OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 11.10.2023 10:24:07 

Rozhovory
 
Rozhovory s pani Natáliou de Lemeny - Makedonovou.
 
Stretnutie s Natáliou de Lemeny - Makedonovou -
Humenné - november 1998
 
 
 
 
Večerný rozhovor - 17.október 1998
 
 
Rozhovor - november 1998
 


 
 
NITRA, JÚN 1998
 
 
Koncom septembra minulého roka vyšla vo vydavateľstve Natajoga kniha VEČNÉ ZÁKONY - NOVÉ POKOLENIE, ktorá upútala svojím nezvyčajným obsahom, aj štýlom nejedného čitateľa. Svedčí o tom aj to, že za necelý polrok vyšlo druhé a v máji tohto roku už tretie vydanie. Zároveň vyšiel minulý mesiac aj druhý diel tejto knihy s rovnakým názvom.
 
Autorka v nich predkladá nové prekvapujúce informácie, ktoré potvrdzuje citátmi z Biblie.
 
Dokonca otvorila doteraz zapečatené Zjavenie Jána, v súčasnosti - v dobe súdu jednu z najaktuálnejších tém.

Pani Makedonová, mňa osobne najviac zaujala z Vašej knihy práve tá kapitola, v ktorej ste vyložili obrazné deje z Apokalypsy - Zjavenia Jána.
 
Podľa Vášho výkladu sa má onedlho na Zemi narodiť Bibliou zvestovaný Syn Človeka - nie však Ježiš, ale Duch Svätý Imanuel. Dokonca píšete, že Vy budete jeho matkou. Je to šokujúca správa, lebo i napriek tomu, že na svoj vek nevyzeráte, predsa len budete mať v lete 48 rokov.

Udivuje ma, že väčšinu ľudí šokuje viac môj vek, než samotný fakt, že sa znova stane človekom ďalší Boží Syn. Málokto si uvedomuje, že na Zemi nastala vážna kríza, keď sa Boh rozhodol vyslať svojho druhého Syna, aby zachránil ľudstvo pred zánikom.

Myslíte, že narodenie Imanuela môže zabrániť predpovedanej celosvetovej katastrofe?

To ste mi zle rozumeli. Ja som povedala, že ľudstvu hrozí zánik. Katastrofy a vojny však budú jeho sprievodným znakom. Vojny vyvolajú ľudia pod vplyvom temných síl a ich samých.

Katastrofy budú napomáhať ničeniu nepriateľov, ako aj obnove Zeme. A to tak, aby sa pri týchto dôležitých dejoch nezničilo aj to, čo je pravé a užitočné - duchovne zrelí ľudia. Už teraz sa robí ich triedenie.Ako a kto ich triedi?

Triedia sa svojimi pohnútkami a činmi sami, i keď zväčša nevedome, do dvoch skupín - na neužitočných a užitočných, na staré a nové pokolenie.

Načo sa má narodiť Syn Človeka, keď sa ľudia vedia aj sami triediť?

K triedeniu dochádza samočinne podľa toho, ako ľudia žijú a duchovne sa vyvíjajú. Väčšina z nich ide vo svojom poznávaní napriek dobrým úmyslom nesprávne a hrozí jej zánik. Zle sa orientujú, lebo Pravda a nepravda na Zemi sú navzájom úplne pomiešané.

Preto príde Imanuel, aby ukázal, čo je Pravda a čo lož.

Bude kráľom Tisícročnej ríše - Mesiášom, ako to predpovedal prorok Izaiáš. On jediný zvestuje oboch Božích Synov vo svojom proroctve. Ježiša spomína ako Pánovho služobníka, ktorý prišiel spasiť svet a Imanuela nazýva Mesiášom - Bohom pomazaným Kráľom Tisícročného kráľovstva. Avšak cirkev túto pravdu prekrútila, keď nazvala Ježiša zároveň aj Imanuelom. Veď keby to bola tá istá osoba, načo by mala dve mená.

Izaiáš, aj prorok Joel spomínajú, že v Mesiášovom kráľovstve bude vládnuť Duch Svätý, čo jasne naznačuje, že je to Imanuel a nie Ježiš.

Prečo to cirkev nehovorí tak jasne ako Vy?

Cieľom väčšiny cirkevných autorít je vytvárať a udržiavať dogmy, ktoré človeka duchovne obmedzujú a dezorientujú. Preto musí prísť Imanuel, aby tu konečne vládla Pravda, Spravodlivosť a Láska. Ale prv, než dôjde k nastoleniu spravodlivej vlády, Boh najskôr musí dopustiť zrýchlenie karmy všetkých a samozničenie tých, ktorí tento neporiadok spôsobili.

Čo Vás viedlo k napísaniu druhej knihy?

Prvá kniha vyvolala celý rad rôznych otázok, a tak Večné Zákony 2 vznikli na podnet čitateľov, ako aj rozhovorov s priateľmi a známymi. Druhý diel som písala vo forme otázok a odpovedí.

Prečo sa Imanuel narodí práve Vám?

To som uviedla už v mojej prvej knihe, ale v druhej to ešte zdôvodňujem, rozvíjam a doplňujem o nové informácie.


Bol Vám oznámený termín narodenia Imanuela? A viete už, kto bude jeho otcom?

Dozviete sa o tom viac v druhom dieli. Teraz iba toľko, že sa Imanuel má narodiť v tomto roku a jeho Otcom bude vo svete najznámejšia duchovná osobnosť.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BRATISLAVA, SEPTEMBER 1998
 
 
Dnešok vyžaduje poznanie mnohých zákonov a predpisov, či už ide o prírodné zákony, pracovno-právne predpisy alebo spoločenské pravidla. No málo je tých, čo poznajú zákony, ktoré riadia náš vesmír, a zároveň sa prejavujú aj na jednotlivcovi. Preto sa p. Natália de Lemeny - Makedonová vo svojich knihách Večné zákony-1,2 snaží jednoduchou a modernou formou oboznámiť s týmito zákonmi čitateľov. O tom, prečo napísala tieto knihy, hovorí aj v nasledujúcom krátkom rozhovore.

Koľko zákonov ovplyvňujúcich chod celého vesmíru a zároveň aj ľudí jestvuje?

Nie je ich veľa. Niektoré z nich poznáme aj zo školy, len nevieme o ich tesnej súvislostis človekom. Jeden zo základných zákonov je „zákon tiaže“. Podľa neho všetko ťažké klesá dolu a ľahšie stúpa hore.

Na úrovni hmoty si vieme jeho pôsobenie predstaviť, ale ako sa prejavuje na živom tvorovi?

Človek pozostáva z troch základných častí - tela, duše a ducha. To jediné, čo v nás žije večne a je nezničiteľné, je duch. Keďže je nehmotný a neviditeľný, na to aby sa mohol na Zemi prejavovať a vyvíjať, musel sa obaliť hmotným telom, asi tak, ako sa nahý človek oblečie do šiat. Hmotné telo tvorí obal alebo schránku ducha. Pretože je duch veľmi jemnej podstaty, podľa „zákona rovnorodosti“ by sa s hrubým hmotným telom nemohol spojiť, ani sa v ňom udržať. Aby to spojenie bolo možné, obaľuje sa duch dušou, ktorá je jemnejšia ako hmotné telo, ale hrubšia ako duch. Vďaka tomu sa udrží duch v tele a môže ho ovládať.

Na duševnej úrovni sa zákon tiaže u človeka prejavuje v jeho myšlienkach a pocitoch. Kto žije v nevyhovujúcom prostredí, duševne trpí, je skleslý, nemohúci, neschopný činne konať, všetko ho zaťažuje. Až dobré správy, dobrí ľudia alebo iné prostredie ho dokážu z ťaživej situácie pozdvihnúť. Zrazu pocíti ľahkosť, radosť zo života, akoby sa zbavil bremena, ktoré ledva niesol.

Ako sa prejavuje zákon tiaže na úrovni ducha?

Duch sa vyvíja iba cez cit, teda prežívaním. Aby sa mohol zdokonaliť a potom vzniesť do duchovných úrovní, kde bude žiť ako večná osobnosť, musí na Zemi prežiť mnoho kvalitatívne rôznych stavov. Keby sa človek snažil už oddávna poznať večné zákony, tak by mohol svojho ducha rozvíjať aj bez tragédií, bez nepríjemných pocitov - harmonicky.

V prvej knihe spomínate aj zákon spätného pôsobenia, ktorý dobre poznáme z fyziky ako zákon akcie a reakcie, alebo hovorovo, že všetko sa nám vracia späť ako bumerang.

Iste už každý na sebe zažil, ako sa mu spätne vracia vykonané zlo alebo dobro. Tento zákon súvisí aj s prevteľovaním - reinkarnáciou. Kým človek robí chyby, dovtedy sa vracia na Zem, aby sa očistil od karmy. Na vlastných chybách a správnym duchovným poznaním sa jeho duch zdokonaľuje, zbavuje karmy, a tým sa stáva ľahším. Potom podľa zákona tiaže môže stúpať do vyšších svetov.

Podľa Vašich kníh práve nastal čas triedenia ľudí na duchovne vyvinutých a duchovne nedostatočne vyvinutých. Prečo práve teraz dochádza k tomuto triedeniu?

Na Zemi jestvuje čas, ktorý musíme rešpektovať, či chceme alebo nie. Vplyvom času človek starne, a raz zomrie. Aj duch starne - vyvíja sa. Po určitom čase dôjde na hranicu svojho vývoja, ale nemusí zomrieť, musí len urobiť mutačný skok, aby mohol žiť večne. Tak ako sa každá škola končí záverečnou skúškou, aj duch musí prejsť skúškou - duchovnou premenou. Tí ľudia, ktorí do dnešnej doby nevyvinuli dostatočne svojho ducha, prepadnú, nebudú môcť byť obyvateľmi Zeme. Ostatní postúpia na vyššiu školu na Zemi.

Čo to prakticky znamená?

Dôjde k vyvrcholeniu súčasného neporiadku, ktorý si ľudia spôsobili sami tým, že nechceli poznať a dodržiavať večné zákony. Chyby, ktoré urobili, ich trestajú ako bumerang vo forme chorôb, trápenia, stresov, kríz a vojen. Vrchol týchto účinkov, ktorý sa už nezadržateľne blíži, sa nazýva súd alebo očista. Slovo súd vyjadruje, že každý sa bude súdiť z vlastných vín, ktoré na neho naraz zosilnene doľahnú. Ak pochopí ich príčiny a dôsledky, duchovne sa tým premení a vyjde zo súdu očistený, schopný ďalšieho duchovného vývoja - premeny.

Očista bude prebiehať nielen na ľuďoch, ale aj na planéte. Všetko nepravé a škodlivé bude zničené, teda aj príroda, mestá, aj predmety. V dôsledku obrovských štrukturálnych presunov zmení Zem svoj tvar.

Tvrdíte, že veľa materialistov je duchovne na tom lepšie ako nejeden hlboko veriaci...

Áno, kto si dokáže v dnešnom svete plnom klamstva a nespravodlivosti zachovať úprimnosť a čestnosť, zodpovednosť a lásku k blížnym, má určite lepšie vyhliadky na duchovnú premenu ako ten, ktorý sa snaží prispôsobiť svojmu okoliu tak, že aj on podvádza a nenávidí, len aby prežil.
 
 
 
 
 
 
 
Nitra, september 1998
 
Pozvali sme si pani Natáliu de Lemeny - Makedonovu opäť do štúdia, lebo sme dostali pre ňu niekoľko otázok od poslucháčov. Minule sme spomínali, že napísala knihu ,,Večné zákony - Nové pokolenie - Duchovná premena."

Prvá otázka od poslucháčov znie:

 
Ste novodobá prorokyňa?

Asi Vás sklamem, ale nie som ani médium, ani jasnovidka, i keď dostávam vnuknutia o tom, čo mám hovoriť a písať. Mojou úlohou je zvestovať narodenie druhého Božieho syna - Imamuela a pripraviť náš národ na jeho príchod. Som skôr učiteľkou, mám vychovávať nové pokolenie pomocou večných zákonov, ktoré podrobne vysvetľujem v mojej knihe.

 
Spomínate v nej aj temno. Ako by ste stručne vysvetlili tento pojem tým, čo Vašu knihu nečítali?

