OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 11.10.2023 10:24:07 

Večné zákony 3
Natália de Lemeny - Makedonová


VEČNÉ ZÁKONY 3

Imanuelov príchod
Tretie fatimské proroctvo


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

,,Celý svet je v napätom očakávaní, čo obsahuje tretie fatimské proroctvo, ktoré je už takmer 40 rokov ukryté v trezore Vatikánu.

Ľudstvo je udržiavané v panike, že jeho obsahom sú katastrofické predpovede, a preto je vraj lepšie, keď ostane pred svetom utajené. Avšak vyššia moc si našla inú cestu a odhalila ho prostredníctvom ženy, ktorá v jeho plnení zohráva dôležitú úlohu.

Podľa tohto proroctva sa má tento rok - 1998, narodiť na Zemi tretia osoba Božej trojice – Duch Svätý – Imanuel – Syn Človeka, čo potvrdzuje aj posledné biblické proroctvo – Apokalypsa."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TRETIE FATIMSKÉ PROROCTVO

NAPRIEK 40 - ROČNÉMU ODPORU CIRKVI


ODHALENÉ!Prečo je rok 1998 najdôležitejším rokom v dejinách ľudstva?

Dnes, na prelome tisícročí, dochádza k obratu sveta. Tento pojem znamená, že na Zemi dôjde k radikálnej zmene. Všetko nesprávne a neužitočné zanikne, aby sa začal rozvíjať nový životný štýl. Je to obdobie vyvrcholenia ďalšej vývojovej etapy ľudstva. V náboženskej literatúre sa tomuto deju hovorí súd. Človek by mal vedieť, čo potrebuje na to, aby zvládol skúšku, po ktorej prejde do vyššieho štádia vývoja na Zemi.

Súd môže prebiehať buď pozitívnym alebo negatívnym spôsobom.

Pozitívny prelom sa odohrá pozvoľne a nenásilne, keď sa ľudia na základe nového duchovného poznania dobrovoľne podriadia večným zákonom života a zmenia svoje myslenie a životné hodnoty. Dôsledkom tejto totálnej zmeny bude duchovná premena ľudstva.

Negatívny prelom prebehne rýchlo a bolestivo, samozničením veľkej časti ľudí formou kríz a vojen, ktoré sa dovŕšia prírodnými pohromami, aby sa Zem rýchlejšie zregenerovala.

V tomto roku, kedy vrcholí prelom, sa jedna časť ľudstva nachádza už na hranici duchovnej premeny a ďalšej časti hrozí samozničenie. Slobodná vôľa každého človeka rozhodne o jeho ďalšom osude, podľa toho, kam sa zatriedi.

Odkiaľ má človek vedieť, ktorá duchovná cesta je tá najsprávnejšia a kde nájde o tom dôkazy?

Dôkazy o duchovných dejoch a pravdách treba, podľa zákona rovnorodosti, hľadať v rovnorodých oblastiach, teda v duchovných. Tak ako nemôžeme fyzikálne deje nájsť v gramatických pravidlách, tak nemôžeme ani duchovné udalosti objaviť v materiálnych vedách.

Z uvedeného dôvodu sú prameňom duchovného poznania duchovné knihy. Každý národ mal svojich prorokov a učiteľov, lebo Stvoriteľ vysielal duchovné pomoci do celého sveta. Tak vznikli rôzne duchovné smery. V podstate sú podobné, lebo to, čo je v nich pravdivé, pochádza z jedného zdroja - od Stvoriteľa. Líšia sa iba v jednotlivostiach, ktoré sú však často podstatné, lebo buď Pravdu odhaľujú alebo naopak zakrývajú.

I keď mnohí duchovní vodcovia splnili svoju úlohu dobre - preniesli na Zem Božie pravdy do súčasnej, nám zrozumiteľnej reči, často už počas ich života alebo hneď po smrti, začali ľudia do ich učenia zasahovať. Upravovali, dopĺňali a menili ho podľa vlastných ľudských skúseností a svojho ešte obmedzeného chápania. Tým strácali na vierohodnosti a kvalite. Ani jeden národ neobišla táto ľudská domýšľavosť, hoci ich upravovatelia a prekladatelia sa zaprisahávali, že nezmenili ani čiarku. A tak sa ľudia v dôsledku týchto, i keď malých, no často závažných úprav, nemohli a nemôžu duchovne vyvíjať správnym spôsobom. Postupne strácali duchovnú oporu a súdnosť, z čoho vyplynula celková zvrátenosť životných hodnôt a chaos. Preto sa Stvoriteľ rozhodol vyslať svojho syna Ježiša, aby ich vrátil z nepravej cesty, na ktorej ich stíha neustále utrpenie ako dôsledok nepochopenia života a vlastných chýb.

Pred dvetisíc rokmi sa narodil, podľa zákona rovnorodosti, v duchovne najvyspelejšom národe Boží syn - Ježiš, aby ho viedol a pozdvihol k novému poznaniu. Túto voľbu môžeme lepšie pochopiť prirovnaním: Výnimočný učenec zavíta na prednášku iba do triedy s najlepšími študentmi, lebo ho môžu pochopiť len tí, čo majú na to najväčšie predpoklady. Až neskôr sa prenesú jeho poznatky aj do iných tried jednoduchším spôsobom, aby sa aj tí slabší poučili.

Preto kresťanstvo, ktoré vzniklo z Ježišovho učenia a rozšírilo sa cez apoštolov do celého sveta, je považované za najpravdivejšie a najčistejšie duchovné poznanie. Že za tých dvetisíc rokov bolo v mnohom prekrútené, znevážené a nepochopené, je témou inej kapitoly.

Najčítanejšou knihou kresťanstva v celom svete je Biblia. Obsahuje dôležité duchovné pravdy, dejiny duchovného vývoja ľudstva po atlantickej katastrofe a proroctvá, ktoré diktoval Stvoriteľ cez svojich prorokov.

Napriek tomu, že sa v dnešnej dobe mnoho ľudí s úprimným záujmom duchovne vzdeláva, dôsledky disharmonického života - choroby, krízy, utrpenie a vojny sústavne pretrvávajú. Z toho vyplýva jediný záver - ľudstvo sa nevzdeláva a nežije správne, keď ho kozmické zákony stále trestajú.

Pretože ľudia majú slobodnú vôľu, Stvoriteľ ich necháva ísť po nimi zvolených životných cestách až na hranicu sebazničenia krízami a vojnami.

Podľa duchovných, ale aj vedeckých prognóz hrozí v súčasnej dobe ľudstvu sebazničenie III. svetovou vojnou, lebo vo svete vládnu politickí, hospodárski a duchovní vodcovia podľa nesprávnych princípov.

Dnes, na hranici maximálneho chaosu, kedy sa dá už len ťažko rozpoznať pravda od klamstva a pravé od nepravého, pripravuje Stvoriteľ ľudstvu ďalšiu pomoc - svojho druhého Syna, Ducha svätého, Imanuela, ktorý by ho mal vyviesť zo zmätku, kríz a duchovného poblúdenia.

Všetky vyspelé náboženské smery poznajú a uznávajú Stvoriteľa ako Božiu trojicu, ktorá pozostáva z Boha Otca, Syna Ježiša a Ducha Svätého. Tretieho z nej však ako osobu mnohé smery neakceptujú, hoci zvesť o jeho príchode na Zem nájdeme aj v Biblii (Ján, 14. kapitola, 26.verš).

Jediný zo starovekých prorokov, ktorý predpovedal príchod oboch Božích synov na Zem, bol prorok Izaiáš. Hoci nespomínal Ježiša po mene, jeho život, poslanie i tragickú smrť presne opísal v postave, ktorú nazval Pánov služobník (Izaiáš, kap. 42,49,50,52,53).

Druhého Stvoriteľovho syna, Ducha Svätého, spomína prorok Izaiáš pod menom Imanuel. Upresnil, že sa narodí tesne pred súdom, teda pred pohromou ľudstva (Izaiáš, 7.kap. l4. až l7.verš). Napriek tejto jednoznačnosti, uvedenej aj v Biblii, cirkev vo svojich výkladoch stotožňuje Ježiša s Imanuelom, čím popiera Ducha svätého ako osobu.

Existuje ešte aj iný dôkaz o narodení Ducha svätého?

Po Ježišovej tragickej smrti, ktorou ľudia potvrdili svoju duchovnú obmedzenosť a zvedenosť, nadiktoval Boh apoštolovi Jánovi nové proroctvá, ktoré tvoria záverečnú kapitolu Biblie pod názvom Zjavenie Jána alebo Apokalypsa. Obsahujú symbolicky naznačené budúce udalosti ľudstva.

Spomína sa tam aj narodenie Imanuela a jeho ďalší osud v úlohe vládcu tisícročnej ríše ( 11.kap. 15. až 19.verš, 12.kap. 1. až 12.verš). Cirkev však tento symbolický opis jeho narodenia a vlády vykladá po svojom, vraj je to opis narodenia Ježiša. Tvrdí to napriek tomu, že v úvode Apokalypsy je jasne napísané, že zjavuje deje, ktoré sa majú ešte len stať. Keďže Apokalypsa bola spísaná približne sto rokov po Ježišovej smrti, vylučuje to opis jeho osoby.

Počas doby dvetisíc rokov sa mnoho kresťanských autorít snažilo vylúštiť proroctvá z Apokalypsy. Nikto ich však nemôže správne vyložiť len ten, kto je ich autorom - Boh. Správny výklad Apokalypsy, aj to len čiastočný, vnukol budúcej matke Imanuela, tesne pred jeho narodením.

