its own power over the believers and not to mediate help betweenGod and people. That is why the Church, even if indirectly, supports andextends wrong revelations through its dignitaries not worth for this task inorder to acquire as many new followers blindly obeying their advises anddistorted interpretations of the Bible as possible. If people understood theirgoals and machination, they would divert themselves from the false priests andthey would like better to direct themselves by the laws of God. That is why thespiritually most developed people do not love churches too much and do notbelieve the false revelations and distorted messages of media.  

 

   

How do the true Fatima revelations differfrom the false ones?  

   

 The revelations in Fatima differ from all other revelations by thesethree facts:  

 1. The contents of their messages are completely different fromfalse revelations. The dark church priests and writers hae distorted theoriginal Fatima messages and conformed them to the contents of the other, falseones so that the difference might not to be so great. The most important -third message which announces the birth of Holy Spirit on the Earth could notbe changed by the Church, thus, the Church has rather hidden it from the publicfor almost forty years!  

 2. In the Fatima revelations the spiritual appearance of the PrimordialQueen - the real God's mother took place, and not the appearance of theVirgin Mary and Jesus like in the other, false revelations.  

 3. The revelations in Fatima were accompanied by extraterrestrialphenomena, which is not true for the false revelations because the terrestrialmagician cannot imitate them. Though he can work with human imagination andimpose his illusions - images of spiritual persons, he is not able to move witha celestial body - the Sun because this can perform only the Creator. Closebefore the revelation of the Queen in Fatima the Sun started to oscillate inseveral directions and its 15 minute dance was observed by all present people,also the non-believers, so not only those who saw also the revelation. Thisproves that the movement of the Sun was not an illusion but reality.  

 

   

What does the Church hide from the public?  

   

 Already in the period before Christ many priests - followers of theOld Testament, presented themselves as not worth of their posts andauthorities. They cared for adhering to terrestrial religious rules too much,very often at the expense of human nature and spiritual freedom. Since theirinfluence had negative consequences on the mans development, Creator sent outJesus to the Earth to arrange the way to the Truth for those who were reallylooking for it. The false priests made everything for public depreciation ofhis statements and speeches so that people might not recognize him. Only thespiritually purest and from them independent people escaped from their negativeinfluence.  

 Those who were mislead by them because they lacked enough courage tothink and feel independently, succumbed to the crowd psychosis that Jesus wasnot the Son of God and contributed to his crucifixion. Thus, the chosen nationkilled the man who should have lead it out of the claws of false spiritualteachers.  

 Before his death Jesus announced to his Apostles that after him, closebefore the Judgement, the Rejoicer would come, the Spirit of Truth, theHoly Spirit to instruct people about God's Truth. No one of the ancientprophets did announce Spirit of Truth before, because his coming was acompensation for the prematurely finished mission of Jesus. In spite of thefact that this part about the next Gods help has been always described in theBible and it is still there until now (The Gospel according to John, chapter14, verses 15 - 26), the Church interprets its clear contents in differentways, but not as a description of the coming of the real Gods person to theEarth. Only after Jesus death is the Holy Spirit coming to Earth confirmed alsoin Apocalypse.  

 In the year 1875 Abd-ru-shin has incarnated into the mostspiritual nation, the German one. His name, when translated, means the Son ofLight, that is the Son of God. He has written the book „In the Light of Truth“with the subtitle „The Grail Message“. The author has brought thecomplex knowledge about the Eternal Laws and about the composition of Creationdown to the Earth, which was unknown and incomplete until then. Although he hasexplained in the book that he came to the Earth with the mission as theSpirit of Truth, i.e. the Holy Spirit, Imanuel, the Church authorities didnot want to accept his work and person. How could they when he has directedattention toward the fact, how they distorted the teaching of Jesus and howthey mislead their followers to the false ways by doubtful interpretation ofthe Bible.  

 The Church also „crucified“ the second Son of God through the denial ofthe Spirit of Truth, even if not physically, but at least morally, what has thesame effect according to the Eternal Laws. No loyal follower of the Church wasable to overcome its influence and to study himself this teaching by his ownsearch. This one thousand pages work lays throughout the world in the quietcorners of the bookstores for almost 60 years unnoticed. Among other spiritualbooks it was recognized only by a couple of individuals who considered themselvesmostly as open materialists.  

 Spirit of Truth should have been announced similarly like Jesus beforeby selected people so that spiritual searchers might recognize him as the bythe Bible announced Holy Spirit. However, they forgot about their tasks becausethey did not awake spiritually in a sufficient way.  

 After the failure of announcers Creator wanted to compensate people forthe frustrated help with an unearthly way - the revelation of the PrimordialQueen. She appeared for a short time in the year 1917 and brought a messagethat on the Earth lives and works Spirit of Truth, announced by Jesus, whowould write the New Bible. She has announced it already in her firstmessage and repeated it every month, i.e. six times. However, the false Churchauthorities ruined this God's help by hiding and distorting its contents.  