Temno je jemnejší výraz pre zlo, ktoré toto slovo predstavuje. Nie je to však niečo abstraktné, je to skutočné zlo, ktoré šíria jeho predstavitelia, avšak skryto a nenápadne, aby neboli odhalení. Kým kedysi sa zlo prejavovalo otvorenejšie - udávaním, prenasledovaním, týraním, krízami či vojnami, v dnešnej dobe sa musí maskovať do iných foriem, inak by ho ľudia ľahko spoznali a stránili sa ho. Preto temní ľudia, ktorí pôsobia vo všetkých oblastiach života, naschvál napodobňujú čistých ľudí v rečiach, aj prejavoch. Dokonca na oko bojujú za Pravdu a spravodlivosť, ale žiaľ len rečami, prorokovaním a ohováraním pravých vodcov. Ľudia ich odvážne výstupy považujú za dobré úmysly a nevedia, že im ide o oslabenie vyvoleného národa odstránením pravých vodcov a o ich nahradenie nepravými. Hnilé ovocie ich učenia a skutkov sa často prejaví ako nepravé až neskôr, keď sa už nedá nič napraviť.

Do vrcholu tohto chaosu, keď je všetko pomiešané, Pravda aj lož, dobro aj zlo, spravodlivosť aj nespravodlivosť, kde nepravý duchovný učiteľ sa hrá na pravého, sa teraz má narodiť syn Stvoriteľa, aby urobil koniec zmätkom a vláde temna. On sa teraz stane, už ako dieťa, hromozvodom, na ktorom sa budú odrážať blesky nenávisti, zloby, klamstva a zvedenosti. Ako sa kto postaví k jeho príchodu, zaradí sa k Svetlu alebo k temnu, a tým sa ukáže, či je hodný ďalej žiť na tejto Zemi alebo nie. Preto je narodenie Ducha svätého späté s katastrofami, vojnami a utrpením rôzneho druhu, aby sa vytriedili svetlí od temných ľudí.


To praktický znamená, že kto hneď prijme, že sa narodí Boh na Zemi, prežije a ten, čo bude pochybovať, ten zomrie?

Nebude to také jednoduché. Jeden z večných zákonov je zákon rovnorodosti. Podľa neho všetko rovnaké sa priťahuje a nerovnorodé sa odpudzuje. Teda tí ľudia, ktorí šli doteraz v tomto celkovom chaose a zvrátenosti, napriek chybám a pádom za Pravdou, teda za Svetlom, tí príjmu jeho narodenie ako dar - pomoc z tohto zmätku.

Tí, čo budú bez rozmýšľania odmietať ako niečo nezmyselné a šíriť z toho paniku, nedôveru a pochybnosti, tí podľa zákona rovnorodosti dokazujú, že svojím doterajším životom slúžili temnu, lebo Svetlo je im nepríjemné, neprirodzené.


A kam sa zaradia tí, čo neprijímajú, ale ani neodmietajú narodenie Božieho Syna, lebo im je to jedno?

Ak je niekomu taká závažná udalosť ľahostajná, lebo sú pre neho iné veci dôležitejšie, jasne potvrdzuje, kam podľa zákona rovnorodosti patrí, i keď si to doteraz vôbec neuvedomoval.

K temnu totiž nepatria len tí, čo robia zlo, ale aj tí, čo považujú materiálny život za prvoradý a duchovné záležitosti sú pre nich niečím neskutočným, nereálnym. Dokazujú tým, že nemajú dostatočne vyvinutého ducha, ktorého svojím jednostranným materialistickým životom zanedbali.

Duch a hmota sa majú vyvíjať v rovnováhe. Preto aj prílišní idealisti, ktorí stále duchovne študujú a hĺbajú a nedokážu sa v reálnom živote uplatniť, nie sú na tom duchovne lepšie ako tvrdí materialisti.

 
Čo by mal človek robiť, keď nechápe, alebo pochybuje o tom, že sa v dnešnej dobe môže narodiť Syn Stvoriteľa a dokonca u nás na Slovensku?

Táto informácia je taká silná, že musí vyburcovať každého človeka aspoň k zvedavosti, ak nie k túžbe po spoznaní Pravdy. Celý svet, ale najmä náš národ, ktorý sa touto udalosťou stáva vyvoleným, sa musí o to dozvedieť, aby mal každý možnosť zaradiť sa na tú stranu, kam cíti, že patrí.

 
Kde sa človek môže dozvedieť o všetkom, čo súvisí s narodením Imanuela - druhého Božieho Syna? Veď cirkev, ako som nedávno počul, to zapiera ako blud, klamstvo a varuje svojich veriacich pred vami.

Ten, kto chce spoznať zmysel príchodu Ducha Svätého na Zem a bude hľadať aj dôkazy o pravdivosti tohto zvestovania, dozvie sa všetko v mojich knihách ,,Večné zákony" , ktoré som práve na tento účel napísala.

A prečo cirkev predo mnou varuje veriacich? Tento dôvod najlepšie objasňujem v mojej brožúrke ,,Tretie fatimské proroctvo napriek 40 - ročnému odporu cirkvi odhalené!" V nej som to napísala stručne z pohľadu histórie náboženstva.

Spomínam tam, že už za čias pôsobenia prvého Božieho Syna na Zemi, to boli hlavne predstavitelia vtedajších náboženských kruhov, ktorí ho spochybňovali, napádali a vyvolávali davovú psychózu, ktorej dôsledkom bolo Ježišovo ukrižovanie, Tým dokázali, že v ich radoch pôsobili autority, ktoré boli duchovne neprebudené alebo dokonca temné.

Od tých čias zmenila cirkev postoj k Ježišovi od napádania k velebeniu, ale len preto, lebo je už mŕtvy. Nie je pre ňu nebezpečný, lebo ju už nemôže kritizovať a ani sa nemôže brániť, keď cirkev prekrucuje jeho výroky a robí z jeho učenia dogmy.

Nimi urobilo náboženstvo zo svojich prívržencov len slepo veriacich, ktorí sa radšej modlia ruženec, no žiaľ, samostatne myslieť a rozoznávať pravdu od klamstva, to nevedia.

 
Je príchod Božieho Syna v Biblii tiež zaznamenaný?

Pravdaže. No cirkev tieto pasáže vykladá tak, že znovu príde Ježiš. V inej verzii zas tvrdí, že Ježiš nemusí prísť, lebo riadi svet aj so svojou matkou zhora a že už teraz práve preto vraj žijeme v novej ríši, vo svete plnom lásky, spravodlivosti a dobra.

Samozrejme, nie všetci kňazi zavádzajú ľudí od Pravdy. Sú za to zodpovedné len skryté temné autority, ktoré vytvorili dogmy. Kvôli nim nemôžu ani čistí kňazi hlásať niečo iné, keď nechcú prísť o miesto. Mnohí úprimne veriaci ani len netušia, že by mohla cirkev hlásať nepravdy, podvádzať, alebo aj klamať.

 
Škoda, že nie ste uvedená v niektorom proroctve aj Vy ako matka druhého Božieho Syna, možno by Vám dnes cirkev viac verila.

Budete sa čudovať, ale som spomínaná v mnohých proroctvách, napr. v Sibyle ako budúca matka nového Mesiáša, ale aj v Biblii prorokom Izaiášom, potom v Zjavení Jána, teda v Apokalypse, ale aj v Treťom fatimskom proroctve.

Temní predstavitelia v cirkvi veľmi dobre o tom všetko vedia, a práve preto tieto dôkazy zahmlili nesprávnymi výkladmi, alebo ich jednoducho zatajujú pred verejnosťou. Prečo? Len preto, aby ma nikto nespoznal a neveril mi. Keby sa im to podarilo, ľudia by odmietli totožnosť druhého Božieho Syna a znemožnili by mu tak splniť úlohy, pre ktoré prišiel na Zem.


Aké úlohy?

Tou najdôležitejšou je - odstrániť temno, teda jej predstaviteľov. Keď sa im už tak dlho darí vládnuť na Zemi, prečo by sa tak ľahko vzdávali?

Bojujú do poslednej chvíle za to, aby zakryli pred ľuďmi pravdu, a tým ich vyprovokovali k tomu, aby si sami zlikvidovali Boha. Veď v prípade Ježiša sa im to podarilo.

A dnes robia to isté u nášho pravého politického vodcu. Sám ľud sa ho pod vplyvom temných snaží zhodiť, lebo nevie nič o temne a jeho pôsobení.

 
Niektorí poslucháči sa sťažujú, že nemôžu Vašu knihu o fatimskom proroctve dostať v kníhkupectvách. Čo im môžete poradiť?

Aby si ju žiadali u vedúcich predajni, a tí ju objednajú vo vydavateľstve Natajoga, kde sa dá tiež objednať na dobierku. Okrem toho bude brožúrka dostupná aj na Internete pod značkou www. biela - holubica. sk. Budú tam dopĺňané aj nové informácie o mojom poslaní.


Prečo ste uviedli takúto značku?

Z jednoduchého dôvodu - Biela holubica symbolizuje Ducha Svätého, teda Imanuela.
 
 

 
 
 
PREŠOV, OKTÓBER 1998
 

Dnešným hosťom je pani Natália de Lemeny - Makedonová.
 
Kladiete si možno otázku, kto je to tá pani, ktorá prijala pozvanie. Nuž poviem, že je to autorka veľmi populárnej knihy, ktorej názov je Večné zákony. Vyšlo už niekoľko ďalších dotlačí, ktoré svedčia o skutočne veľkom záujme.
 
No a práve táto kniha Večné zákony, sa zaoberá duchovnými premenami, alebo teda duchovnou premenou, a ešte tak tajomne novými pokoleniami.

Pani Natália, skúste nám povedať, alebo skúsme tak trochu načrtnúť tým našim poslucháčom, čo si od dnešného rozhovoru navzájom sľubujeme.

Tak ja si myslím, že tak ako sme rôzni ľudia, tak aj na každého bude rôzne pôsobiť to, čo ja poviem. Takže, ťažko mi je povedať, aký výsledok vyvolá tento náš rozhovor.

Tak ja by som skôr len uviedla, o čom vlastne budeme približne rozprávať a o čom sa píše v tejto knižke. Prečítala by som zo zadnej strany obálky text, ktorý vraj, keď si niekto prečíta, tak buď knihu odloží, alebo si knihu vezme.

Takže, tak stručne poviem, čo je v knihe napísané:

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, kedy sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný.
 
Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu.
 
Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné katastrofické zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím, určeným pre blaho nového pokolenia.
 
Premena sa nezadržateľne blíži. Času na duchovné vzdelávanie ostáva už málo - len do konca jesene.
 
Podobne ako za čias Noeho nik neveril, že bude potopa a ľudia sa naďalej zabávali a márnili čas pozemskými činnosťami, aj teraz budú mnohí tvrdiť, že sa nič nestane alebo ak, tak iste až neskôr.
 
Prekrúcajú sa staré proroctva, len aby ľudia nechápali, že stará doba sa končí a do novej môžu vojsť len po duchovnej premene.“

Takže toľko citát, ktorý zrejme, dúfam, že čo najjasnejšie napovedal, o čom všetkom bude dnes reč v našom rozhovore.
 
Počúvajte pozorne, pretože zaujímavých myšlienok tu padne niekoľko a pevne veríme, že nebudú bez odozvy. To znamená, aj v rámci dnešného večera budete môcť telefonovať a budete môcť na jednej strane prezentovať svoje názory, a na druhej strane budete môcť autorke knihy položiť otázku a ona sa bude snažiť na ňu odpovedať v priebehu dnešného rozhovoru.

Hovorili sme o tom, že náš hosť je autorkou knihy Večné zákony, ktorá sa dočkala skutočne mnohých dotlačí. Takže, o túto knihu je veľký záujem. A my sa teraz budeme snažiť zistiť prečo?

Takže, čo si myslíte, pani Natália, v čom je, tak ľudovo povedané, ten pes zakopaný? Prečo je taký veľký záujem o knihu, na takúto výsostne duchovnú tému? Ak by sme túto knihu hľadali v kníhkupectvách, tak väčšinou býva zaradená v tých takých políčkach, kde je ezoterická literatúra, alebo teda literatúra podobného druhu.

Skúsme nájsť príčinu, prečo je tak vyhľadávaná v súčasnej dobe, v dobe informačných technológii, v dobe stresu a iných záporných javov?