Aby malo ľudstvo dôkaz o správnosti a pravdivosti jej výkladu, dostalo od Stvoriteľa asi pred 80 rokmi Zjavenie vo Fatime, ktoré túto dôležitú udalosť - narodenie Ducha Svätého na Zemi, potvrdzuje a dopĺňa o dôležité detaily: kde sa narodí, kedy, kto bude jeho otcom a kto matkou.

Podľa Biblie sa má tesne pred súdom objaviť množstvo falošných zjavení a prorokov. Je iróniou, že práve tí, čo tvrdia, že sa riadia Bibliou im svojou dôverčivosťou poskytujú najviac možností prejaviť sa. Čím viac im veria, tým hojnejšie sa vyskytujú ako dôsledok ľudskej nevedomosti. Len preto sa veriaci nechajú tak ľahko podvádzať, lebo doteraz v kostoloch nespoznali večné zákony, ktoré vyvracajú pravosť týchto zjavení a médií. Lenže ako ich ľudia mohli spoznať, keď ich cirkev nesprávne vykladá, aby utajila pred nimi čisté učenie Božích synov, ktorí vysvetľujú kozmické zákony v mnohom inak, než cirkevné autority.

Čo sleduje pôvodca falošných zjavení?

Jeho cieľ je až príliš zreteľný - odpútať pozornosť od pravého Božieho zjavenia vo Fatime. Nikoho ani len nenapadne, že tie ostatné zjavenia nepochádzajú od Stvoriteľa, ale od najväčšieho iluzionistu na Zemi, ktorý svoje nadľudské magické schopnosti využíva na odvádzanie ľudí od pravého poznania.

Kto si ešte zachoval zdravý ľudský rozum pochopí, že obsah posolstiev od falošných zjavení a médií je pre normálneho človeka neprijateľný - veď žiadajú od ľudí len ponižujúcu až slepú poslušnosť, časté chodenie do kostola, neustále modlenie sa, spovedanie sa, obetovanie sa za hriešnikov a pod. Ich zámerom je odviesť človeka od reálneho života, aby sa stal otrokom cirkvi, ktorá už dávno neplní svoju úlohu správne. Z toho dôvodu cirkev a Boh nie sú totožné pojmy.

Mnohé autority pôsobiace v cirkvi si z nej urobili svetskú organizáciu, usilujúcu sa o vlastnú moc nad veriacimi a nie o sprostredkovateľskú pomoc medzi Bohom a ľuďmi. Preto cirkev, i keď nepriamo, podporuje a šíri cez svojich, na túto úlohu nehodných hodnostárov, falošné zjavenia, aby získali čo najviac nových prívržencov, slepo poslúchajúcich ich rady a pokrivené výklady Biblie. Keby ľudia pochopili ich ciele a praktiky, odvrátili by sa od nepravých kňazov a uprednostnili by radšej zákony Boha. Preto tí duchovne najvyvinutejší nemilujú príliš kostoly a nenaleteli falošným zjaveniam a pokriveným posolstvám médií.

Čím sa líšia pravé fatimské zjavenia od nepravých?

Pravé zjavenia vo Fatime sa odlišujú od všetkých ostatných zjavení týmito troma faktami:

1. Obsah ich posolstiev je úplne odlišný od nepravých zjavení. Aby však tento rozdiel nebol príliš veľký, prekrútili temní kňazi a ich spisovatelia pôvodné fatimské posolstvá a prispôsobili ich obsahu ostatných, falošných. To najdôležitejšie - tretie posolstvo, ktoré zvestuje narodenie Ducha svätého na Zemi, nemohla cirkev pozmeniť, tak ho radšej pred verejnosťou tají už takmer štyridsať rokov!

2. Vo fatimských zjaveniach sa ukázala duchovná podoba Prakráľovnej stvorenia - skutočná Božia matka, a nie Panna Mária ako v ostatných, nepravých zjaveniach.

3. Zjavenia vo Fatime boli sprevádzané mimozemskými úkazmi, ktoré chýbajú nepravým zjaveniam, lebo tie pozemský mág nedokáže napodobniť. Hoci vie pracovať s ľudskou predstavivosťou a vsugerovať jej svoje ilúzie - obrazy duchovných osôb, nedokáže pohnúť nebeským telesom - Slnkom, lebo toho je schopný len Stvoriteľ. Tesne pred zjavením sa Prakráľovnej vo Fatime sa Slnko rozkmitalo do rôznych smerov a jeho asi 15 minútový tanec videli všetci prítomní, aj ateisti, teda nielen tí, ktorí videli aj zjavenie. To dokazuje, že pohyb Slnka nebol len ilúziou, ale skutočnosťou.

Čo sa snaží cirkev pred verejnosťou zakrývať?

Už v dobe pred Kristom sa mnohí kňazi, vyznávači Starého zákona, prejavovali ako nehodní svojho úradu. Príliš dbali na dodržiavanie pozemských náboženských predpisov, často na úkor ľudskej prirodzenosti a duchovnej slobody. Keďže ich vplyv mal na vývoj človeka negatívne následky, vyslal Stvoriteľ na Zem Ježiša, aby urovnal cestu k Pravde tým, čo ju naozaj hľadali. Aby ho však ľudia nespoznali, robili nepraví kňazi všetko pre to, aby verejne znevážili jeho výroky a prejavy. Ich znevažujúcemu pôsobeniu unikli iba duchovne najčistejší a od nich nezávislí.

Tí, čo sa nimi nechali zviesť, lebo nemali dostatok odvahy samostatne myslieť a cítiť, podľahli davovej psychóze, že Ježiš nie je Boží syn a prispeli k jeho ukrižovaniu. Tak si vyvolený ľud zavraždil toho, ktorý ho mal vyviesť z pazúrov mocichtivých a falošných duchovných učiteľov.

Pred smrťou oznámil Ježiš svojim apoštolom, že po ňom, tesne pred súdom, príde Tešiteľ, Duch pravdy, Duch Svätý, aby poučil ľudí o Božej Pravde. Nikto predtým zo starovekých prorokov nezvestoval Ducha Pravdy, lebo jeho príchod je náhradou za predčasne ukončené poslanie Ježiša. Napriek tomu, že táto pasáž o ďalšej Božej pomoci je dodnes v Biblii zapísaná (Jánovo evanjelium, 14. kap., 15.-26. verš), cirkev jej zreteľný obsah vykladá rôznymi spôsobmi, len nie ako opis príchodu skutočnej Božej osoby na Zem. Až po Ježišovej smrti sa jeho príchod potvrdzuje aj v Apokalypse.

V roku 1875 sa inkarnoval do najduchovnejšieho národa, v tom čase to bol nemecký, Abd-ru-shin - v preklade jeho meno značí Syn Svetla, teda Boha. Žil pod civilným menom Oskar Ernst Bernhardt. Napísal knihu " Vo svetle Pravdy" s podtitulom " Posolstvo grálu" . Autor priniesol na Zem komplexné poznanie o večných zákonoch a skladbe stvorenia, ktoré bolo dovtedy neznáme a neúplné. Hoci v knihe vysvetlil, že prišiel na Zem s poslaním ako Duch Pravdy, teda Duch svätý, Imanuel, cirkevné autority nechceli prijať jeho dielo a osobu. Ako aj mohli, keď v knihe upozorňoval na to, ako pokrivili Ježišovo učenie a ako zavádzajú svojich prívržencov na nesprávne cesty pochybenými výkladmi Biblie.

Zapretím Ducha Pravdy cirkev " ukrižovala" aj druhého Božieho syna, i keď nie fyzicky, aspoň morálne, čo je podľa večných zákonov totožné. Žiadny oddaný prívrženec cirkvi nedokázal prekonať jej vplyv a študovať si toto učenie vlastným skúmaním. Na celom svete, v zákutí kníhkupectiev, leží toto tisícstránkové dielo už takmer 60 rokov nepovšimnuté. Medzi ostatnými duchovnými knihami ho dokázalo rozpoznať iba zopár jednotlivcov, ktorí sa zväčša považovali za otvorených materialistov.

Ducha Pravdy mali podobne ako predtým Ježiša, vopred ohlasovať vyvolení ľudia, aby v ňom duchovne hľadajúci spoznali Bibliou zvestovaného Ducha Svätého. Žiaľ, na svoju úlohu zabudli, lebo sa dostatočne duchovne neprebudili.

Po zlyhaní zvestovateľov chcel Stvoriteľ ľuďom vynahradiť zmarenú pomoc nadpozemským spôsobom - zjavením sa Prakráľovnej. Nakrátko sa zviditeľnila, v roku 1917 v portugalskej dedinke vo Fatime, aby oznámila zvesť, že na Zemi žije a pôsobí Ježišom ohlasovaný Duch Pravdy, ktorý napíše Novú Bibliu. Hoci to oznamovala každý mesiac, teda šesťkrát počas svojich zjavení, falošné cirkevné autority túto Božiu pomoc zmarili, zatajením a prekrútením jej obsahu.

Prakráľovnú - Božiu matku vo Fatime nemohol vidieť žiadny človek, iba tri deti, ktoré sa na tento účel narodili na Zem. Videli ju však iba duchovným zrakom, nie hmotným. Mali sprostredkovať jej posolstvá ľuďom ešte v detskom veku, aby neboli ovplyvnené žiadnymi cirkevnými poznatkami, dogmami a autoritami. Ich pravdivé výpovede však cirkev prekrútila a vyslala do sveta znevažujúce výmysly, ktoré sú obsahom takmer všetkých kníh o zjaveniach.