 The Primordial Queen - God's mother could be seen in Fatima only bythree children, which were born to the Earth for that reason. They saw her onlywith their spiritual sight not with the material one. They should have mediatedher messages to people in childrens age not to have been influenced by anyChurch knowledge, dogmas and authorities. However, the Church has distortedtheir truthful declarations and sent out to the world only misprized fictions,which are contained in almost every book about revelations.  

 Instead of being lead by the Son of God, whose modern teaching isdescribed in the Grail Message, the world lets itself be lead rather by thefalse revelations, whose messages have nothing in common with God's truths andthe real life.  

 When the dark representatives of the Church deceived the world again andmade the recognition and the work of the second Son of God impossible, Creatorannounced a new coming of the Holy Spirit to the Earth in the role of thefuture King of the Millennium. This message was submitted by thePrimordial Queen in the Third Fatima message. The oldest of the children, Lucy,should have written it in the letter and given it in 1917 to the Pope in aclosed envelope so that it might not be misinterpreted. His successor shouldhave opened it and made it public to the world not before the year 1960. Thenew Pope together with some Church dignitaries have opened it, but they have neverannounced its contents to the world.  

 

   

What does the Third Fatima message contain?  

 

 1. An importantlandmark in the evolution of mankind is the year 1998 when the people of thewhole world will decide between spiritual transformation and self-destruction.  

 Only those capable ofspiritual transformation can survive the sorting of mankind. If people had gotto know of this prophecy, which should have been the last warning, in the year1960, they would have had almost 40 years for the spiritual awakening andstraightening from the distortions of life. For that reason Spirit of Truth hadwritten the New Bible - the Grail Message.  

 Since the Church hasblocked the Third Fatima prophecy, humankind will have to undergo thistransformation more quickly, in a much more shorter period. It is also itsfault, because it was indifferent to the silence of the Church which stillclaims that it directs itself by God but in its deeds it proves just thecontrary. Under the veil of spiritual freedom it accepts, even if indirectly,all messages from the false revelations and media, but it hides the truemessage from the genuine God's mother from Fatima. Of Mary, who had only therole of being the terrestrial mother of Jesus, the Church made a teacher and a redeemerand it identified her with God's mother only to hide the actual activity of thegenuine God's mother on the Earth.  

 

 2. In 1998 inSlovakia Imanuel, Holy Spirit and the by Apocalypse revealed King of theworld's Millennium will be born, as announced by the prophet Isaiah. Then,Slovakia becomes a chosen nation thanks to the fact that he will rise from itsnation.  

 

 3. The father ofImanuel will be Holy Spirit, that is why the pregnancy of his mother will notbe usual. In spite of the fact that it will not be possible to prove thepregnancy physically, in November 1998 a child - Imanuel will be born in ausual way. That will be one of the proofs that the child was not conceived inan terrestrial way.  

 Right after itsbirth the child will have the sign that also Jesus bore in himself - a goldencross and a white dove. Many people from the whole world who will come to visit him,will see it with their spiritual eye.  

 

 4. The mother ofImanuel will be the Primordial Queen - God's mother, which will be born in thechosen nation and will give birth to him in her age of 48 years. Her spiritualorigin will be confirmed not only by unusual conception and pregnancy, but alsoby writing of the New Gospel, whose originator will be Holy Spirit, Imanuel.Besides other things he will explain in it Apocalypse and Fatima propheciesbecause they will come true through her.  

 The spiritual originof his mother is indicated in Apocalypse by twelve stars (chapter 12, verse 1),which is the the symbol of the Primordial Queen known in the whole world. Hertask - to educate the new humankind is indicated by the fact that she will haveher descendants (chapter 12, verse 17) who will be persecuted but at the sametime also protected. Thanks to her high spiritual origin she is able to contactGod directly from the Earth and to announce his will until the time ofImanuel's maturity when he will become the King of the world's Millennium.  

 

 5. If mankind displaysinterest for the New Gospel and the Grail Message and strives for the transferof the new spiritual knowledge into everyday life frankly after recognition ofthe Third Fatima prophecy, Creator will postpone its quickly forthcomingself-destruction .  

 But if the world isindifferent to the new knowledge and to the birth of the Son of God, Creatorwill allow people to progress piritually by suffering - by self-destruction,which will be the consequence of accumulation of their mistakes and guilts formillennia. Thus, wars, crises and catastrophes are not a God's punishmentbut only a reverse action of human faults .  

 

 6. The newmankind will be formed through the Grail Message and the New Gospel duringforthcoming economic, political and natural catastrophes. During the largestcrises it will be saved from the destruction through the intervention fromabove in order to be able to continue in the higher degree of its spiritual evolutionon the Earth under the rule of the King of the Millennium.