No tak, keď poviem, tak nepoviem ani tak svoj názor alebo svoj postreh, lebo ja ako autorka som nevedela, či sa kniha bude páčiť alebo nie. Ja som len písala, že som mala písať, ale moji čitatelia keď som sa ich opýtala, že čím ich moja kniha zaujala ... a taký najčastejší dôvod bol ten, že už všeličo možne prečítali ... väčšinou sú to ľudia, ktorí hľadajú duchovné, akože tú svoju cestu a povedali mi alebo napísali, že už všeličo prečítali, a že si už robili také poznámky, že v tejto knihe som sa dočítal to, v tejto to, a že každá kniha im niečo dala. Ale až keď prečítali moju knihu, tak pochopili, že v nej našli akoby celkove všetko, že tam našli ucelený obraz o vesmíre, o človeku, prečo vlastne človek žije na Zemi, prečo máme poznať Večné zákony a prečo je dnešná doba, dá sa povedať takou najvýznamnejšou dobou, čo mnohí napríklad materialisti, alebo takí, ktorí sa zaoberajú týmito duchovnými javmi, ani nevedia, čo prepasú, že dnešná doba je najdôležitejšou dobou v dejinách ľudstva.

Potvrdzujú to aj staré proroctva a tvrdia to aj mnohé náboženstvá. Napríklad hovoria, že je súd, ale nevedia vysvetliť, čo je ten „súd“, a čo znamená pre jednotlivca, čo môže preto urobiť, aby tento súd prežil.
 
Skúsme byť presnejší. Hovoríte tu o nejakej ceste. Tá cesta dá sa mnohými spôsobmi vysvetliť. Cesta môže byť nejaké nové náboženstvo - na jednej strane, alebo na druhej strane tá cesta môžu byť pokojne rady pre praktický život, ako sa vysporiadať s istými javmi, s ktorými sa stretávame.

Takže, ako by ste to charakterizovali? Je tu ešte nejaké iné vysvetlenie, alebo sa prikloníte, k jednej z tých dvoch možností?

No vidíte, vy ste ako jasnovidec, lebo vy ste moju knihu nečítal, len ste o nej počul. Bola vám doporučená, a vy ste vlastne povedal, čo v nej je. Že je tam vlastne akoby nová cesta, ale tá nová cesta je už vychodená cesta, ale upravená, zbavená určitých takých pokrivenín, ktoré sú charakteristické v dnešnej dobe, v každej sfére.

A potom zároveň sa kniha dotýka aj súčasného života, praktických vecí, že ako tieto pokrivenosti zasahujú každú oblasť života.

Kniha sa volá Večné zákony. Na čom tie večné zákony stoja? Pretože každá myšlienka, každá teória, každá cesta, ak to budeme hovoriť v takom slovníku, má nejaký svoj základ, nejaké svoje piliere.

Takže, na čom Vaše Večné zákony stoja?

Ja by som ich nerada nazývala, že moje večné zákony, skôr moja kniha Večné zákony. Tak, aby čitatelia vedeli, že táto knižka, ktorú mnohí nazývajú veľmi múdrou a dobrou knihou, tak to nie je moja múdrosť, to nie je múdrosť taká, ako si niektorí ľudia predstavujú, že ja som prečítala veľmi veľa kníh a teraz z tohto som vytvorila túto. Tak nie je to tak, lebo tá kniha sa skladá vlastne z dvoch kníh. Minulý rok som vydala prvú knihu, ktorá sa volá Večné zákony - Nové pokolenie a tento rok vyšiel druhý diel knihy Večné zákony - Duchovná premena. A tú prvú knihu som písala na základe jednej knihy, ktorá tu existuje v celom svete už viac ako 50 rokov a ľudia o nej nevedia. Je to veľmi dôležitá kniha, a keďže ľudia o nej nevedia, je zastrčená v kníhkupectvách, a tým že je tam zastrčená, tak tým sa ani nepredáva.

Tak mojou úlohou bolo, aby som na túto knihu upozornila, lebo ona sa vlastne týka súčasnej doby. Obsahuje proroctvá a vysvetlenia toho, čo sa tu deje. A potom moja druhá kniha už nadväzuje na nové veci, na pokračovanie tej pôvodnej.

No dobre, zatiaľ sme hovorili len o knihách a nejakých proroctvách, ale skúsme ísť ešte bližšie k veci.

Pýtam sa: Večné zákony stoja na nejakom už z jestvujúcich náboženstiev alebo už jestvujúcich vier, alebo inak to ešte definovať, alebo je to niečo nové, alebo sú to vhodne skombinované fakty z najrôznejších zdrojov?

No nie. V podstate tá kniha, aj keď je zaradená v kníhkupectvách medzi ezoteriku, tak v podstate tá kniha sa týka kresťanstva. Ja vysvetľujem, alebo tak by som povedala, tieto večné zákony vlastne existujú v celom vesmíre a platia rovnako v hmote, ako aj v duchovnom živote.

Ale najlepšie ich popísal žijúci Ježiš, čiže predstaviteľ kresťanstva. Keďže po jeho smrti bolo jeho učenie dosť tak akože pokrivené, zámerne v niektorých dôležitých faktoch, tak bolo nutné, aby prišiel druhý Boží vyslanec od Boha, ktorý napísal novú Bibliu, a to je tá kniha, ktorá ostala zabudnutá alebo prípadne vôbec neobjavená.

A mojou úlohou bolo, keďže sa blíži doba splnenia tých prísľubov, ktoré sú tam v Posolstve Grálu,a v Biblii, tak mojou úlohou bolo upozorniť na túto knihu.

Stále hovoríte Vašou úlohou, Vašou úlohou... Kto Vám tú úlohu dal?

No tak, to je veľmi ťažká otázka na telo a dosť ťažko sa na ňu tak skrátene odpovedá. Poviem len tak, že ja som si tú úlohu nedala. Ja som sa narodila na Zemi s poslaním, a keď prišiel čas , aby som to poslanie plnila, tak som sa to dozvedela, nie od riadneho pozemského človeka, ale bolo mi to zhora pripomenuté. Kým, to nepoviem, lebo to by mi mnohí aj tak neuverili, ale v knihe sa čitatelia, keď ich zaujme táto diskusia a budú pátrať, tak sa to dozvedia.

Snažíme sa hovoriť na trochu tajomnejšiu tému. Alebo snažíme sa objasniť trochu tajomnejšiu tému, alebo možno snažíme sa objasniť trochu tajomnejšiu stránku nášho každodenného života.
 
Máme tu hosťa pani Natáliu de Lemeny - Makedonovu. Rozprávame sa vlastne o jej komplexe myšlienok, ktoré sú uskutočnené, alebo ktoré sú takým spôsobom verbalizované v knihe Večné zákony.

V predchádzajúcich chvíľach sme hovorili o tom, že táto kniha má veľmi veľa spoločného s kresťanstvom. Taká otázka, ktorá sa priam núka, prečo potom vychádza, alebo Vy ste teda vychádzali, ako ste spomínala, z inej knihy ako z Biblie? To je predsa alfou a omegou.

Mojou knihou, alebo mojím poslaním bolo upozorniť na knihu „Posolstvo Grálu - Vo Svetle Pravdy“, ktorá je pokračovaním Biblie. A keďže mnoho ľudí o tejto knihe nevie, lebo cirkev ju vedome zakrýva, tak mojou úlohou bolo to, aby som na tú knihu upozornila. Čo tam vlastne je, kto je jej autor. A keď toto ľudia pochopia, tak potom môžu dostať nové informácie. A to sa stalo, napísaním mojej prvej knihy. Ona je skráteným vydaním tej pôvodnej knihy novej Biblie - Posolstva Grálu.

A keď som upozornila na to, že ju vlastne napísal druhý Boží Syn, ktorý bol zvestovaný Bibliou ako Duch Pravdy. Sám Ježiš ho pred smrťou zvestoval v Jánovom evanjeliu v 14. kap., že teda po Mne - po Ježišovi, príde Duch Pravdy, čiže tesne pred súdom.

Tak, keď tu teda aj prišiel a napísal túto knihu, tak napriek tomu, že sa v tej knihe predstavil, kto je, tak napriek tomu, že všetko, čo v Biblii bolo uvedené, čo bude písať a čo bude hovoriť, tak napriek tomu ju cirkev zatajuje pred verejnosťou, aj pred veriacimi. A preto mojou úlohou bolo upozorniť na túto knihu.

Tak týmito presnými informáciami, konečne presnými pomenovaniami, sme sa dostali možno pre niekoho na tenký ľad.
 
Takže taká otázka, ktorá viac menej s tým súvisí, že do akej miery bola alebo je Vaša kniha prijatá, alebo ako bola prijímaná verejnosťou?

Dostali ste, ako ste spomínala iste listy, určitú odozvu máte. Tak teda, tá odozva na jednej strane bola priaznivá, alebo prevažuje naopak nepriaznivá odozva. Ako to je? Ako sa ľudia vyrovnali s tou knihou?

Ja som dostala listy aj veľa telefonátov priaznivých, ale napriek tomu...Tak teda najprv poviem o tých priaznivých, kde mi ľudia vyjadrovali to, čo som povedala na začiatku. Vďaku za to, že vlastne v tej jednej knihe dostali ucelený obraz o vesmíre, človeku a o týchto dejoch.

Hlavné, čo sa teraz, v dnešnej dobe deje, a čo sa bude diať.

A tie záporne ohlasy, tie som nedostávala síce, ale sa ani veľmi nedivím, lebo som to vlastne predpokladala. To nakoniec je aj napísané v tej novej Biblii „Posolstve Grálu“, že najväčší odporcovia proti tejto knihe a aj proti môjmu poslaniu budú pochádzať z radov cirkvi. A to z tohto dôvodu, že nie preto, žeby táto kniha nová Biblia popierala Bibliu. Ona je naopak pokračovateľkou a doplnením Biblie. Ale, ona - Posolstvo Grálu,popiera niektoré dogmy a nesprávne výklady, a pravé preto ju cirkev zaznáva.

Dovolím si len takú malú poznámku. Hovoríte, že Biblia a Nová Biblia. Kto stanovil toto pomenovanie, že práve táto kniha je novou Bibliou?

Tým vlastne, že ju napísal druhý Boží Syn, a to si On nevymyslel, že je to On, lebo On predstavuje všetky tie znaky, ktoré v Biblii sú uvedené, že Duch Pravdy príde tesne pred súdom, bude písať o tom a o tom. Kto si tú 14.kap. Jánovho evanjelia otvorí, tak tam sa všetko dozvie.

Ja by som mohla trebárs citovať z tej knihy, z Biblie, a čo je vlastne aj ten citát uvedený v knihe, že ako je tam spomínaný. Takže vlastne kto si túto knihu „Posolstvo Grálu“ prečíta, tak pochopí to, čo On tam napísal, že dovtedy nikto nepovedal.

Nikto o tom nehovoril, že vlastne všetko nadväzuje na Bibliu a dopĺňa ju o tie veci, ktoré vlastne tam boli, len tak naznačené, a ktoré teraz po 2000 rokoch sa stávajú skutočnosťou.

Čiže nová Biblia sa preto nazýva, lebo ju napísal druhý Boží Syn - Duch Svätý, a aj preto, že je pokračovaním Biblie.

Dobre, ale ešte stále som sa nedostal k tej odpovedi, na tú moju otázku. Kto to takto vykladá?

Sám ten autor, ten Duch Svätý - Duch Pravdy, ktorý ju napísal. Tak On sám povedal, že je to Nová Biblia.

Dobre. Toľko Vaša odpoveď na moju otázku.

Na linke máme poslucháča, ak sa nemýlim. Takže, dobrý večer vám prajeme. Komu?
 
,,Dobrý večer Vám prajem. Tu je Michal zo Spišskej."
 
Michal, nech sa páči, bude to zrejme otázka.
 
,,Chcel by som sa spýtať Vášho hosťa, že vlastne, ten pisateľ „Posolstva Grálu“, bola to osoba, alebo je to len, akože jeho meno, nejaké umelecké, alebo skadiaľ pochádzal, z ktorej oblasti sveta?“

Takže fakty, k tomu autorovi, tej výpovede.
 
,,V ktorom období, a hlavne, aké storočie po Kristovi?“
 
Skúsime ho zaradiť do dejín.
Takže náš poslucháč v tejto chvíli hľadá odpoveď. Poviem to takto, že myslím, že sa ju pokúsime nájsť v dohľadnej dobe. Opýtam sa nášho telefonického poslucháča, že táto téma vás zaujíma istým spôsobom bytostne, alebo je to len oblasť záujmu?
 