Svet sa miesto vedenia Božím synom, ktorého moderné učenie je obsiahnuté v Posolstve Grálu, necháva viesť radšej nepravými zjaveniami, hoci ich posolstvá nemajú nič spoločné s Božími pravdami a reálnym životom.

Keď temní predstavitelia cirkvi znova oklamali svet a znemožnili spoznanie a účinkovanie aj druhého Božieho Syna na Zemi, oznámil Stvoriteľ nový príchod Ducha svätého na Zem, Bibliou zvestovaného kráľa tisícročnej ríše. Túto správu predniesla Prakráľovná v treťom fatimskom posolstve. Aby nedošlo k jej skomoleniu, mala ju najstaršia z detí, Lucia, napísať do listu a v zalepenej obálke odovzdať pápežovi v roku 1917. Jeho nástupca ho mal otvoriť a zverejniť svetu až v roku 1960. Nový pápež aj s niektorými cirkevnými hodnostármi ho v uvedený čas otvorili, ale svetu jeho obsah nezverejnili.

Čo obsahuje tretie fatimské posolstvo?

1. Dôležitým medzníkom vo vývoji ľudstva je rok 1998, kedy sa celý svet bude rozhodovať medzi duchovnou premenou a samozničením.

Prežiť triedenie ľudstva budú môcť len tí, čo budú schopní duchovnej premeny. Keby sa ľudia dozvedeli o tomto proroctve, ktoré malo byť posledným varovaním, ešte v roku 1960, mali by takmer štyridsať rokov čas na duchovné prebudenie a narovnanie sa z pokriveností života. Na tento účel napísal Duch Pravdy Novú Bibliu - Posolstvo Grálu.

Tým, že cirkev 3.fatimské proroctvo zablokovala, bude musieť ľudstvo prežiť túto premenu zrýchlene, za oveľa kratšiu dobu. Je to však aj jeho vinou, lebo bolo ľahostajné k mlčaniu cirkvi, ktorá stále tvrdí, že sa riadi Bohom, ale v skutkoch dokazuje opak. Pod rúškom duchovnej slobody rešpektuje, aj keď nepriamo, všetky posolstvá od falošných zjavení a médií, ale to pravé posolstvo, od skutočnej Božej matky z Fatimy zatajuje. Z Panny Márie, ktorá mala úlohu byť iba pozemskou matkou Ježiša, urobila učiteľku a vykupiteľku ľudstva a stotožnila ju s Božou matkou, len aby zakryla pôsobenie tej pravej na Zemi.

2. Na Slovensku sa v roku l998 narodí prorokom Izaiášom zvestovaný Imanuel, Duch svätý a Apokalypsou oznamovaný kráľ celosvetovej tisícročnej ríše. Slováci sa vďaka tomu, že vzíde z jeho národa, stali vyvoleným národom.

3. Otcom Imanuela bude Duch svätý, preto tehotenstvo Imanuelovej matky nebude bežné. Napriek tomu, že sa fyzicky doteraz jej gravidita nebude dať dokázať, narodí sa jej v novembri 1998 riadnym spôsobom dieťa - Imanuel. To bude jeden z dôkazov, že nepočala pozemsky.

Dieťa bude mať hneď po narodení znamenie, ktoré nosil v sebe aj Ježiš - zlatý kríž a bielu holubicu. Budú ho vidieť duchovným zrakom mnohí ľudia z celého sveta, ktorí sa prídu na neho pozrieť.

4. Matkou Imanuela bude Prakráľovná - Božia matka, ktorá sa narodí vo vyvolenom národe a porodí ho vo svojich 48 rokoch. Svoj duchovný pôvod potvrdí nielen netradičným počatím a tehotenstvom, ale aj tým, že napíše Nové evanjelium, ktorého pôvodcom bude Duch svätý. Vyloží v ňom okrem iného Apokalypsu a fatimské proroctvá, lebo sa cez ňu aj vyplnia.

Duchovný pôvod Imanuelovej matky je v Apokalypse naznačovaný dvanástimi hviezdami (12.kap. 1.verš), čo je v celom svete známy symbol Prakráľovnej. Jej úloha - vychovať nové pokolenie je tam naznačená tým, že bude mať svoje potomstvo, (12.kap. 17.verš) ktoré bude prenasledované, ale zároveň aj chránené. Z hľadiska svojho vysokého duchovného pôvodu je schopná napájať sa aj zo Zeme priamo na Boha a oznamovať jeho vôľu až do doby Imanuelovej dospelosti, kedy sa stane kráľom tisícročnej ríše.

5. Ak ľudstvo po spoznaní 3. fatimského proroctva prejaví záujem o Nové evanjelium a spomínané Posolstvo grálu a úprimne sa bude snažiť o prenesenie nových duchovných poznatkov do všedného života premenou hodnôt, oddiali Stvoriteľ jeho rýchlo sa blížiace samozničenie.

Ak však bude svet ľahostajný k novému poznaniu a k narodeniu Božieho syna, dopustí Stvoriteľ, aby ľudia duchovne pokročili utrpením - sebazničením, ktoré bude dôsledkom nahromadenia vlastných chýb a vín za tisícročia. Preto vojny, krízy a katastrofy nie sú Božím trestom, ale iba spätným účinkom ľudských omylov.

6. Nové pokolenie sa bude počas vrcholiacich hospodárskych, politických a prírodných katastrôf formovať Posolstvom grálu a Novým evanjeliom. V najväčšej kríze bude zachránené pred zničením zásahom zhora, aby mohlo potom pokračovať na Zemi vo vyššom stupni duchovného vývoja pod vedením kráľa tisícročnej ríše.

Aký je cieľ a záver tohto celosvetového stretnutia?

1. Prítomní zástupcovia masmédií, ktorí pochopia dôležitosť obsahu fatimského proroctva, by o tom mali informovať obyvateľov svojej krajiny, aby sa táto správa dostala ku každému. Do doby narodenia Imanuela - do novembra, by mal celý svet prejaviť záujem o pochopenie jeho príchodu na Zem.

Stvoriteľ vie, kto aký je a aj to, aký ďalší osud si zaslúži, avšak, aby sa niektorí ľudia necítili ním podvedení, ak sa náhodou v katastrofách nezachránia, majú k tejto pomoci zaujať stanovisko a to buď prijatím, alebo odmietnutím. Kto ostane ľahostajný, zaradí sa k tým, čo sa z vlastnej vôle rozhodli neprijať ponúkanú pomoc pre svoju záchranu.

Čas na šírenie Nového evanjelia je veľmi krátky. Význam slova evanjelium značí - dobrá správa, lebo zvestuje narodenie Božieho syna na Zemi. Každý človek, ktorý sa chce stať členom nového pokolenia by mal poznať večné zákony a predpoklady pre duchovnú premenu. Stvoriteľ bude pri triedení jednotlivcov rozlišovať podľa čistoty vnútorných popudov, či je odhodlanie k premene úprimné, alebo len prispôsobením sa väčšine, aby človek prežil.

2. Forma obsahu 3. fatimského proroctva, ktoré som tu uviedla, nie je doslovná s originálom, lebo ten písala 10 - ročná Lucia vlastnými slovami pred cca 80 rokmi. Môj výklad je však zhodný s obsahom jej posolstva, avšak doplnený o súčasné podrobnosti.

Akékoľvek podozrenie zo stretnutia s Luciou neprichádza do úvahy, lebo je vraj prísne strážená v kláštore, ak vôbec ešte žije.

3. Keď som odhalila svoj duchovný pôvod, neurobila som tak preto, aby som získala obdiv alebo popularitu. Dôvodom pre jeho zverejnenie bolo, aby ľudia pochopili, že vďaka mojej vyššej duchovnej podstate som schopná napájať sa priamo na Boha. Preto som mohla napísať pod jeho vnuknutiami Nové evanjelium a otvoriť aj zapečatené proroctvá - Apokalypsu a 3. fatimské posolstvo.

Môj pôvod potvrdzujú aj spomínané proroctvá, a zároveň dokazujú, že to, čo robím, je mojím poslaním, službou ľudstvu a nie prejavom mojej ctižiadosti, ako si to vysvetľujú ľudia, ktorí nemôžu alebo nechcú pochopiť vážnosť môjho poslania.

4. Nové evanjelium vyšlo na Slovensku vo vydavateľstve Natajoga, v Bratislave, v septembri 1997 pod názvom Večné zákony – Nové pokolenie aj s farebnými obrázkami o stavbe celého stvorenia.

Druhý diel knihy vyšiel pod názvom Večné zákony – Duchovná premena v júli 1998.

5. Aby mala verejnosť dôkaz o tom, že som požiadala Vatikán o zverejnenie 3. fatimského posolstva, prikladám list zo 16. 7. 1998, ktorý som zaslala kardinálovi Tomkovi. Nebola náhoda, že som oslovila práve slovenského kardinála.

List som mu odovzdala faxom 16.7.1998 o 9:30 hod. Pár sekúnd pred jeho odoslaním som mu telefonicky oznámila, že mu chcem ako autorka jednej knihy zaslať fax. Sám si ho prepol a podľa môjho výpisu z faxu ho v poriadku dostal. O 9:40 hod. v ten istý deň som mu ho poslala znova, aby som si bola dvojnásobne istá jeho prijatím.

Napriek tomu, že som ho žiadala o potvrdenie príjmu faxu, neurobil tak. Neozval sa ani do 30. júla, kedy sa mala pôvodne konať prvá tlačová konferencia. Svojím mlčaním potvrdil pred svetom to, čo tvrdím v mojich knihách, že väčšina cirkevných hodnostárov neslúži Bohu, ale len svetskej cirkvi, keď stále zatajuje príchod a pôsobenie Božích synov na Zemi. Z pasívneho postoja cirkvi, ktorú zastupuje v uvedenej veci oslovený cirkevný hodnostár, vyplýva povinnosť celého ľudstva, použiť všemožné prostriedky k tomu, aby cirkev zverejnila 3. fatimské proroctvo. Jedna zo strán sa musí ukázať ako nepravá - buď ja alebo cirkev.

6. Odhalenie 3. fatimského posolstva vyvolá medzi ľuďmi, najmä medzi veriacimi, pohromu. Veď na svetlo vyjdú fakty, ktoré doteraz pôsobili iba skryte, nenápadne, ale napriek tomu veľmi účinne. Tí, ktorí hľadali v kostoloch bezpečný úkryt, dobre chránený cirkvou, sa budú cítiť krutou pravdou oslabení, zneistení. Miesto narovnania sa z duchovnej pokrivenosti novým poznaním, budú radšej zúfalo alebo zúrivo napádať tých, ktorí budú schopní premeny myslenia a hodnôt. Závisť a nenávisť bude ich obranou pred Pravdou, ktorú nikdy nechceli poznať, ani hľadať.

Preto rok 1998 bude rokom vyhrotenia dvoch protichodných síl a spôsobí triedenie ľudí na schopných duchovnej premeny a na tých, čo ju zmeškali.

7. Boh Novým evanjeliom testoval najprv vyvolený národ - slovenský. Po vyjdení prvého dielu knihy sledoval reakcie ľudí.

Keď videl, že sa začali duchovne narovnávať, odmenil ich úprimnú snahu o pokrok tým, že dostali aj druhý diel evanjelia.
Keď aj táto druhá kniha vyvolala ďalšie odhodlanie otvorene sa hlásiť k svetlej Pravde, zvíťazil slovenský národ nad dlhodobou duchovnou porobou a potvrdil tak svoju vyvolenosť - duchovnú vyvinutosť.

Stvoriteľ poskytne rovnakú šancu celému svetu. Každý, kto sa bude chcieť pozrieť Pravde do očí a dokáže ju použiť vo svojom konaní, zaraďuje sa do radov nového pokolenia - vyvoleného ľudu a k svojmu budúcemu zvestovanému vládcovi - Imanuelovi.


Vážený otec prefekt a kardinál Jozef Tomko!

Obraciam sa na Vás s nezvyčajnou žiadosťou. Som autorkou knihy " Večné zákony - Nové pokolenie" , ktorá vyšla minulý rok.
V nej som okrem iného otvorila a interpretovala posledné proroctvo Biblie - Zjavenie Jána, Apokalypsu. Z môjho výkladu vyplýva, že sa v najbližšom čase narodí na Zemi druhý syn Stvoriteľa, Duch svätý, čiže Imanuel.
Tento rok mi vyšlo pokračovanie spomínanej knihy " Večné zákony - Duchovná premena" . V nej som vysvetlila fatimské zjavenia odlišne od podaní cirkvi. Potvrdila som nimi výklad Apokalypsy, že Syn človeka - Imanuel sa narodí už tento rok vo vyvolenom národe, na Slovensku žene vyššieho duchovného pôvodu.
Zásadný rozdiel medzi cirkevnými dogmami a mojím textom je, že kým katolícka cirkev očakáva druhý príchod Ježiša, ja tvrdím, že príde tretia osoba Svätej trojice, Duch svätý. Zároveň zdôvodňujem, prečo jemu a nie Ježišovi patrí meno Syn človeka.
Sestra Lucia odovzdala ešte ako dieťa Svätému Otcovi zapečatené Tretie posolstvo z Fatimy, ktoré mal jeho nástupca v roku 1960 zverejniť. Proroctvo bolo otvorené, ale pred svetovou verejnosťou ostalo utajené. Zhrniem z jeho obsahu len to najdôležitejšie, čo vo svojej druhej knihe podrobne rozvádzam.

1. Na jeseň v roku 1998 sa narodí vo vyvolenom národe prorokom Iziášom zvestovaný Imanuel Božej matke, ktorá sa vtelila za týmto účelom na Zem.
2. Táto Božia matka nie je však totožná s Ježišovou pozemskou matkou, Pannou Máriou. Pôvod Božej matky potvrdzuje dvanásť hviezd, ktoré sa spomínajú v súvislosti s jej materstvom v Apokalypse, vo Fatimskom proroctve ako aj na zázračnom medailóne. Ja som vylúštila, čo tieto hviezdy predstavujú a ako s ňou súvisia.
3. Božia matka vo fatimskom zjavení zvestovala okrem iného tiež pôsobenie Ducha Pravdy na Zemi, ktorého príchod tesne pred súdom zvestoval Ježiš aj pod menom Duch svätý. Žiaľ, cirkev jeho osobu a dielo " Vo svetle Pravdy - Posolstvo grálu" neuznala, podobne ako kedysi neuznala Ježiša.
4. Veľkú časť vyvoleného národa tvoria Slováci, ale aj všetci ostatní ľudia vo svete, ktorí pochopia zmysel príchodu Syna človeka na Zem.
5. Slovenský štátny znak - dvojitý kríž symbolizuje, že v dobe obratu svetov sa narodia na Slovensku dvaja Boží vyslanci - Božia matka a Mojžiš. Ich narodenie vo vyvolenom národe potvrdzuje jednak fatimské proroctvo ako aj zázračný medailón, ktorého symboly som vysvetlila v mojej knihe inak ako vykladá cirkev. Ona totiž pripísala symbol Mojžiša Panne Márii, aby tým odviedla pozornosť veriacich od jeho spoznania, keď bude viesť vyvolený národ v čase pred súdom. Tri kopce, na ktorých stojí dvojitý kríž znázorňujú Božiu trojicu, ktorá ochraňuje spomínaných vyslancov.
6. Krátko po narodení Syna človeka - Imanuela má dôjsť k svetovej katastrofe, ktorá bude súdom pre ľudstvo. Jej rozsah a dôsledky budú závisieť od toho ako svet prijme narodenie druhého syna Stvoriteľa - Imanuela.

Vážený kardinál, na základe toho, čo som doteraz uviedla, ste už iste pochopili, aké závažné nové fakty pre cirkev a svet som v mojich knihách priniesla.

Ako prvý mal však odhaliť fatimské proroctvo Svätý otec. Skôr, ako sa rozchýria tieto nové informácie a moje knihy do sveta, predostriem ich na tlačovej konferencii za účasti zahraničných novinárov. Preto naliehavo prosím o Váš vplyv na svätého Otca v tom zmysle, aby konečne skoncoval s mlčaním a vyšiel s Pravdou von. Nechcem totiž, aby jeho postoj vyznel pred svetom ako strach a nedostatok dôvery v Boha, ktorý od neho splnenie tejto úlohy prostredníctvom Božej matky pri zjavení vo Fatime už dávno vyžadoval.
Spomínanú tlačovú konferenciu usporiadam 30.7.1998 v Bratislave, kde tieto fakty zverejním, ako aj tento list, aby bolo jasné, že som podnikla všetko pre dokázanie správnosti môjho výkladu tretieho fatimského proroctva. Ak to do tohto času Svätý otec nepotvrdí, zlyhá nielen pred celým svetom a s ním aj jeho cirkevní hodnostári, ktorými je obklopení, ale najmä pred Bohom. Popretím Pravdy nič nedosiahne, lebo tá sa bude šíriť aj tak ďalej do sveta, ako si to Boh želá a tomu aj napomáha.
Otec kardinál, keďže viem, že Svätý Otec v súčasnosti nie je prítomný v svojom sídle, úpenlivo Vás prosím, spojte sa s ním a presvedčite ho, aby urobil posledný krok k záchrane ľudstva. On veľmi dobre vie, čo hrozí cirkvi, ak tento posledný krok neurobí.

Verím, že ste si vedomý svojej osobnej zodpovednosti v tejto dejinne dôležitej udalosti a urobíte všetko, čo urobiť máte.

Natália de Lemeny-MakedonováImanuelov príchod

~ 1 ~


Po vydaní druhej knihy Večné zákony – Duchovná premena vyvstalo mnoho pochybností a otázok, týkajúcich sa duchovného pôvodu Imanuelovej matky a jej nezvyklého tehotenstva.

Pokúsim sa ich teraz objasniť, doplniť a zhrnúť do jedného stručného celku, na základe proroctiev, v ktorých sa spomína narodenie Imanuela – Ducha Svätého – kráľa tisícročnej ríše, a ktoré zároveň oznamujú aj pôvod jeho matky . Treba mať na mysli, že všetky dávne proroctvá boli písané len v symboloch a postupom času, keď sa blížilo ich naplnenie, sa upresňovali a vyjasňovali novšími.

Prorok Izaiáš


Hoci takmer všetci biblickí proroci ohlasovali súd, Mesiášske kráľovstvo a jeho kráľa, iba prorok Izaiáš ho zvestoval po mene – Imanuel, asi pred 3000 rokmi.

V 7. kapitole v 14. verši píše: „Panna počne a porodí syna a dá mu meno Imanuel.“ V tom čase, okrem padlého archanjela – Lucifera a padlých anjelov, ktorí sa vteľujú na Zem, aby škodili ľuďom, nikto nevedel, kto je Imanuel.

Boh dal jeho príchod oznamovať už vopred, lebo predvídal, že v dobe jeho narodenia, to už nebude možné. Proroctvo malo byť teda do doby jeho splnenia akoby zakonzervované, nepochopené. Temné autority v cirkvi, vtelení padlí anjeli, využili všeobecnú neznalosť Imanuelovho pôvodu. Podarilo sa im vo svojich výkladoch Biblie stotožniť osobu Imanuela s Ježišom, aby v čase, keď sa bude mať Imanuel narodiť, nikto nechápal, že je to iná Božia osoba, napriek tomu, že sa denne v jeho mene veriaci prežehnávajú – „v mene Otca i Syna i Ducha svätého“, teda vedia, že Božia trojica má troch členov – tri osoby.