,,No je to pre mňa, skôr také bytostné. Pretože, som akože veriaci človek v cirkvi. Mám akože iba 17 rokov, ale neviem..., tieto posolstvá...“
 
Áno.

„Chcel by som sa spýtať ďalšiu otázku, ak by som mohol, že čo nové prináša táto Nová Biblia?"
 
No dobre. Ideme odpovedať najprv na prvú otázku a potom na tú druhú. Dobre. Tak, nech sa páči.

Autor tejto Novej Biblie sa narodil v roku 1875 v Nemecku, v saskom meste Bischofswerda, pod občianskym menom Oskar Ernst Bernhardt. Ale toto ,,Posolstvo Grálu - Vo Svetle Pravdy“, napísal pod menom ABD-RU-SHIN, čo je vlastne také meno, pod ktorým žil pred 3500 rokmi na Zemi, a znamená to „Syn Svetla“.

„Čiže, akože bol reinkarnovaný?“

Áno, prišiel zase na Zem druhý raz, a Syn Svetla vlastne znamená Syn Boha. Čiže, vtedy už prišiel na Zem ako Syn Svetla.

V mojej knihe je vysvetlené, že prečo prišiel prvý raz na Zem, a prečo prišiel teraz vlastne po druhý raz na Zem. V Biblii, v Jánovom evanjeliu, v 14 kap. je spomínaný vlastne, že príde na Zem Duch Pravdy. Ja to môžem prečítať.

V knihe Večné zákony 1, je úryvok z Biblie: Ježiš pred smrťou oznamoval svojim apoštolom zvesť, ktorú zaznamenal jedine Ján vo svojom evanjeliu 14-16 kap.: „Ja poprosím Otca, a On vám dá iného Tešiteľa, Radcu, aby zostal s vami na veky, Ducha Pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo Ho nevidí ani nepozná. Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého Otec pošle v Mojom mene, vás všetko naučí a aj vám pripomenie všetko, čo som vám povedal. Ak neodídem, Radca k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k Vám.“

Toľko teda citát...

A tak ďalej. On ukáže svetu, čo je Súd, čo je Hriech a čo Spravodlivosť.

Pre túto chvíľu prestaňme rozprávať. Tú druhú časť tej otázky zodpovieme po chvíľke hudby. Takže, ďakujeme za telefonát, ďakujeme za otázku.
 
Ja len na adresu všetkých argumentujúcich, ktorí vlastne ešte aj budú telefonovať, by som chcel pripomenúť, že v rámci tohto rozhovoru nič nepopierame.
 
Jednoducho dávame priestor inému výkladu doposiaľ známych skutočností, nazvem to takto. No a teraz už pani Natália, môžete sa venovať otázkam, ktoré sme počas hudby preberali, na ktoré máte možnosť v tejto chvíli reagovať.
 
Tak, pýtajú sa ma niektorí, že čo nového prináša tá Nová Biblia, ktorú som spomínala „Posolstvo Grálu - Vo Svetle Pravdy“, ktorú napísal Duch Svätý, keď bol na Zemi v 20. storočí.

Tak prináša, keďže prišiel takmer 2000 rokov po Ježišovi , tak prináša nové informácie o tom , ako dnešný človek zišiel z cesty, z tej cesty, ktorú ukázal Ježiš.

Môžem Vám teraz na chvíľu skočiť do reči? Hovoríte, že prináša nové informácie, alebo sú to informácie, ktoré sú vlastné akýmsi logickým dôsledkom vyvíjania tých pôvodných?

No, skôr by som povedala, že to druhé. Logickým dôsledkom tých pôvodných podrobností, podrobnejšie vysvetlené. Lebo napr. aj Ježiš hovoril o Súde, ale nehovoril tak podrobne, ako hovorí táto Nová Biblia, že čo to vlastne znamená, prečo ten Súd príde. Celá kniha, skoro, je tomu venovaná.

Potom táto kniha hovorí o temne, že ako sa temno prejavuje. V tom čase sa tiež prejavovalo, za čias Ježiša, ale teraz autor opisuje, ako v bežnom živote sa to temno prejavuje vo všetkých oblastiach života. A vlastne to temno spôsobilo pokrivenosť ľudí, nielen povedzme pokrivenosť názorov, ale pokrivenosť vo všetkom. V živote, v stravovaní, vo vzdelávaní, v politike, v hospodárstve a hlavne v duchovnom živote.

Môžete uviesť nejaký presnejší príklad? Ja neviem, hovorili ste trebárs o stravovaní, tak ma to napadlo teraz. Aby sme to nejako, úplným spôsobom priblížili poslucháčom.

Napr. ja by som to tak spresnila presne, že prečo v dnešnej dobe, keď väčšina ľudí v západných štátoch je dobre situovaná, má sa dobre, že stravuje sa akože zdravo a pritom sú veľmi chorí, viac, povedzme, ako naši predkovia, ktorí žili omnoho jednoduchšie a ťažšie.

Je to z toho dôvodu, lebo tá pokrivenosť spočíva v tom, že sme sa sústredili na liečenie a nie na prevenciu. Čiže to je tá pokrivenosť v zdravotníctve.
A povedzme, že je mnoho takých výrobkov nezdravých. Dozvedeli sme sa, že cukry sú pre naše telo dôležité, ale vieme, že cukry obsahujú hlavne obiloviny, ale celozrné. Teraz tu už konečne začína trochu taká osveta v tom, že donedávna sme považovali, že cukry sú dôležité. Tak sa vyrobil umelý cukor z cukrovej repy a ten sme my vôbec nepotrebovali.

A teraz už pre koncom, dá sa povedať, tej zlej starej doby, už prichádzame na to, že vlastne celozrná múka je tá najzdravšia a nie biela, ako bola doteraz.

Keď počúvam Vaše presné fakty a tieto polopatistické vyjadrenia na adresu toho stravovania, tak zase môžem hovoriť za seba svoj osobný dojem z toho všetkého, veľmi mi to pripomína rôzne, chcem povedať, spôsoby liečenia, alebo čokoľvek čo je s tým späté. Čo pochádza z ďalekého východu. To znamená tak, ako sú rôzne, teda môžem nazvať, že náboženstvá. Takej známej značky jing a jang.
 
Aha, jing a jang.

To ma len tak napadlo, ako v súvislosti práve s tým, o čom teda hovoríme.

Dobre, môžete pokračovať v odpovediach na svoje otázky, alebo teda na otázky poslucháčov, ktorí nám telefonujú.

Samozrejme, že tá Nová Biblia, z ktorej som ja vychádzala, z ktorej som ja spravila skrátenú verziu, obsahuje omnoho viacej vecí, pri ktorých cieľom tejto knihy - Novej Biblie je to, aby si človek uvedomil, v čom je pokrivený. A tým, že si to uvedomí, tak tým sa začína meniť a začína sa duchovne vyvíjať.

Potom jedna s otázok bola, že jeden poslucháč sa ma pýtal, prečo spochybňujem Bibliu?

Tak, ja som mu povedala, že zle počul. Ja som nespochybnila Bibliu, ale ja som spochybnila iba výklady Biblie, ktoré sú rôzne, a preto muselo vzniknúť toľko rôznych cirkví, ktoré akože vychádzajú z Biblie. A napriek tomu sú ich výklady rôzne a preto je aj toľko tých náboženstiev. Čiže, niektoré výklady sú akoby rovnaké vo všetkých náboženstvách, čiže rovnako pokrivené. A preto vlastne túto Novu Bibliu neprijala žiadna cirkev v tomto storočí, keď vznikla. V roku 1921 ju ten autor napísal, a On tie výklady spochybnil, ktoré sú všetky rovnaké v týchto cirkvách.

Môžem teraz takúto otázku, ktorá sa opäť núka priam na jazyk. Hovoríme o tom, že teda v tých cirkvách, ktoré sme nemenovali, sú tie výklady pokrivené.

Na základe čoho si môžete dovoliť tvrdiť o tom, že tie ostatné pohľady sú pokrivené a Vaše nie?

Nie je to môj názor. Už som povedala, že je to názor, keďže tú Novú Bibliu napísal Duch Svätý - Duch Pravdy spomínaný v Biblii a Ježišom oznamovaný, že príde. Čiže je to druhý Boží Syn, a On to tvrdí. Ja som iba spravila skrátenú verziu Jeho knihy, čiže to nie sú moje názory.

Samozrejme, technický detail pri pomenovaní. Takže názor, ktorý Vy spostredkúvate.

Áno. Potom zase niekto mi dal otázku, že ja vlastne spochybňujem vieru kresťanskú. Tak ja chcem povedať takto, že na to aby som mohla dostať túto úlohu, napísať skrátenú verziu knihy, ktorá sa nazýva Nová Biblia, a ktorú napísal Boží Syn, tak ako som už na začiatku povedala, ja som si tú úlohu nedala. Ja by som si také niečo nedovolila, napísať skrátenú verziu tej Novej Biblie. Ale keď som dostala to nové poslanie, keď mi bolo pripomenuté, tak som sa postupne dozvedela, kto som ja. A ja to tu nebudem hovoriť, kto som, lebo určite by ma väčšina vysmiala, alebo dokonca by sa na mňa pozerala a počúvala s nenávisťou. Čiže, keď niekto bude mať záujem, o čom v tej mojej knihe píšem a hľadá skutočne Pravdu, tak pochopí, že aj ja z hľadiska môjho pôvodu a poslania, môžem napísať moju knihu, skrátenú verziu Novej Biblie, a že som pokračovateľkou tohto poslania.

Keby sme chceli rozdeliť alebo stručne klasifikovať telefonujúcich poslucháčov, tak môžeme to nejakým spôsobom rozdeliť do dvoch skupín. Jedna skupina to sú tí, ktorí ešte len hľadajú svoju cestu, alebo zaujíma ich každý nový názor, ktorí chcú ho jednoducho spoznať a chcú ho jednoducho porovnať s tým, čo už vedia doteraz z iných prameňov, no a tú druhú skupinu, to sú ľudia tí, ktorí sa, alebo tí, ktorí sa rozprávaním cítia trošku dotknutí v tom zmysle, že teda sa náš hosť, trošku tým čo rozpráva alebo tým čo ponúka, nejakým spôsobom dotkol ich pravdy. No ale tak, ako každý máme názor alebo nárok na tú svoju pravdu. Takže, z hľadiska toho budeme to akceptovať.

Myslím, že môžeme pristúpiť k ďalším otázkam, ktoré sú aj z jedného aj z druhého súdka.
 
Tak, nech sa páči.

Ja by som odpovedala na ďalšie otázky. Najprv jeden z poslucháčov, ktorý sa dozvedel niečo o mojej knihe, ale sám ju nečítal, tak sa pýta, že prečo píšem vo svojej knihe, že slovenský národ je vyvolený?

A tak, ešte dokonca aj národný princíp?

Áno. Takže slovenský národ je preto vyvolený, lebo má to viacero príčin. Tá najdôležitejšia príčina je tá, že v slovenskom národe sa v novembri tohto roku narodí opäť Duch Svätý - Imanuel, čiže druhý Boží Syn. Toto narodenie je zvestované v Zjavení Jána.

Avšak, teraz sa môžeme dotknúť jednej nesprávnej dogmy, alebo nesprávneho výkladu Biblie. Cirkev vykladá 12. kap. Zjavenia Jána, že tam je opísané narodenie Ježiša. Ale pritom na začiatku tohto Zjavenia Jána je jasne napísané, že bolo spísané 70-80 rokov po narodení Ježiša, čiže zjavuje deje, ktoré sa majú stať. Čiže nie tie, ktoré sa stali. Takže, z tohto dôvodu narodenie druhého Božieho Syna sa týka Ducha Svätého, ktorý sa má narodiť tesne pred súdom, tesne pred očistou. Takže preto je slovenský národ vyvolený, že sa u nás narodí. Prečo práve na Slovensku, to je v knihe zdôvodnené a aj ďalšie iné dôvody.

Môžem sa opýtať. Ako to spoznajú tí, ktorých sa to bude týkať ?


Čo, ako spoznajú?

No, že sa teda na Slovensku narodí?

Tak, spoznajú to podľa toho napr., že v knihe Večné zákony, je otvorené „Tretie Fatimské Proroctvo“, ktoré napr. cirkev doteraz zatajuje, hoci ho mala pred 40 rokmi otvoriť. A celé toto ,,Tretie Fatimské proroctvo“ zvestuje narodenie tohto druhého Božieho Syna na Zemi, v slovenskom národe. Opisuje tam, že podľa čoho sa spozná jeho matka, aj kto bude jeho otcom, aj všetky podrobnosti sú vlastne napísané v tejto knihe.