Boží pôvod Imanuelovej osoby a jeho úlohy v stvorení a na Zemi mal tesne pred jeho narodením objasniť Duch Pravdy – Abd-ru-shin v Posolstve Grálu. Keď sa nedalo zabrániť napísaniu tejto knihy, snažila sa cirkev autora aspoň spochybniť a odmietať. Veď odhaľoval to, čo stáročia pred verejnosťou zakrývala a zamotávala.

V spomínanom Izaiášovom výroku („Panna počne …“) je Imanuelova matka zvestovaná slovom panna , čo malo označovať, že počne bez pozemského muža. Dôkazom o jej panenskom počatí má byť jej nehmotné tehotenstvo. Napriek tomu sa jej narodí riadne dieťa, ktorému dá meno Imanuel. O tom, že bude tento chlapec kráľom tisícročnej ríše – Mesiášom, potvrdzuje celá I. časť knihy proroka Izaiáša, z ktorej tento výrok pochádza.

Zjavenie Jána - Apokalypsa

Toto proroctvo. Spred 2000 rokov, je akoby plynulým pokračovaním Izaiášovho zvestovania Imanuela, lebo upresňuje okolnosti jeho narodenia a aj udalosti súdu.

12.kap. 1.verš „Na nebi sa ukázalo veľké znamenie: Žena odetá Slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd. Bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť.“

Text odhaľuje, že tehotná žena nebude mladou dievčinou, ktorá ešte nemala deti, lebo už nenesie meno panna, ale žena. Predchádzajúce proroctvo sa tým však neruší, lebo naozaj počne a porodí ako panna, teda bez pozemského muža. Slovo žena iba upresňuje, že sa to stane v jej pokročilejšom veku, na konci štyridsiatich rokov, ako to zvestuje Sibyla a 3. Fatimské posolstvo.

Dvanásť hviezd na hlave ženy naznačuje jej vysoký duchovný pôvod, že je kráľovnou dvanástich stvorení, lebo je ženou Imanuela – kráľa božského hradu Grálu. Odpečatenie tohto symbolu malo nastať až ňou, počas plnenia jej poslania. Kľúč k pochopeniu tohto symbolu sa nachádza v Posolstve Grálu a vo Večných zákonoch. Obe knihy otvárajú brány k skladbe celého stvorenia a k jeho jednotlivým svetom.

„Drak sa postavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zhltol jej dieťa, len čo porodí.“

Drak, teda Lucifer v jemnohmotnom tele, sa bude snažiť o zničenie Imanuela nielen hneď po jeho narodení, ale ešte aj v tehotenstve a to nadprirodzeným spôsobom – čiernou mágiou. Preto sa v 2. verši píše: „Bola ťarchavá a kričala v bolestiach…“ Boh občas toto týranie matky dopustí, lebo potom dotyčný mág dostane od Neho takú ranu, že jeho nadprirodzené schopnosti sa podstatne oslabia.

„I porodila syna – chlapca, ktorý má železným žezlom  (Božími zákonmi, ktoré sú pevné ako železo) panovať nad všetkými národmi.“

„A jej dieťa bolo uchvátené k Bohu a k Jeho trónu.“

Keď už bude pobyt dieťaťa na Zemi ohrozený, nebezpečný, keď väčšina ľudstva ho nebude chcieť pod zavádzaním temna prijať, dôjde k súdu – očiste, v ktorej sa vytriedia ľudia na schopných duchovnej premeny, a na neschopných žiť v novej epoche. Títo pod vplyvom nesprávnych názorov, alebo z pochybností, nedokážu prijať Nového Mesiáša. Dieťa bude unesené do vyšších sfér stvorenia, do bezpečia, kde prečká zničenie a regeneráciu našej planéty. (obrázok na konci)

„Žena potom utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil miesto, aby ju tam živili tisícdvestošesťdesiat dní.“

Po Božom únose Imanuela totálne zvíťazí na Zemi temno, aby sa poučili tí, čo mu podľahli. Jeho matka bude viesť prenasledované pokolenie až do doby, kým to bude možné. V kritickej chvíli bude tiež unesená k dieťaťu, nie však na púšť. Je to len obrazný pojem, ktorý vyjadruje, že nebude žiť medzi pozemskými ľuďmi (obr. na str. 56), lebo na Zemi by nebola v bezpečí. Po očiste budú zosadení na vrch Sion v Jeruzaleme.

Medailón

Stvoriteľ predvídal, že pred prvou očistou zvíťazí na Zemi temno nad svetlom, čo sa prejaví takou pokrivenosťou a zvedenosťou ľudí, že lož im bude bližšia a zrozumiteľnejšia, než Božia Pravda. Aby pomohol tým, ktorí budú odolávať temným zvodom, aj za cenu utrpenia a poníženia, vyslal na Zem, asi pred 150 rokmi nové proroctvo, resp. vidinu. Nemala byť spísaná, aby nemohla byť pozmenená. Jej obraz zhmotnili ľudia na medailóne, ktorý sa stal obľúbeným príveskom kresťanov. Jeho výklad však cirkev, aj v tomto prípade ako vždy, „upravila“, a tým odviedla pozornosť od jeho pravého zmyslu.

Obraz ženy na medailóne (str. 2) symbolizuje kráľovnú dvanástich stvorení, čo potvrdzuje dvanásť hviezd na jeho zadnej strane. Hviezdy sú spojivom na osobu, spomínanú v Apokalypse, teda na matku budúceho kráľa tisícročnej ríše.

Medailón upresňuje ďalšie úlohy Imanuelovej matky. Jednou z nich je – upozorniť ľudí na ich najväčšieho, ale skrytého nepriateľa – temno, ktoré je na medailóne znázornené hadom. Jeho rozmliaždená hlava pod nohami ženy potvrdzuje, že sa jej podarí premôcť vplyv Lucifera. Stojí na malej časti glóbusu, lebo len časť Zeme bude zbavená temna – vyzdvihnutá zo sfér rozkladu. Ďalšou úlohou ženy je – vychovať nové pokolenie – ľud, ktorý bude ochraňovať na Zemi malého Imanuela. Túto úlohu Imanuelovej matky potvrdzuje aj Apokalypsa (12. Kap. 17. verš), kde sa píše, že bude mať svoje potomstvo.

Okrem toho, že medailón dopĺňa jej úlohy, zvestuje aj vodcu vyvoleného národa, ktorý bude pôsobiť, i napriek duchovnej úlohe, skôr pozemsky. Vďaka jeho demokratickej vláde, i keď v dobe temna navonok zdanlivo nedokonalej, má byť ochrancom Imanuela a nového pokolenia. Za vlády iného vodcu by sa prenasledovanie Imanuelovho ľudu urýchlilo, ako aj termín súdu.

Písmeno M (str. 2) zavesené na väčšom ramene dvojkríža zvestuje, že týmto politickým vodcom bude znovuvtelený Mojžiš. Menšie rameno znázorňuje Imauelovu matku a jej pokolenie. Keďže je nesené väčším ramenom, znamená to, že je od väčšieho ramena závislé. Preto sa temní v politike snažia napádať a zničiť Mojžišovu vládu, aby tým zbavili Božej ochrany vyvolený ľud.

Dve srdcia pod krížom prezrádzajú, že sa obaja Boží vyslanci vtelia na Zem. Sú to vyššie bytosti, vyslané priamo od Boha, lebo dvojkríž stojí na Božej trojici. Je znázornená troma kopcami modrej farby, čo symbolizuje nebo a nie zem. Obaja Boží vyslanci budú pôsobiť vo vyvolenom národe ako vodcovia, preto sú nad srdciami dve korunky. Žena je duchovným vodcom a muž – politickým. Preto politika a duchovno idú dnes vo vyvolenom národe spolu ruka v ruke. Čistí a úprimní spolupracovníci a prívrženci nášho pravého vodcu tvoria jeden prúd a prívrženci Imanuelovej matky druhý, ktoré splynú vo vyvolený národ – Bohom chránený.

Pretože cirkev nemohla zabrániť razeniu medailónov vo svete, tak aspoň prekrútila ich výklad v takom zmysle, že medailóny znázorňujú Ježišovu matku Máriu, ktorej tým pripísala pôvod aj úlohy Božej matky, i keď ich v skutočnosti neplnila.

Mnoho ľudí nevie a preto ani nechápe, prečo je v dnešnej dobe toľko zla a neprávosti. Do vrcholu súdu sa totiž vtelili aj padlí anjeli, nepriami vrahovia Ježiša a Ducha Pravdy, aby si mohli svoj chyby z minulosti napraviť. A tak máme vo vyvolenom národe opäť inkarnovaného Judáša, Hitlera a iné známe osobnosti podobného typu. Lenže oni, aj dnes ako kedysi, napádajú Božích vyslancov ohováraním a znevažovaním, aby ich nikto nespoznal a neveril im.

Tentoraz však vyvolený národ nezlyhá v takej veľkej miere, ako to bývalo v minulosti. Zlyhá iba menšia časť. Patria medzi nich tí, čo sa svojou povrchnosťou napojili na nepravých politických a duchovných vodcov.

Zjavenie vo Fatime

Pred 150 rokmi bolo už temno na Zemi také vplyvné, že zviedlo aj tých najvyšších duchov, ako to Boh predvídal. Nedokázali už plniť úlohu zvestovateľov a ohlasovať príchod nového Mesiáša – Imanuela. Preto Stvoriteľ vyslal ďalšiu duchovnú pomoc – Prakráľovná – Božia matka sa zjavila v Portugalsku vo Fatime, aby ohlasovala príchod Imanuela vo svojom 3. posolstve.

Keď temní kňazi prekrútili aj jej výroky, navrhla zvláštne opatrenie, ktoré mala uskutočniť vtedy 10-ročná Lucia. V roku 1917, počas zjavenia, sama zapísala Posolstvo o Imanuelovom narodení vo vyvolenom národe a v zalepenej obálke ho odovzdala, cez cirkevného hodnostára, pápežovi. Obálku mal otvoriť pápežov nástupca až v roku 1960 a posolstvo mal zverejniť svetu. Pod vplyvom svojho temného okolia splnil vtedajší pápež túto úlohu iba napoly. Obálku v úzkom kruhu svojich ľudí otvoril, ale jej obsah nezverejnil.

Po 38 rokoch utajovania sa podarilo odkryť obsah 3. Fatimského posolstva budúcej matke Imanuela. Vďaka svojmu napojeniu na Boha, ho otvorila, aby tým potvrdila svoju totožnosť a aj poslanie vyvoleného národa.

Fatimské posolstvo odhalila až po napísaní svojej prvej knihy, kde zvestoval príchod Imanuela, i keď vtedy ešte nevedela, že Svanhilda je praduchovnou časťou Prakráľovnej. Tým, že zvestovala Imanuela skôr, než otvorila 3. Fatimské posolstvo, iba potvrdila, že je tou pravou, lebo má všetky znaky, podľa ktorých sa spozná Imanuelova matka. Veď jedine v 3. Fatimskom posolstve sa už zreteľne, nielen symbolicky píše, že ňou bude na Zemi vtelená Božia matka – Prakráľovná a bude spoznaná podľa toho, že bude mať nezvyklé tehotenstvo a že napíše Nové evanjelium .

Pomocou neho sa jej podarilo, za krátku dobu, pozbierať časť zvedeného slovenského národy a odpútať ho od nepravých vodcov a smerov. Úlohou Imanuelovej matky však nie je, ako si to niektorí vysvetľujú – „previesť všetkých ľudí na svoju stranu“. Jej knihy oslovia iba tých, ktorí si napriek všeobecnému chaosu zachovali čistú túžbu po inom živote a všemožne sa bránia vplyvu temna. Pretože väčšia časť ľudstva si vôbec neuvedomuje, že je ním zvedená, nedá sa u nich očakávať duchovná premena skôr, kým to nepochopia.

Vo vyvolenom národe žije najviac čistých, duchovne vyvinutých ľudí, ale aj množstvo zvedených, ktorí budú tiež schopní duchovnej premeny, ale až vtedy, keď doslova na vlastnej koži zažijú, že boli podvedení. Potom precitnú z klamu, v ktorom žijú teraz zdanlivo dobre.

~ 2 ~

Teraz prejdem k vysvetleniu zvláštneho tehotenstva Imanuelovej matky, aby som dokázala, že prebieha v rámci večných zákonov. Najviac pochybností o jeho pravosti vyvolala práve moja prvá kniha Večné zákony – Nové pokolenie , v ktorej som vyvrátila, že by mohla Ježišova matka Mária počať z Ducha Svätého.

Napriek tomu v druhej knihe píšem, že matka Imanuela naozaj počala z Ducha Svätého, lebo to tak bolo Bohom plánované a prorokom Izaiášom zvestované.

Ako mohlo, podľa božích zákonov, dôjsť k počatiu s Bohom? Obaja museli na tento úkon urobiť krok k zblíženiu. Imanuel musel zostúpiť nižšie a Svanhilda zas vyššie, aby sa stretli na nehmotnej úrovni.

Vieme už, ako sa Svanhilde počas písania prvej knihy podarilo pri zvestovaní Imanuela prekonať jemnohmotné vplyvy temna. Vďaka bezbytostnému lúču Imanuela sa spojil jej duch s jeho duchom, a tým vznikla z časti praduchovnej Svanhildy nová osobnosť – manželka Imanuela. Takto duchovne posilnená bola, podľa zákona rovnorodosti, schopná spojenia s Božím synom – Imanuelom, pri počatí.

Nakoľko oplodnenie sa uskutočnilo nad jemnohmotnosťou, nemôže byť vývoj plodu hneď viditeľný, ani fyzicky dokázateľný. Nehmotné počatie a tehotenstvo nemôže predsa prebiehať rovnako ako hmotné – pozemské. Trvá to istú dobu, kým sa plod zviditeľní a zhmotní.

Aby bolo duchovné počatie vôbec uskutočniteľné, musela byť, podľa zákona rovnorodosti, Imanuelovou matkou bytosť, ktorá má čo najpodobnejšieho ducha k Bohu, a tou je Prakráľovná. Keďže je v božskej ríši Imanuelovou matkou, nemohla by byť zároveň aj jeho ženou. Musela vzniknúť nová bytosť, avšak z jej ducha. Prastvorená Svanhilda, vedúca Labutia panna, pôsobí už veky ako časť Prakráľovnej na rozhraní božskej a praduchovnej ríše ako panna. Podobne aj Prakráľovná pôsobí vyššie – na rozhraní bezbytostnej a božskej ríše. Obe boli doteraz pannami, lebo v božskej sfére sa bytosti nepária. I keď je Prakráľovná matkou praduchovného Parsifala, nebol stvorený párením s Bohom, preto ostala pannou. Aby bola Svanhilda schopná svojím duchom opustiť hmotnosť a spojiť sa s Imanuelom, musela sa jej praduchovná časť duchovne posilniť náročným plnením poslania na Zemi a bezbytostným lúčom Imanuela.

Žena – ľudský duch by, podľa zákona rovnorodosti, nedokázala prekonať jemnohmotný vplyv padlého archanjela a ani by sa jej duch nemohol vzniesť, bez pozemskej smrti, nad jemnohmotnosť.

U Ježišovej a Abd-ru-shinovej matky napomáhali pri vstupe Božieho ducha v polovici tehotenstva do ich tela praduchovné matky Mária a Terézia, lebo ľudský duch sa nespojil s Božím duchom, ako to Abd-ru-shin zdôrazňoval v Posolstve Grálu.
Preto nemohlo u nich ani dôjsť k nehmotnému počatiu.

Imanuelova matka nemala pred plnením poslania vedieť o svojom vyššom pôvode, ani o svojich budúcich úlohách, aby počas svojho života dokonale splynula s ľuďmi a cítila sa jednou z nich. Ľudské skúsenosti jej prospeli k tomu, že dokázala lepšie pochopiť zvedenie vyvolených, lebo sama dobre spoznala temno na sebe.

Podľa večných zákonov sa v duchovných – nehmotných svetoch každé slovo od Boha stáva zároveň skutkom, hneď sa sformuje do činu. V hmotnosti potrebuje realizácia myšlienky a slova dlhšiu dobu, lebo musí prekonávať väčšiu prekážku – hrubú hmotu.

Termín narodenia Imanuela sa nemusí uskutočniť podľa zákonov, platných v hmote, lebo bude závisieť od doby, ktorá sa ukáže ako vhodná pre boj s Luciferom. Otec – Imanuel sám určí, kedy bude vhodný čas, aby sa dieťa narodilo. Nehmotné tehotenstvo udržiava hlavne preto, lebo počas neho pôsobí temný archanjel jemnohmotne na Imanuelovu matku cez svojich mágov, aby zabil ju, aj jej dieťa. Veď v čiernej mágii sú známe prípady zabitia jemnohmotným spôsobom, aj na diaľku. Silný duchovný vplyv Lucifera môže prekonať len duchovne vyššia bytosť, ako je on sám, a tou je len Prakráľovná, lebo sa sformovala skôr ako on. Hmotne nezistiteľné tehotenstvo Imanuelovej matky je teda nutnosťou – ochranou pred zničením ešte nenarodeného Imanuela.

Termín pôrodu nemá nikto vopred vedieť, tak ako nikto vopred nepoznal termín jej počatia. Po narodení Imanuela nastane boj Boha s Luciferom, ktorého dôsledky sa prejavia aj na hmotnej úrovni vo forme nebeských úkazov a pohrôm.

Dieťa sa zhmotní až po pôrode, keď bude časť temna najmä na jemnohmotnej úrovni v tomto boji oslabená. Bude závisieť od ľudí, ako dlho budú odolávať zvyškom temna, a podľa toho bude Imanuel kratšiu, alebo dlhšiu dobu na Zemi. Boh predsa splní, čo sľúbil. Ukáže sa ľuďom, ktorí ho očakávajú, aby videli, že súd, aj tisícročná ríša sa stanú jeho telesným príchodom naozaj skutočnosťou.

Narodenie Imanuela bude z pozemského hľadiska pôsobiť ako zázrak, keď sa z lekársky nedokázateľného a aj navonok neviditeľného tehotenstva narodí hmotne viditeľné dieťa. Bude však predsa len iné ako bežné, bude žiariť a bude mať v sebe božské znamenia, aké mal aj Ježiš.

Keby Boh vopred oznámil, aké bude tehotenstvo a pôrod Imanuelovej matky, temní by tvrdili, ako to stále aj robia, že podobné tehotenstvá a pôrody sa už v mnohých prípadoch udiali, dokonca že boli ich svedkami, len aby spochybnili božský pôvod a nadpozemské počatie Imanuela.