A ešte som aj vydala zvlášť brožúrku „TRETIE FATIMSKÉ PROROCTVO - NAPRIEK 40 ROČNÉMU ODPORU CIRKVI ODHALENÉ.“ Čiže žiadna cirkev ho takto neodhalila. Všeličo možné píše o ňom, len nie to, čo je jeho jadrom, jeho obsahom. Takže, tu sme už prichytili cirkev pri nesprávnom výklade.

No, prichytili. Buďme trochu znášanlivejší a objektívnejší a povedzme, že jednoducho ponúkame alebo ponúkate iný názor.

Áno. V novembri sa už budú môcť presvedčiť. Ale niektoré veci sa už udiali! Takže, kto bude čítať moju knihu, tak zistí, že niektoré veci sa už udiali, a majú sa prečo ako presvedčiť, že to otvorenie je pravdivé a najbližšie to narodenie druhého Božieho Syna, ktorý bude mať takisto znaky, aké mal Ježiš. Že, bude na Ňom viditeľný zlatý kríž a biela holubica nad ním. A takisto, jeho narodenie a počatie je iné, ako je u bežného človeka! To všetko je v tej knihe napísané. Takže bude podľa viacerých znakov spoznateľný ako Boží Syn.
Ďalšia otázka nadväzuje na túto, že podľa proroka Izaiáša, ktorý jediný v Biblii zvestuje Imanuela, teda Ducha Svätého aj po mene. Avšak cirkev stotožnila Imanuela s Ježišom napriek tomu, že sú to dve mená, tak ona tvrdí, že je to tá istá osoba. Ale Izaiáš tvrdí, že Imanuel bude Kráľom tisícročnej ríše, ktorá má nastať po očiste, teda po súde. A tá očista, ten súd má súvislosť s narodením tohto Ducha Svätého.

A keďže za Ježišovho života nedošlo ešte teda k súdu, to znamená, že k celkovej katastrofe Zeme, ktorá je v Iziášovi veľmi jasne opísaná, že Zem sa celá bude triasť, zatacká sa, rozpuká sa a celá Zem sa vyšinie zo svojho miesta. Toto sa za tých 2000 rokov ešte nestalo! A to sa stane, tesne po narodení Imanuela druhého Božieho Syna. V mojej knihe je opísane, že prečo sa vlastne narodí pred tou očistou, a nie až po nej, keď už bude Vládcom Tisícročnej ríše. Neznamená to, že sa to stane hneď deň po narodení, ale bude to krátko po jeho narodení! A keďže nikto nevie, kedy ma dôjsť k tomu súdu, tak nemôžem ani ja povedať presný dátum. Ale bude to veľmi krátko.

Takže, katastrofická vízia.

Dá sa tak povedať. Ale v knihe píšem, že nemusela by byť. Katastrofická bude len vtedy, keď ľudia nepochopia, o čo ide, ale keď sa zmenia, tak nemusí byť!
 
Dobre. Máme ešte nejakú otázku?

Áno. Potom ďalší poslucháč dal otázku reinkarnácie. Že, prečo vlastne ten autor Novej Biblie spomína reinkarnáciu, že je to prevzaté z východných náboženstiev?

Tak, nie je to tak. Tie východné náboženstvá si uchovali jeden z tých večných zákonov, ktorý kresťanská cirkev vypustila v 6. storočí na koncile. Čiže, keď tá moja kniha sa volá „Večné zákony“, tak je tam spomínaný aj tento zákon, ktorý sa volá „zákon spätného pôsobenia“, známy z fyziky ako zákon akcie a reakcie. A on sa prejavuje aj na duchovnej úrovni v tom zmysle, že čo človek dáva, to dostáva. Ale napr. aj v tom zmysle, že človek sa nemôže zdokonaliť za jeden život. Preto sa vracia na Zem viackrát, aby sa mohol zdokonaliť. A to je vlastne reinkarnácia.

Potom ďalšia otázka bola, že poslucháč mi vytýka, že asi som si dobre neprečítala Bibliu, keď som spomínala Jánove evanjelium 14 .kap., kde Ježiš zvestuje príchod Ducha Pravdy na Zem. On hovorí, že cirkev to vysvetľuje tak, že to znamená vyliatie Ducha Svätého.

Toto je zase ďalšia dogma, ktorú v mojej knihe vysvetľujem, že cirkev urobila z dvoch vecí jednu!
Ježiš zvestoval po svojej smrti, že príde niekto, kto vysvetlí, kto povie to, čo povedal On a ešte to doplní, čiže bude to osoba, ten Duch Svätý- Duch Pravdy. A druhá vec je, že hovorí, že po smrti bude na jeho apoštoloch vyliaty Duch Svätý, aby mohli robiť tú apoštolskú činnosť správne. Čiže sú to dve veci. Je to zlúčenie osoby s dejom! A v tom je tá pokrivenosť, tá dogmatičnosť cirkvi, na ktorú ja upozorňujem. Čiže aj vyliatie Ducha Svätého je správne, ale aj Duch Svätý ako osoba. A preto sa vlastne zatajila kniha Ducha Svätého. Keď je popretý ako osoba, tak sa samozrejme musí potom poprieť aj Jeho dielo.

Posledná otázka z týchto predchádzajúcich je, že ktorú vieru považujem za najsprávnejšiu?

Píšem v mojej knihe, že druhý Syn Boží sa môže podľa zákona rovnorodosti narodiť iba v národe, ktorý je najduchovnejší. A keďže kresťanské náboženstvo vzniklo z učenia Ježišovho, takisto Duch Svätý musí nadviazať na to náboženstvo. Čiže židovsky národ, v tom čase keď sa narodil Ježiš, bol duchovne najvyspelejší, takže tam vlastne vzniklo a bolo kolískou kresťanstva. Za tých 2000 rokov sa dosť pokrivilo, tak ako som tu teraz spomínala, len niektoré dogmy.

Čiže, cirkev ho pokrivila.

Ježišove učenie ostalo také, ako bolo, ale jeho výklady Biblie, v mnohom boli pokrivené. A teraz, keď sa znovu narodí Imanuel - Duch Svätý, tak sa môže narodiť v tom národe, ktorý je duchovne najvyspelejší. A to je slovenský národ. V mojej knihe to vysvetľujem, prečo je to tak. Ale na to tu už nie je čas, a preto vlastne kresťanstvo je najčistejšie a najpravdivejšie.

Nová Biblia je vlastne pokračovaním Biblie. Čiže, ten druhý Boží Syn - Duch Svätý, ktorý tu bol, a ktorý napísal Novú Bibliu „Posolstvo Grálu“, vlastne vytvoril pokračovanie tohto učenia a očistil tie nesprávne názory Ježišovho učenia.

Skvelá pointa tohto celého rozprávania, teda tá pointa, ktorá hovorí o tom, že na základe toho všetkého, čo sme tu doteraz povedali, a neboli to vždy slová so servítkou, tak cez to všetko, je kresťanstvo to jediné, ktoré nám teda môže pomôcť, alebo ktoré teda slúži k tomu účelu.

Ale len vtedy, ak poznáte ,, Posolstvo Grálu“, ktoré očistuje od nesprávnych výkladov!
 
 
 
 
 
 
PREŠOV, NOVEMBER 1998
 
 
Tentokrát by som chcela v našom štúdiu privítať veľmi zaujímavého hosťa Natáliu de Lemeny - Makedonovú, ktorá je autorkou knihy „Večné zákony.“ V tomto čase vyšiel tretí diel tejto knižky. Táto knižka mala veľký úspech. Prvý diel tejto bol vydaný v septembri 1997, ďalej nasledoval druhý diel a ten bol vydaný v júli 1998 a teraz posledný čerstvý diel vyšiel v októbri 1998. Tejto knižky sa predalo až 20 000 kusov na Slovensku. Myslím, že je to veľmi dobrý úspech.
 
Môžete nám pani Makedonová povedať, že prečo Slováci kupujú túto knihu? Prečo je tak úspešná?

Podľa ohlasu čitateľov, ktoré dostávam väčšinou písomne, niekedy aj telefonicky, niektorí chodia aj osobne, tak týchto čitateľov najviac zaujala taká nevšedná forma, lebo je to kniha písaná o duchovných záležitostiach. Ale je písaná takou materialistickou formou. To znamená, že...

To znamená, že je ľahšie dostupná takému bežnému čitateľovi, ako nejaké filozofické dielo?

Zasahuje v skutočnosti obe skupiny. Tak by som povedala, že nedotýka sa len tých duchovne hľadajúcich, ale aj tých, čo sú takí materialisti, ktorí nerozumejú duchovným dejom, ale pri tejto knižke sa dozvedia o veciach, ktoré by ich možno ani predtým nenapadlo inde hľadať, že by to malo nejaký význam. Ale keď im to niekto odporúča, tak zistia, že tá forma je veľmi jednoduchá a jasná, tak sa k tomu dostanú. A dá sa povedať, že sa z nich prerobia, akoby z tých materialistov sa stanú ľudia, ktorí sa dívajú na svet z iného uhla.

Tak Vy si myslíte, že je to duchovná knižka, napísaná materialistickou formou. Prečo si myslíte, že prečo je pre Vás dôležité pretvárať materialistov na duchovných ľudí?

Tak to bola dobrá a trefná otázka, ale v tom zmysle, že nie ja si myslím, že treba takto ľudí prerábať, ale je to výsledok celkového duchovného vývoja ľudstva. Dnes už všetci ľudia dozrievajú do určitej fázy vývoja, kedy sa stávajú duchovne dospelými. To znamená, že mali by chápať, že prečo sú tu, aký to má zmysel tento život na Zemi a čo napr. znamená dnešná doba, ktorá je oproti minulým dosť taká chaotická, dá sa povedať, taká ťažká, uponáhľaná, problematická.
No a práve táto kniha osloví všetkých ľudí, ktorí vidia tieto problémy v živote. Čiže nie sú to len tí duchovne hľadajúci, ale aj tí materialisti, ktorí pátrajú po podstate.

Takže, čo si myslíte, čo môže táto kniha čitateľom priniesť? Môže ich oslobodiť od nejakého bremena tejto doby, alebo otvoriť im oči?

Áno. Tak pravdu povediac, keď som ja tú knihu písala, tak som si nemyslela, že to bude mať takýto účinok. Ale podľa listov, ktoré dostávam, podľa tých ohlasov vidím, že práve sa to stalo. Sú tam tie najdôležitejšie duchovné pojmy vysvetlené, a čo najdôležitejšie informácie, ktoré v dnešnej dobe a v budúcej dobe čakajú ľudstvo na základe proroctiev.

Takže, táto kniha obsahuje proroctvá?

Áno, obsahuje proroctvá.

Vy ste mi hovorili, keď sme sa rozprávali predtým, že Slováci sú vyvolený národ. Čo ste pod tým mysleli? Ako je to myslené?

Slováci sa stanú vyvoleným národom z tohto dôvodu, že sa tu na Slovensku odohrá jedna veľmi významná udalosť, ktorá je už stáročia plánovaná Bohom, je zapísaná v Biblii a v starých proroctvách, ale iba tento rok sa Slováci dozvedeli, že sa stane na Slovensku!

Takže, je NOVEMBER 1998 veľmi dôležitý pre Slovákov alebo v histórii celého ľudstva?

Áno. Ten ,,NOVEMBER 1998“, kedy sa táto udalosť stane, je veľmi významný nielen pre Slovákov, ale hlavne pre Slovákov, lebo sa to tu stane, ale má význam pre budúcnosť ľudstva! Lebo to slovo vyvolený národ znamená, že vlastne vyniknú nad ostatné národy, a to určitou výnimočnou udalosťou, ktorú spomínam v knihe.

Čo je ďalej obsahom tejto knižky? Môžete nám to stručne povedať, ako sa líšia tieto diely?
Prečo ste vydali až tri diely tejto knižky?

Tak v prvom dieli sú opísané večné zákony, aby človek v dnešnej dobe pochopil, že podľa čoho sa má v živote riadiť, lebo už má toľko všelijakých vzorov, sú rôzne duchovné smery, je Biblia, sú materialistické základy, sú všelijaké piliere, ktorých sa človek drží, a napriek tomu vidíme, že stále človek upadá. Upadá po stránke morálnej, po stránke osobnej, že stále ho stíhajú problémy, že stále znáša nejaké rany osudu.