Nikto nemôže mať takéto tehotenstvo, ani vyšší duchovia na Zemi, ani padlí anjeli a kto to bude tvrdiť, bude podvádzať, len aby pritiahol pozornosť na nepravého mesiáša.

~ 3 ~

Aký je rozdiel medzi Ježišovou a Imanuelovou matkou? Keď som písala v prvej knihe, že Mária nepočala z Ducha Svätého, nemala som v úmysle poprieť jej poslanie. Mária bola naozaj matkou Božieho syna – Ježiša na Zemi. V tom čase však nebolo nutné, aby sa jej počatie uskutočnilo nadpozemsky, teda len duchovne. Preto sa na toto poslanie – byť pozemskou matkou Božieho syna, mohla vteliť najdokonalejšia žena spomedzi ľudských duchov. Vďaka jej dokonalosti a čistote mohol v polovici tehotenstva, do jej telesného zárodku vstúpiť miesto ľudského ducha Boží duch, z časti bezbytostnej Božej lásky.

Vieme, že Ježišovým poslaním nebolo fyzické zničenie padlého archanjela, ako je to zvestované v Imanuelovom prípade. Ježiš mal oslabiť Luciferovu moc iba svojím učením. Preto nebol pre padlého archanjela taký nebezpečný, aby ohrozoval Ježišov život už v tehotenstve. Z toho dôvodu nebolo ani nutné nadpozemské, nehmotné počatie jeho matky Márie, ako to zdôrazňuje Abd-ru-shin v Posolstve Grálu.

Ak sa teda „dobrý“ kresťan cíti pobúrený a chcel by tvrdiť, že je to lož, nech sa pokúsi nájsť v Biblii čo len jednu vetu, ktorá by prorokmi v Starom zákone vopred zvestovala nadpozemské počatie Ježišovej matky! Ak to urobí, potvrdí si, že sa doteraz nechal zavádzať falošnými dogmami a výkladmi, ktoré nie sú historicky podložené.

Jediný dôkaz o panenskom počatí je v Starom zákone zaznamenaný iba prorokom Izaiášom, ale ten zreteľne píše, že sa týka Imanuela. Aby cirkev mohla svoju vymyslenú dogmu o nepoškvrnenom počatí Márie podľa starovekých prorokov dokázať, pripojila v Matúšovom evanjeliu, k opisu Ježišovho narodenia, Izaiášovo proroctvo o počatí Imanuela: „Panna počne a porodí syna a dá mu meno Imanuel“ . Aby toto spojenie sedelo, napriek odlišným menám, musela cirkev nazvať Ježiša aj Imanuelom.

Z histórie vieme, že Ježišova matka mala riadne tehotenstvo, preto nemohla, ako to tvrdia dogmy, počať duchovne, čo sa dá práve teraz, v porovnaní s fyzicky nezistiteľným tehotenstvom Imanuelovej matky, vyvrátiť. Keďže Máriino nepoškvrnené počatie chcela cirkev aj náležite zdôvodniť ako Boží zázrak, urobila z Ježišovej matky Božiu matku, lebo toľko vie, že jedine ona je, podľa zákona rovnorodosti, schopná nadpozemského počatia s Bohom.

Matka Ducha Pravdy, autora Posolstva Grálu, počala tiež len pozemsky, hmotne, hoci Duch Pravdy bol vtelený Duch Svätý. Keďže mal podobne ako Ježiš zničiť padlého archanjela len Slovom, nesnažil sa ho Lucifer zlikvidovať už v tehotenstve, ani v detstve, preto mala jeho matka tiež riadnu graviditu.

Avšak narodenie Imanuela a jeho detstvo je , podľa proroctiev, späté s celosvetovou katastrofou , pri ktorej má byť zo Zeme, a aj z jemnohmotnosti, odstránené temno v niekoľkých etapách. Preto sa Lucifer snaží všemožne zabrániť Imanuelovmu počatiu, tehotenstvu, aj narodeniu. Veď v každej očiste majú ísť mnohí predstavitelia temna už do rozkladu!

Nepravá Božia matka, ktorá sa u falošných zjavení a médií hlási pod menom Panna Mária – Ježišova matka, nie je skutočnou duchovnou osobnosťou, pravou Ježišovou matkou. Sú to iba astrálne obrazy a vízie, ktorými sa snaží ich tvorca – mág, udržať temnom vystavaný kult Panny Márie .

Svoju duchovnú zvrátenosť dokazuje cirkev ešte tvrdením, že Panna Mária nielen, že nepoškvrnene počala, ale dokonca, že aj ona sama bola nepoškvrnene počatá! Tak sa podarilo z ľudského ducha vyrobiť modlu, ktorá je pre mnohých veriacich „jedinou bránou k Bohu“. Nevedia, že astrálny obraz Panny Márie stvoril temný iluzionista, ktorý ich takto láka k sebe dolu, do nízkych sfér rozkladu.

Skutočná Božia matka sa vo svojom vtelení na Zemi, napriek vyššiemu duchovnému pôvodu, vôbec neprejavuje ako výnimočná osobnosť. Má všetky klady aj zápory bežných ľudských žien. Keby sa neprejavovala ako jedna z nich, nemohla by ich pochopiť a nebola by takisto svojím okolím pochopená. Jej vyššia duchovná sila sa prejavuje iba v tom, že sa dokáže napájať na Boha a sprostredkovávať na Zemi jeho vôľu, podobne ako kedysi starovekí proroci, ktorí pochádzali z božskej ríše. No dnes, i keď sú tu znova, nedokázali už odolať tlaku temna, a dali sa zviesť od svojej duchovnej úlohy. Preto musela prísť na Zem ešte vyššia bytosť ako oni, aby sa Božie zasľúbenie – narodenie Imanuela , mohlo naozaj uskutočniť.

~ 4 ~

Tu opísané skutočnosti potvrdzujem proroctvom Izaiáša zo Starého zákona. Pozostáva z troch kníh, dve z nich I. a III. kniha zvestujú kráľa tisícročnej ríše Imanuela, jeho matku a súd.

II. kniha sa týka skoršej doby – Ježišovej, lebo opisuje udalosti z jeho čias, jeho poslanie a aj jeho nevinnú smrť.

Avšak cirkev, napriek tomuto jasnému obsahu a rozdeleniu, pripísala všetky tri knihy Ježišovi, aby jej téza – stotožnenie Ježiša s Imanuelom, boli Bibliou dokázané. Veď ktorý veriaci je natoľko samostatný, aby si po prečítaní Biblie utvoril iný názor, ako sa mu podáva v kostole?

Vo všetkých knihách je text proroctiev zámerne časovo poprehadzovaný a nie celkom jasný, podobne ako je to v Apokalypse, a aj v iných starých proroctvách. Nikto nemá vedieť presne, ako a kedy sa čo stane.

Tu uvedený text I. a III. knihy o Imanuelovi som skrátila, aby bol ľahšie zrozumiteľný a komplexný. Doplnila som ho o malé vysvetlivky v zátvorke, ktoré už pri opätovnom čítaní nie sú potrebné. Verše som neuvádzala, iba kapitoly, kvôli väčšej prehľadnosti. Podľa kapitol je možné si texty doplniť. Použila som najnovšiu katolícku Bibliu, ktorá sa líši od iných v malých detailoch.


I. kniha - prorok Izaiáš


1. Čujte, nebesá, počúvaj Zem,
Lebo Pán (Boh) hovorí:
„Synov som si vychoval a vyvýšil,
(vyvolený národ som obdaril viac, než iné národy)
oni sa mi však spreneverili. (sklamali ma)
Beda, hriešnemu národu,
opustil Pána. (zabudli na Boha)
Načo mi množstvo vašich obetí?
A keď aj hromadíte modlitby,
ja ich nevyslyším,
veď vaše ruky sú plné krvi!
Očistite sa, (od karmy)
učte sa robiť dobro,
pomôžte utláčanému,
domáhajte sa práva!

Ak budete poslúchať
(žiť podľa večných zákonov)
dobro Zeme budete požívať,
ak sa však protivíte, meč vás pohltí“ (vojna).

2. Na konci dní (pred Veľkou očistou)
bude upevnený vrch Pánovho domu (Sion – Boží vrch)
i budú sa naň hrnúť všetky národy,
lebo zo Siona vyjde náuka.
(Božie Slovo od Imanuela)

Pokorená bude pýcha človeka,
lebo Pán bude povýšený v ten deň
(tí, čo naňho zabudli, budú ho vzývať)
až povstane podesiť Zem. (súdom – očistou)

5. Beda tým,
(falošným prorokom, vodcom a učiteľom)
čo vravia zlému dobré a dobrému zlé!
(čo prekrucujú Pravdu)
Beda tým, čo sú vo vlastných očiach múdri!
Beda tomu, čo za úplatok oslobodí zločinca
a odníma právo spravodlivým!

7. Panna počne (bez pozemského muža)
a porodí syna a dá mu meno Imanuel!
Skôr, ako by chlapec vedel opovrhnúť
zlým a voliť si dobré, (v útlom detstve)
bude spustošená krajina. (vojna okolo Jeruzalema alebo Slovenska)
Pán privedie na teba a tvoj ľud dní, akých nebolo …
(pohroma – súdny deň)

8. Pán mi povedal: „Vezmi veľkú tabuľu a napíš na ňu:
Náhla korisť – rýchly lup!“
(nečakaná, blesková vojna na Východe)
I vzal som svedkov – kňaza Uriáša a Zachariáša,
potom som pristúpil k prorokyni:
i počala a porodila syna (Imanuela).