Toto všetko vysvetľujem, že tento nepokojný ťažký spôsob života je dôsledkom toho, že ľudia nechápu večné zákony. A nielen že nechápu, ale ich často ani nepoznajú, a keď ich poznajú, tak ich zase nedodržujú. Čiže sú to spätné účinky ich nesprávnych postojov a názorov.

Prosím Vás, mohli by ste mi objasniť pojem „večné zákony“. Pretože hovoríme tu tak všeobecne o nejakých „večných zákonoch“, ale myslím si, že by naši diváci chceli vedieť, čo tento pojem zahŕňa. Čo sú to tie „večné zákony" ?

,,Večné zákony“, už to samotné slovo hovorí, že sú stále, nemenné a sú večné. Nie sú to ľudské zákony, ale to neznamená, že sa neprejavujú na ľudskej úrovni. Tieto večné zákony zasahujú celý vesmír, ale podľa toho ich účinky sú rôzne. Povedzme v prírode ich poznáme.

Mnohé z nich už sme objavili vedou, ale mnoho ľudí nevie, že tieto večné, prírodné alebo kozmické zákony sa prejavujú na jednotlivom človeku. Ale nato, aby spoznal ich účinok, tak musí poznať, že človek sa skladá z viacerých zložiek, že človek nie je len to telo (z mäsa a kostí).

Takže si myslíte, že táto knižka môže viesť k pochopeniu takej starej pravdy, u nás na východnom Slovensku sa hovorí: „že, šicko zo šickim skapčam, že všetko so všetkým súvisí“.

Áno.

Je tento princíp princípom tejto knihy?

Áno.

Prečo ste chceli napísať túto knihu? Cítili ste nejakú vnútornú potrebu, alebo prečo ste napísali túto knihu?

Túto knihu som určite nenapísala preto, že by som sa sama preto rozhodla, lebo by som sa nato necítila písať o takej téme. Ale dozvedela som sa, že mojou úlohou je napísať túto knihu, lebo cez ňu odhaľujem proroctvá, ktoré sa v dnešnej dobe napĺňajú. A dokonca niektoré tie úlohy súvisia teda, alebo tie proroctvá súvisia s naším národom. A keďže ich nikto iný nezvestuje a nehovorí, tak som ich musela v tejto knihe oznámiť.

Zaujímalo by ma, odkiaľ čerpáte informácie, odkiaľ čerpáte materiály pre túto knihu?

Ja by som tak povedala, že odkiaľ čerpám, to by mi málokto uveril v tejto chvíli, ale čitateľ to pochopí z tej knižky. Tam to hovorím. Ale môžem povedať, že to, čo píšem, zároveň potvrdzujem proroctvami. Jednak z Biblie, jednak staršími proroctvami alebo inými bližšími proroctvami.

Táto kniha znie ako nejaké objasnenie medzi nebom a zemou. Je to tak?

Áno, je to tak. A keď ste už načrtli, takéto prirovnanie „medzi nebom a zemou“, tak by som ešte pripomenula, že tie udalosti, ktoré sa tu budú na Zemi odohrávať, čiže sa budú odohrávať pozemsky, sa prejavia aj na nebi. Napr. sme hovorili, že dve dôležité udalosti sa stanú v novembri. Obidve tieto pozemské udalosti budú sprevádzať aj znamenia na nebi. A síce pri tej jednej udalosti sa objaví na nebi nová hviezda, ktorá bude zvestovať, že čo sa stalo vo vyvolenom národe slovenskom. Čiže ľudia, ktorí si prečítajú moje knihy, tak sa dozvedia, že čo to znamená. Že je to vlastne stáročia oznamovaná udalosť, ktorá sa vlastne teraz stane skutočnosťou.

Druhá udalosť, ktorá sa odohrá v novembri, tak nebude mať charakter len celoslovenský, nebude sa odohrávať len na Slovensku, ale bude symbolizovať, akoby také upozornenie pre celý svet. V tomto mesiaci sa na nebi alebo na oblohe zjavia určite nadpozemské úkazy, ktoré budú hovoriť, že ľudia pozor, konečne sa spamätajte zo svojho zhonu, zo svojho zmätku a zo svojej samoľúbosti a zaoberaním sa len sám sebou a skúste hľadať zmysel života na Zemi.

Lebo keď ho nenájdete, tak ho čoskoro, to o čo sa všetko usilujete, tak to čoskoro stratíte.

Mnohé veci tu znejú veľmi tajomne. Myslíte si, že Vaša kniha môže zmeniť skepticizmus ľudí, ktorí neveria v takéto nadpozemské veci, takéto znamenia, a sú možno že čisto orientovaní vedecky, takýmto, že kým neuvidím, kým sa nedotknem, tak neverím.

Myslíte, že môže tato kniha presvedčiť takých ľudí?

Áno, to je cieľ, že väčšina ľudí už vie, že sa tu niečo bude odohrávať na prelome tisícročí, a poznajú tie proroctvá a držia sa jednou autoritou, trebárs cirkvou alebo nejakým duchovným smerom, ktorý vysvetľuje tieto veci takým spôsobom, ktorý je pre mnohých triezvo rozmýšľajúcich ľudí, dá sa povedať, že nezaujímavý, nepríťažlivý alebo dokonca až neprijateľný, lebo si vyžaduje slepú vieru.

Chcem sa spýtať, je Vaša kniha viazaná na určité špecifické náboženstvo alebo nie?

No nie je viazaná na žiadne náboženstvo, ale napriek tomu ona sa drží v línii kresťanstva. Táto kniha objasňuje, aké dogmy alebo nesprávne výklady používa cirkev. Že vlastne, prečo sa mnoho ľudí stalo materialistami? Mnohí z nich napr. hľadajú ten zmysel života, hľadajú nejakú zákonitosť tu na Zemi, ale keďže to, čo sa hovorí v kostoloch, sa im nepáči, lebo sa im to zdá nepochopiteľné, cítia, že by museli slepo veriť, aby to dokázali pochopiť. Tak práve úlohou tejto knihy je upozorniť ich, že vlastne môžu sa o týchto duchovných pravdách dozvedieť aj takým materialistickejším, triezvejším prístupom, ktorý zas nevylučuje, že by povedzme vynechal určité veci, ale naopak on je kritický tento prístup a upozorňuje na tie nesprávne dogmy, ktoré pokrivujú práve to, čo tam nie je duchovné.

Takže, Vy ste tu hovorili o konci sveta. Ako o proroctvách a o možnom príchode konca sveta. Načrtáva táto kniha nejaké východiská, ako tento stav zvrátiť?

Áno, ako tento stav zmeniť. Však práve táto knižka bola napísaná preto, aby si to ľudia uvedomili, že už prichádza ten čas, a že náprava neznamená teraz, že si majú postaviť nové míľniky v živote, nové názory, nové postoje, ale upozorňuje na to, čo je tu nesprávne, ako kam to vedie, a na základe tých „večných zákonov“ ako vlastne ľudia zlyhávajú, tým že ich nepoznajú. Čiže nie je to nejaká nová teória, ktorá by prinášala niečo bombastické, že teraz keď budem toto robiť, tak sa vyhnete tej katastrofe, ale upozorňuje na to, čo je tu vlastne nesprávne, prečo to tu tak je, upozorňuje na tie príčiny. A človek, už sám keď si uvedomí, čo je vlastne tu nesprávne a zistí vlastne, že aj on na to prišiel, že si to vlastne akoby tak potvrdzuje tie mnohé veci, tak tým sa stáva novým človekom a schopným tej duchovnej premeny.

A potom by vlastne títo ľudia, nemuseli prežívať ten súd alebo tú očistu Zeme ako katastrofickú, že v nich by sa to skôr odohralo na tej miernejšej úrovni, skôr takej symbolickej.
 
 
 
 
 
Nitra, november 1998
 
 
 
 
Na Slovensku je v súčastnej dobe snáď najpopulárnejšou osobou pani Natália de Lemeny - Makedonová. Je tu november a teda čas, kedy sa majú naplniť proroctvá o príchode Ducha Svätého na Zem a o začiatku Veľkej očisty Zeme. Pozvali sme si pani Natáliu do našej redakcie, aby sme sa priamo s ňou upresnili význam a zmysel týchto udalostí, ktorých sa máme tento mesiac dočkať.

 
Pani Natália, ako ste prišli na to, že práve Vy máte byť matkou Ducha Svätého - Imanuela?

Ako som nato prišla? Tak môžem vám úprimne prezradiť, že sama som nato neprišla. Dozvedela som sa to pri písaní mojej knihy ,,Večné zákony" , v ktorých som mala zvestovať narodenie Ducha Svätého na Zemi podľa Biblie a aj iných proroctiev. Keď som túto udalosť písala, nevedela som ešte, kto bude jeho matkou. Až po dešifrovaní Apokalypsy - Zjavenia Jána som pochopila, že ňou mám byť ja. Úprimne sa priznávam, mala som čo robiť, aby som to strávila.
 
Ja sa tiež priznám, že je to dosť veľká odvaha, priznať si také niečo. Čo Vám dáva takú istotu, že sa nemýlite?


Veľa vecí, ktoré spomínam v knihe a ktoré som už tu spomínala.

Takže neviem, ako by som povedala, konkrétnejšie. Kto nečítal knihu(poz.Večné zákony), tak toho by to aj tak nepresvedčilo - tie fakty, takže neostáva nič iné, iba kto je zvedavý, pozrie do knihy.

Ja myslím na to, že vo svojich výkladoch sa nemýlite v tom, že pri písaní jedného, druhého a tretieho diela ste sa dozvedeli, že máte byť matkou Ducha Svätého, čiže Imanuela. Čo Vás vedie k tomu, že v tomto sa nemýlite?

To, že som knihu písala na základe proroctiev, kde to všetko vykladám a že vlastne výklad tých proroctiev by nebol schopný urobiť človek. Lebo doteraz za dvetisíc alebo tritisíc rokov, odkedy sa datujú prvé proroctva o narodení Imanuela, ich ešte nikto neotvoril takým spôsobom, aby sa dalo dešifrovať, kedy sa to stane a ako sa to stane.

Čiže jedine Boh, ktorý tieto proroctvá nadiktoval, ich mohol aj otvoriť v pravý čas, a cez tú, ktorá ich vlastne napĺňa.

Ako viete dokázať, že ste boli vedená pri jej dešifrovaní Bohom, a nie jeho protikladom Satanom?

Stvoriteľ je predvídavejší ako človek. Počítal s tým, že v dnešnej dobe, plnej falošných prorokov, cirkvi a siekt, bude ťažko rozpoznať Bohom zasľúbenú matku jeho syna Imanuela od nepravej, preto zoslal na Zem viacero proroctiev. Nadväzujú na seba a postupne upresňujú jej pôvod a úlohy.

Iba jej dal Boh tú schopnosť otvoriť tieto proroctvá a naplniť ich.

Nie je možné, že pri narodení Ducha Svätého bude pôsobiť Satan?

Tak samozrejme, bude pôsobiť, bude sa snažiť to znemožniť. Ako je to v Biblii napísané, už počas tehotenstva môjho, aj počas narodenia, aj vlastne celý život sa bude snažiť znemožniť jeho poslanie, ktorým je vlastne - zničiť jeho vládu.

Takže s tým sa počíta, to nie je nič nové, a preto aj toto tehotenstvo je také, aké je - nehmotné - aby ho nemohol zničiť už v tom tehotenstve.

Ktoré proroctva tvoria tú reťaz, čo logicky nadväzuje a objasňuje narodenie Ducha Svätého v tomto čase?
Ako prvý začal zvestovať Imanuelov príchod na Zem pred 3000 rokmi staroveký prorok Izaiáš výrokom v 7. kapitole: ,

,,Panna počne a porodí syna a dá mu meno Imanuel" . Celá I. kniha jeho proroctiev objasňuje, že bude Kráľom tisícročnej ríše, ktorá má nastať po Veľkej očiste.

Ďalšie proroctvo - Apokalypsa napísaná o tisíc rokov neskôr, dopĺňa iné podrobnosti o narodení vládcu tisícročnej ríše, napr. o pôvode Imanuelovej matky (12. kap.). Ďalšie úlohy Imanuelovej matky upresňuje tretie fatimské proroctvo, ktoré mal pápež zverejniť svetu už pred 40. rokmi, aby sa ľudstvo vyhlo katastrofickým následkom hroziacej III. svetovej vojny.

Keďže do dnešného dňa Vatikán toto posledné proroctvo pred verejnosťou tají, strháva svet do nedôvery v narodenie Ducha Svätého, a tým nepriamo podporuje samozničenie ľudstva.

Chcete povedať, že keby sa svet dozvedel pred 40. rokmi o narodení Imanuela na Zemi a pripravoval sa na túto udalosť zmenou myslenia a hodnôt, že by sa III. svetová vojna a katastrofa neuskutočnili?

Správne ste to vyjadrili. Keď človek nepozná večné zákony, miesto odkiaľ pochádza a prečo sa vteľuje na Zem, on a Boh, nie je hoden toho, aby túto starú, na zánik už odsúdenú dobu prežil a stal sa obyvateľom nového sveta - Tisícročnej ríše.

Prečo si myslíte, že táto doba je odsúdená na zánik?

Vy to nevidíte, ako víťazia nepravé životné hodnoty - lož pred pravdou, nevedomosť pred poznaním, nespravodlivosť pred spravodlivosťou?

Poviem Vám príklad: 4.11. 1998 bol astrologicky vhodný čas na zvestovanie významnej udalosti na celom svete. Žiadali sme masmédia o zverejnenie správy o narodení Imanuela v tomto mesiaci. A viete ako to dopadlo?

Celý svet namiesto tejto, pre prežitia ľudstva dôležitej správy, sa dozvedel z masmédií inú, ktorá zaujala pozornosť všetkých ľudí - talianskemu lekárovi sa podarilo transplantovať mužský pohlavný orgán!Na túto správu malo takmer každé masmédium vo svojich správach miesto, ale na tú správu, ktorá mala zachrániť ľudstvo pred samozničením, nemal nikto ani voľný priestor, ani odvahu.

V súčastnej dobe je pre ľudí zaujímavejší pohlavný orgán ako Boží syn prichádzajúci na Zem! A ľudia stále nechápu, že sú zavádzaní nepodstatnými informáciami od Pravdy a pravého poznania.

Mne sa vyskytla jedna pod otázka: či nie je možné, že je to z toho dôvodu, že takýchto informácií o narodení Božieho Syna bolo už vo svete niekoľko a že ľudia im neveria, jednoducho sa nesplnili?
 
Ale asi neboli podložené tak, ako sú podložené teraz.

Prečo aspoň cirkev neoznamuje túto dôležitú správu - narodenie Imanuela cez svoje kanály, keď ich má dostatok?

Keď som rozlúštila v lete ,,Apokalypsu" aj ,,tretie fatimské posolstvo" , oznámila som ich obsah Vatikánu a žiadala o zverejnenie svetu, pretože sa tento rok v novembri majú splniť.

Avšak namiesto zverejnenia urobili opak - oznámili všetkým cirkevným autoritám, aby moju knihu pred veriacimi znevažovali a mňa označili za duševne chorú. Nikto z cirkvi nie je ochotný so mnou otvorene diskutovať o mojej knihe a vyvrátiť jej pravdivosť. Ale za chrbtom sa o nej a o mne vyjadrujú negatívne. Z ich rečí jasne cítiť, že moje knihy nečítali, a preto ani nemôžu poznať ich skutočnú hodnotu.

Dnes je už moja kniha na celom Slovensku cirkvou zakázaná. Neviem, či si cirkev uvedomuje, že takto len dokazuje, že niečo v jej výkladoch Biblie nie je v poriadku, keď sa bojí mojich vysvetlení, ktoré sú iné. Keby v mojich knihách nebola pravda, nebrali by ich aj mňa tak vážne a nesnažili by sa ma tak verejne pranierovať.

Viete túto falošnú úlohu cirkvi nejako dokázať, alebo sú to len vaše osobné dohady, domnienky?

Túto správu o znevažovaní mojej osoby a mojich kníh ,,Večné zákony" som sa dozvedela z viacerých strán - písali mi o tom čitatelia mojich kníh z celého Slovenska, ktorých deti navštevujú cirkevné školy, alebo majú známych, ktorí sa to dopočuli v kostole. Keby to bola ojedinelá informácia, tak by som to nehovorila. Ale, keď cirkev Pravdu prekrucuje a zahaľuje, ja ju musím odhaľovať, lebo ju poznám.

Podľa zákona rovnováhy treba poznať obe strany mince, aby sa každý sám rozhodol, ktorá strana je pre neho prijateľnejšia. Či tá cirkevná, ktorá si vyžaduje slepú vieru a dešifrovanie proroctiev ľuďmi alebo tá, ktorá sa opiera o večné zákony a biblické proroctvá dešifrované Bohom.

Ja sa teraz priznám, ja som Večné zákony, ani jeden diel, nečítal. Sú nejako v rozpore s Bibliou, alebo v rozpore s cirkevnými informáciami?
 
V rozpore s Bibliou nie sú, ale sú v rozpore s niektorými výkladmi Biblie. Chcete vedieť konkrétne?

Aspoň jeden by ste mohli?

Áno. Tak jeden z príkladov je ten, že cirkev vykladá v Biblii spomínaného Syna Človeka s Ježišom. Vykladá ho teda, že Syn Človeka a Ježiš je tá istá osoba, alebo Imanuel a Ježiš je tá istá osoba. Nerozlišuje, že vlastne Syn Človeka je Duch Svätý - Imanuel a že Ježiš je vlastne Božia Láska - Ježiš. Každý má inú úlohu a v Zjavení Jána, v 12. kapitole, sa spomína narodenie Kráľa Tisícročnej ríše a to je vlastne prorokom oznamovaný Imanuel.

Čiže tieto výklady potom zabraňujú ľuďom, aby pochopili, že aj keď majú v Zjavení Jána popísané narodenie Ducha Svätého, teda Kráľa Tisícročnej ríše, tak oni ho nečakajú, lebo cirkev im to vykladá, že je to vlastne Ježiš.

Podľa Vášho výkladu je v tretom fatimskom posolstve zvestované, že Imanuelova matka sa spozná podľa toho, že bude mať neobvyklé tehotenstvo, aby jej ľudia verili, že počala z Ducha Svätého. Aké dôkazy viete o tom podať?
 
V mojej knihe ,,Večné zákony" opisujem, ako som sa dozvedela o mojom nehmotnom počatí, aj prečo sa to malo takto udiať, a ako bude v dôsledku toho prebiehať moje nehmotné tehotenstvo. Tí, čo moju knihu pochopili, nepotrebujú a ani necítia potrebu hľadať iné dôkazy. Avšak tí, čo si nenájdu čas na prečítanie knihy, kde by spoznali, prečo cirkev zavádza ľudí nesprávnymi výkladmi Biblie, dostávajú toto netradičné tehotenstvo ako zázrak, resp. pomoc.

Pomocou nehmotného tehotenstva a riadneho pôrodu majú pochopiť počatie Božieho Syna z Ducha Svätého.

V 3., 5. a 9. mesiaci tehotenstva som sa dala prezrieť ultrazvukom, ktorý potvrdil, že nie som tehotná. Pri poslednom vyšetrení urobila z neho záznam aj televízia, ktorá ma žiadala o toto vyšetrenie.

Bude vaše dieťa po narodení ľudom viditeľné, alebo bude tiež nehmotné?

Tesne pred pôrodom sa dieťa v mojom tele zhmotní, aby som mohla riadne porodiť, čo je potrebné ako dôkaz, že je naozaj moje. Avšak toto dieťa bude predsa len iné ako ostatné - bude žiariť a bude mať v sebe duchovné znamenia - zlatý kríž a bielu holubicu, ktoré budú vidieť mnohí ľudia.

Aby mi verili, bude táto udalosť oznamovaná ešte aj inak - novou hviezdou. Objaví sa na oblohe hneď po Imanuelovom narodení a bude viditeľná dlhšiu dobu na celom svete.

To znamená, že nová hviezda bude viditeľná aj pre ,,neveriacich Tomášov" , ako sa hovorí? A Imanuel viditeľný nebude pre každého? Bude viditeľný len pre tých vyvolených?

Nie. On bude viditeľný, on bude mať riadne hmotné telo, ale tie duchovné znamenia budú vidieť len určití ľudia, ktorí budú mať taký dar, ako kedysi mal prorok Ján Krstiteľ, že videl u Ježiša tieto znamenia.

Ale teraz ich bude viacej, aby si ľudia nemysleli, že keby to bol len jeden človek, že som ho nejako nahovorila, takže to bude potvrdzovať jeho pravdivosť.

Teraz budem možno trošičku viac krutý. Nebojíte sa toho, že keď vyšetrenia nedokázali, že ste tehotná a porodíte, že svet vedy a techniky vás začne skúmať? Ako to býva, keď priletí UFO?

Tak ja neviem, čo by mohol skúmať, keď riadne porodím, tak ja neviem, čo chce ešte skúmať?

Dobre. Skúsme sa nato pozrieť takto. Porodíte, záznamy nebudú, predpokladám, že budete musieť prejsť určitými vyšetreniami, ktoré, aby teda lekári... určite je to atypické...

Ja mám záznamy o tom- tri, že nie som tehotná, ale v skutočnosti pocity mám, aj som pribrala deväť kíl, takže to je len nehmotné, neviditeľné to tehotenstvo, ale v skutočnosti ono je ozajstné.

To je ochrana. Ako v knihe píšem, pred tým zabitím toho dieťaťa, ako je to v Biblii zvestované, že ten drak bude sa snažiť dieťa zabiť už v tehotenstve.

Kedy by mala nastať Veľká očista Zeme? Bude tiež nejakým nadpozemským úkazom zvestovaná?

Duch Svätý - Imanuel je proroctvami oznamovaný ako Sudca, lebo jeho narodenie vyvolá medzi ľuďmi triedenie na schopných a neschopných prežiť súd. Keby ho prežili všetci, čo sú tu teraz, nič by sa na Zemi nezmenilo. Stále by boli ľudia odvádzaní od toho, aby nespoznali pravého Božieho Syna.
Podľa toho, aké množstvo ľudí bude jeho narodenie očakávať, bude očista buď globálna alebo len miestna. Blížiaci sa vrchol súdu - Veľkej očisty Zeme budú zvestovať nadpozemské úkazy - nebeské znamenia, ktoré môžu byť len symbolické alebo katastrofické.

Astronómami oznamovaný dážď meteorov v polovici novembra je jedným z nebeských znamení, ktoré majú upútať pozornosť ľudí na iné hodnoty, ako sú len materiálne. Je varovaním k tomu, aby si uvedomili, že aj súd aj narodenie Imanuela sú prelomovými dejinnými udalosťami, ktoré treba brať vážne.

Mnohé vedecké alebo cirkevné autority sa budú snažiť spochybňovať Božie znamenia a budú tvrdiť, že sú to prirodzené úkazy, ktoré sa vraj pravidelné opakujú. To je pravda, ale ich intenzita je rôzna, lebo závisí od kvality vývoja planéty. Vieme už, čo všetko zničili meteority v rôznych dobách na Zemi.

Po narodení Imanuela budú ďalšie menšie očisty, aby sa redukoval počet ľudí. Majú prežiť len tí, čo pochopia a príjmu Imanuela ako Božieho syna, budúceho Kráľa Bibliou zvestovanej Tisícročnej ríše. Týmto triedením sa vylúči opakovanie tej istej chyby, že vyvolený ľud si svojho Spasiteľa zabije ako za čias Ježiša, lebo neveril, že je Boží Syn.

Píšete, že Slováci sú vyvoleným národom. Čo to pre nás znamená?


Je to pre náš národ pocta, ale zároveň aj záväzok voči Bohu. Pocta spočíva v tom, že podľa zákona rovnorodosti, sa Boží syn môže narodiť iba medzi duchovne najvyspelejšími ľuďmi, lebo tí dokážu ako prví pochopiť vážnosť a zmysel príchodu na Zem. Záväzok zas spočíva v tom, že každý jednotlivec vyvoleného národa by mal túto správu oznamovať vo svojom okolí, a aj vo svete. Čím viac ľudí to na Zemi pochopí, tým miernejšia bude očista Zeme.

Prečo má byť podľa Apokalypsy dieťa krátko po narodení ,,uchvátené k Božiemu trónu?" A čo to vlastne znamená?

Proroctvo oznamuje, že keď ľudia budú ľahostajní k narodeniu druhého Božieho Syna alebo dokonca odmietaví, tak dieťa tajomným spôsobom odíde zo Zeme, aby ho neprajníci nepripravili o život.

Dá sa povedať aj na otázku, že koľko Boží Syn zostane na Zemi?

Nedá sa to povedať, ale Izaiáš tvrdí, že skôr, ako by chlapec vedel povedať otče a matka, tak sa to môže stať, alebo aj skôr. Ešte sú tam aj iné proroctvá, ale všetky hovoria o tej dobe, že maximálne rok, možno ani rok nie. Ale môže to byť aj skorej.

Môže to byť dokonca aj hneď po narodení, pokiaľ Boh bude vidieť, že ho väčšina ľudí neprijíma.

Lebo ako som spomínala, cirkev už teraz popiera jeho narodenie.

To znamená, že je možné, že ho dokonca nikto nebude vidieť?

Tak niekto by ho mal určite vidieť, keď sa riadne narodí, lebo potom by to bolo akoby nejaká taká, ako by som to nazvala, že bolo by to sklamanie pre ľudstvo. Takže určite krátku dobu tu bude, ale hovorím, že môže to byť mesiac, ale môže byť aj skoro rok.

Znamená, že jednoznačné bude dokázané, že ,,áno, to dieťa sa narodilo" ?

Áno.

Prečo by ho mali zabiť, napriek tomu?

Lebo podľa tých proroctiev, hlavne Zjavenia Jána je napísané, že hneď po narodení sa bude snažiť, tam je to obrazne napísané, že ten sedemhlavý drak, ktorého stelesňuje padlý archanjel, ktorý bude aj zhmotnený na Zemi a je tu vlastne vo vyvolenom národe, tak bude sa ho snažiť nejakým spôsobom, aj keď nie on osobne ale cez svojich ľudí, zlikvidovať. Keďže sa mu to nepodarilo v tom tehotenstve, tak sa bude snažiť neskôr.

Aby sa to nestalo, aby ten kráľ Tisícročnej ríše naozaj bol, tak Boh, dokiaľ sa to dá, dokiaľ to bude možné, ho nechá na Zemi a tá možnosť bude závisieť od ľudí. Dokiaľ ho oni budú chcieť, dovtedy ho Boh dokáže na Zemi uchrániť.

Keď ho nebudú chcieť, nemá zmysel, aby bol ešte na Zemi.

Z mojej strany je tu ešte posledná otázka: Prečo by to mali robiť?

Prečo by ho mali pripraviť o život?

Áno, prečo by ho mali pripraviť o život?

Pokúsim sa tak jednoduchšie odpovedať. V knihe - Večné zákony 1,2,3, je to zase vysvetlené.

Súvisí to s falošnou úlohou cirkvi, lebo cirkev bude tvrdiť, že to nie je Božie dieťa. To sa stalo aj za čias Ježiša, keď tí farizeji, tí najvzdelanejší ľudia, ktorí dobre poznali Starý zákon, tvrdili že on nie je Boží Syn za to, že ich on kritizoval, tak vďaka ich duchovnej vyspelosti a ich autorite ľudia mysleli, že oni majú pravdu, tak prijali ten ich názor, že nie je Boží Syn a sami si ho ukrižovali.

A to isté sa stane aj teraz, keď cirkev bude tvrdiť, že to nie je Božie dieťa, a v mene cirkvi ho teda budú chcieť takýmto spôsobom odpratať zo sveta.

Vy si myslíte, že keď teraz ho cirkev zapiera - už pred narodením - že ho po narodení uzná? Potom bude odpor ešte silnejší. Odmietaním mojich kníh ,,Večné zákony" , kde je všetko dôkladne podľa Biblie vysvetlené, ponecháva cirkev veriacich v omyle, že narodenie Imanuela je výmysel, ktorý netreba brať vážne.

Veriaci sú natoľko zaslepení, že odmietajú Boží zázrak - nadpozemské počatie Imanuela z Ducha Svätého. Táto udalosť je v dnešnej dobe taká výnimočná, no ľudia miesto vďaky a radosti, že sú jej účastníkmi, ju všemožne zapierajú.

Keď bude dieťaťu aj matke hroziť smrť, budú unesení zo Zeme a zvedené ľudstvo sa ponechá v najťažších chvíľach súdu bez Božej ochrany, keďže ju nespoznali a neprijali.

Z mojej strany je to všetko. Neviem, ak mate niečo, čo by ste chceli dodať...

Tak myslím, že nemusím dodávať, pokiaľ nie sú otázky, v knihe ,, Večné zákony 1,2,3" je omnoho viac napísané pre tých ľudí, ktorí by chceli ozaj vedieť viac.

Ja Vám v každom prípade ďakujem, že ste k nám zavítali. Lúčim sa s Natáliou de Lemeny - Makedonovou a prajem Vám veľa šťastia a veľa ďalších úspechov a aby sa to všetko podarilo tak, ako sa to má a aby ľudstvo prišlo nato, kde tá Pravda naozaj je.
 
 
 
 
 
BRATISLAVA, NOVEMBER 1998
 
 
Starý svet, ktorý je celý pokrivený a nesprávny, zanikne a na prelome tisícročí vznikne nová ríša, Tisícročná ríša, ktorú bude viest Boží Syn podľa vecných zákonov.

Tieto slová, ktoré v nás vyvolávajú divné pocity, nevyriekla Sibyla ani nijaký iný uznávaný či zaznávaný prorok, ale zatiaľ úplne obyčajná žena žijúca v bratislavskej Petržalke, ktorá o sebe tvrdí, že už o pár dní ešte do konca tohto mesiaca porodí božie dieťa, a to aj napriek tomu, že dnes nemá nijaké vonkajšie znaky tehotnej ženy.
 
Mám 48 rokov preč, mám už dve dospelé dcéry a to, že to tehotenstvo nie je na mne vidieť a dokonca ani lekársky nie je dokázateľné, tak to má svoju príčinu. A tou príčinou je to, aby mi ľudia uverili, lebo keby som len tak povedala, že budem mat Božieho Syna a mala by som riadne tehotenstvo, tak myslím si, že v dnešnej dobe pokrivenej a bláznivej by mi to asi málokto zobral.

Čo hovorí o príchode druhého Božieho Syna menom Imanuel Biblia, a aké by malo byť jeho poslanie na Zemi?

No, tak Biblia ho zvestuje, dá sa povedať, na dvoch miestach, určite na viacerých, lebo viacerí proroci hovoria o narodení budúceho kráľa Tisícročnej ríše, ale tak jasne a podrobnejšie hovorí o Jeho narodení staroveký prorok Izaiáš, ktorý ho doslova aj menuje, že vlastne to bude Imanuel, a že bude Vládcom Tisícročnej ríše. O tom hovoria prvá a tretia kniha Izaiášova a potom je tu Zjavenie Jána „Apokalypsa“, toto proroctvo sa napísalo o tisíc rokov neskôr, tak tam je to ešte podrobnejšie popísané, dokonca aj to, že kto bude Jeho matkou a aké ťažkosti v tehotenstve bude mať.

Pred niekoľkými dnami navštívila pani Makedonová gynekológa, ktorý však po vyšetrení ultrazvukom jej tehotenstvo nepotvrdil. Podľa budúcej matky práve takýto dôkaz potrebuje, aby jej ľudia neskôr uverili.

Pred narodením Božieho Syna Imanuela, a takisto aj počas doby, kým bude na Zemi, lebo On nebude stále na Zemi, zakrátko odíde podľa proroctiev, tak počas tej doby sa budú ľudia triediť na celom svete. Budú sa triediť na schopných duchovnej premeny a na neschopných duchovnej premeny.

Najpodrobnejšie, že ako sa spozná Matka Imanuela, je to napísané v „Treťom Fatimskom Proroctve“, ktoré cirkev tají už takmer 40 rokov a nechce ho zverejniť, avšak tam je popísané, že tento Boží sa narodí vo vyvolenom národe, ktorý je slovenský, a sú tam uvedené ďalšie podrobnosti, že Jeho matka sa spozná podľa toho, že napíše knihu „Nové evanjelium“.

Pani Makedonová už zorganizovala viacero stretnutí s čitateľmi svojej knihy a jej informácie o narodení druhého Božieho Syna sa dostali do širokej verejnosti. Cirkevné autority, ktoré sme k tejto súvislosti požiadali o názor, sa však, žiaľ, rozhodli nevyjadrovať sa k tejto záležitosti!


Vy tvrdíte, že o niekoľko dní sa Vám narodí Božie dieťa. Viete, kedy presne to bude a kde?

To neviem. Ja som dostala iba také vnuknutie, že mám hovoriť, že sa narodí v „novembri“ tohto roku. Vedela som, kedy som počala, bolo to asi v marci a vtedy som sa dozvedela, že som počala z Ducha Svätého, a aj celý čas mám také pocity ako v tehotenstve. poznám ich lebo som mala dve deti.

Ako sa narodí, alebo kde sa narodí, to takisto neviem, že či teda na Zemi, alebo mimo Zeme, keď som počala, tak ako píšem v mojej knižke mimo Zeme, tak naozaj neviem, ale pravdepodobne to bude asi pozemským spôsobom, aby bol taký dôkaz, že keď to tehotenstvo je už nehmotné, aby mi niekto nemohol vyčítať, že asi si nejaké dieťa adoptujem, a budem hovoriť, že je to Božie dieťa.

Čo bude tým presvedčovacím dôkazom, že naozaj ide o nevšedné, iné a nie úplne normálne pozemské dieťa?
 
Aby ľudia uverili tomu, čo ja tu tvrdím, keď niekto nechce veriť ani tomu tehotenstvu, ani mojej knihe, tak ešte dostanú od Boha ďalší dôkaz, že v ten deň alebo v tú noc, keď sa narodí Imanuel, tak sa objaví na oblohe nová hviezda, ktorá bude obrovská, bude veľmi žiariť a bude oznamovať celému svetu, že sa narodil Duch Svätý Imanuel. Nebude viditeľná len jednu noc, ale bude viditeľná dlhšiu dobu, po tú dobu, pokiaľ bude Imanuel na Zemi, aby všetci ľudia sa mohli dozvedieť, čo to znamená.

A druhé znamenie bude, že bude v sebe mať také znamenia Imanuel, aké mal Ježiš, a síce, zlatý kríž bude nosiť v sebe a bielu holubicu nad ním. Toto znamenie za čias Ježiša videl len prorok Ján Krstiteľ, ktorý ho zvestoval a jemu ľudia verili, lebo bol známym prorokom a v dnešnej dobe, keďže už prorokov nemáme, tak v dnešnej dobe to bude viacero ľudí, nevieme akí ľudia to budú, možno to budú aj obyčajní ľudia, lebo neviem akých ľudí si Boh vyberie, nemáme to vedieť vopred, ale viem len toľko, že to bude veľa ľudí, ktorí toto znamenie uvidia duchovným zrakom. Čiže dieťa bude riadne, pozemské, ale to znamenie budú vidieť len určitý ľudia, ktorí budú mať dostatok vážnosti, aby im verili ostatní ľudia, že je to naozaj pravda.

Máte nato už veľmi málo času presvedčiť ľudstvo o tom teda, že sa skutočne ten Boží Syn narodí. Čo sa stane, ak sa nenarodí?

Tak ja vôbec s takou alternatívou nepočítam, lebo si uvedomujem, že keby sa to stalo, tak celé moje poslanie a to úsilie, ktoré som tomu venovala, by bolo zbytočné, a nehovoriac už o tom, akú hanbu by som si urobila, že vlastne by som bola odpísaná po každej stránke.

Akú máme záruku, že ste si to všetko nevymyslela?

No tak ja myslím, že som už načrtla určite nadpozemské úkazy, ktoré by mohli tých neveriacich presvedčiť.

Ja Vám tak poviem, mojou úlohou nie je presviedčať. Ja mám len oznamovať, že čo sa bude diať. Ja som to v tej mojej knižke podrobne vysvetlila, lebo to, čo tu poviem..., ja hovorím len fakty. Ale ako som k nim došla a ako to je zvestované už niekoľko tisícročí, ako Boh tieto pomoci tým ľudom, ktorí chcú kráčať správnym spôsobom v živote, ako ich On zosielal a ako ich ja dešifrujem v mojej knihe, tak toto všetko je určitá pomoc, ale je to oznamovanie.
 
Čiže, či niekto verí alebo neverí, tak už je to jeho problém a či som si to vymyslela, alebo nie, tak to je tiež jeho problém!