A Pán mi riekol: „Nazvi ho Náhla korisť – rýchly lup,
(meno vyjadruje dobu jeho narodenia)
lebo skôr, ako by chlapec vedel volať „Otče a matka“,
(teda skôr ako do roka)
budú odnášať bohatstvo Damašku (Sýrie)
a korisť Samárie (poklady Izraela)
pred asýrskeho (irackého) kráľa.
Pán privedie na nich silné a hojné vody Rieky. (záplavy)

9. Ľud, čo kráča v tmách (utláčaný)
uzrie veľké Svetlo. (Boha)
Každý šat zmáčaný v krvi (ranení ľudia)
bude spálený, bude ohňu pokrmom.
(po vojne príde pohroma)

Lebo chlapček sa nám narodil. (Imanuel)
Na jeho pleci bude kniežatstvo
a bude nazvaný zázračný Radca,
mocný Boh, večný Otec, knieža pokoja.
Jeho vláda bude veľká
a pokoj bude bez konca.

Vodcovia ľudu Izraela (vyvoleného národa)
sú zvodcovia,
tí však, ktorých vedú, sú zvedení.
Preto z jeho junače
nemá Pán radosti,
veď sú to bezbožníci
a každé ústa hovoria hanebnosť.

10. I keby bolo tvojho ľudu, Izrael,
(vyvoleného národa)
ako piesku mora, (mnoho)
len zvyšok (malá časť)
z neho sa obráti. (Odpúta od temna)
Lebo záhubu a to neodvratnú, (očistu)
vykoná vládca, Pán prostred celej Zeme.

13. Kvílte, lebo blízko je deň Pána!
Príde ako pohroma od Všemohúceho (od Boha)
S hrôzou budú hľadieť jeden na druhého:
Tvár im bude horieť plameňom.
Hľa, ide Deň Pána ukrutný, (súd)
aby urobil zo Zeme púšť
a jej hriešnikov z nej vyhubil!

„Preto otrasiem nebesiami
(na Zem padnú horiace hviezdy a meteority)
A Zem sa vyšinie zo svojho miesta!“

14. Pán sa zmiluje a znovu si vyvolí Izrael
(odpustí zvedeným z vyvoleného ľudu)
a dá im spočinúť vo vlastnej krajine. (v Jeruzaleme)
Ako si padla z neba žiarivá zornička!
(padlý archanjel sa už nevráti späť k Bohu)
čo si vládol nad národmi,
zrazený si k Zemi,
veď v srdci si si hovoril:

„Do nebies vystúpim, až nad Božie hviezdy
vyvýšim svoj trón,
prirovnám sa k Najvyššiemu.
(chcel vládnuť na Zemi ako Boh)
Lenže do podsvetia si zvrhnutý, (do sfér rozkladu)
lebo si zničil vlastnú krajinu
(Zem a jej obyvateľov)
svoj vlastný ľud si vyvraždil.
(zvedením si mu spôsobil záhubu)
Postavte popravisko jeho synom!
(padlým anjelom, lebo pôjdu do rozkladu)

Neteš sa ty, Filištínsko celé (nové pokolenie)
že prút toho, čo ťa bil, je zlomený,
(všetko temno nebude ešte zničené!)
bo z koreňa hada (ktorý bude zabitý)
vyjde vretenica (jeho žena)
a jej plodom bude okrídlený drak.
(porodí nepravého Mesiáša)
Pán založil Sion
(vystaví vrch v Jeruzaleme po očiste)
A na ňom sa ukryjú biedni jeho ľudu.
(tam budú Bohom chránení)

24. Hľa, Pán pustoší Zem a nivočí ju,
rozvracia jej tvárnosť
a rozprašuje jej obyvateľov
i bude ako sluhovi, tak jeho pánovi.

Pustá, spustnutá je Zem,
vyplienená a vylúpená.
Trúchli, uvädá Zem,
je sprznená od obyvateľov,
veď prekročili zákony, zmenili právo.
Preto kliatba zožiera Zem
a pykajú tí, čo na nej bývajú,
preto horia obyvatelia Zeme
a ľudí ostalo len máličko. (jedna tretina)

Zatrasú sa základy Zeme
veľmi sa rozpuká Zem, na kusy sa roztrhá,
hrozne sa bude triasť.
Tackať sa bude Zem, tackať sťa opilec,
zakolíše sa ako koliba
a padne, že viac nevstane.
(časť Zeme sa oddelí a padne hlbšie do sfér rozkladu,
ostatná časť Zeme sa pozdvihne vyššie)

Pán zástupov (Boh národov – Imanuel)
kraľuje na vrchu Sion a v Jeruzaleme
a pred svojimi staršími má slávu
(hoci je ešte len dieťa, vážia si ho, lebo je Boh)

27. „V ten deň, vy synovia Izraela,
budete pozbieraní jeden po druhom
od Eufratu až po Egyptský potok
(vyvolení, z celej zeme)
a klaňať sa budú Pánovi (Imanuelovi)
na Svätom vrchu v Jeruzaleme. (na Sione)
V ten deň Pán potresce
svojím tvrdým, veľkým a silným mečom
Leviatana, klzkého hada, (vteleného Lucifera)
a zabije draka, ktorý je v mori.
(morskú šelmu, čo robí falošné zjavenia)

28. Takto hovorí Pán:
„Položím na Sione kameň vzácny,
pevne zasadený“ (svojho syna – Imanuela)
kto uverí, nezakolíše.

Vaša zmluva so smrťou, bude zrušená
(už nebudete umierať,
lebo život na Zemi sa predĺži na stovky rokov)

29. Ako drobný prach bude zástup cudzincov
(bude ich mnoho ako prachu)
Ako svorka násilníkov (napadnú Jeruzalem)
I stane sa zrazu, nečakane
Pán zástupov ťa navštívi
(Imanuel zachráni vyvolených)
hromom a trasením a veľkým praskotom
búrkou a víchricou a plameňom žeravého ohňa.
(pohromou zničí Zem)
Pokorení budú v Pánovi rásť v radosti
a najbiednejší z ľudu budú plesať,
veď zmizol násilník a zhynul posmešník
a vyhubení sú, čo bdeli nad zločinom.
(v pohrome bude zničené temno)

Zblúdení duchom pochopia múdrosť
(zvedení zistia, kde je Pravda)
a odbojníci prijmú poučenie
(násilníci budú trpieť, aby sa očistili)

30. Beda synom odbojným, hovorí Pán,
keď kujú plán, nie však skrze mňa,
(nie podľa Božích zákonov)
robia zmluvu, nie však podľa môjho ducha,
aby hromadili hriech na hriech.

„Vpíš do knihy, aby to bolo pre budúce dni,
ako svedectvo naveky!
Lebo je to národ odbojný, (vzpierajúci sa Bohu)
lživí synovia, čo nechcú počuť náuku Pánovu (Božie Slovo)
čo vravia vidiacim: (duchovne prebudeným)
„Neviďte!“ (Neverte Pravde)
a prorokom vravia: „Neprorokujte nám Pravdu,
prorokujte klamstvá,
(lebo sa lepšie počúvajú)
odbočte z cesty (dajte sa zviesť)
odstráňte nám spred tváre Svätého Izraelovho“
(nehovorte nám o Vašom Bohu – Imanuelovi)

Preto, že ste opovrhli týmto slovom (Božím)
dúfate v násilie a klamstvo,
bude vám tento hriech ako hroziaca trhlina,
(spadnete do jamy, z ktorej len ťažko vyleziete)

Pád príde náhle a rýchlo
a národ (hriešne ľudstvo)
bude rozbitý ako hlinený hrniec
Bohom Pravdy je Pán,
blažení všetci, čo v neho dúfajú!

Ľud na Sione, čo bývaš v Jeruzaleme,
nebudeš plakať,
Pán sa zľutuje nad tebou,
na hlas tvojho volania,
len čo ho počuje, vyslyší ťa.

31. Beda tým, čo zostupujú pre pomoc do Egypta,
(čo hľadajú pomoc vo veľkej krajine)
opierajú sa o kone,
dôverujú vo vozy, že ich je veľa,
a dúfajú v jazdcov, že sú veľmi mocní.
No na Svätého Izraela nevzhliadli
(Imanuela neprosia o pomoc)
a Pána nevyhľadávali.

Však Egypt je človek, nie Boh,
Až Pán vystrie svoju ruku (a bude trestať)
všetci spolu zahynú.

Pán zástupov zatieni a vyslobodí,
ušetrí a ochráni Jeruzalem.
(Božia pomoc je väčšia, než pozemská)
Vráťte sa k tomu,
od ktorého ste tak hlboko odpadli, synovia Izraela!

Asýr padne nie mečom človeka (ale pohromou)
a nie ľudský meč ho zaženie,
pri úteku budú sa triasť jeho kniežatá,
hovorí Pán, ktorý má svoj oheň na Sione (syna Imanuela)
a svoje ohnisko v Jeruzaleme. (vyvolený národ)

32. Hľa, podľa pravdy bude kraľovať kráľ, (Imanuel)
nebudú viac volať blázna šľachetným,
ani podvodníka nenazvú vznešeným.
Až bude na vás vyliaty Duch z výsosti
vtedy bude z púšte sad.

V púšti sa usadí právo
a v sade sa rozhostí pravda.
„Môj ľud bude bývať v príbytku pokoja
v stánkoch bezpečných a v sídlach bezstarostných.“

33. Beda ti, ničiteľ, sám však neničený
a lupič, sám však neolúpený.
Až skončíš ničenie, zničia ťa,
až dovŕšiš lúpenie, olúpia ťa.

Kto kráča v pravde a hovorí priamo,
a odmieta prehnaný zisk
a potriasa rukami, aby sa nedotkol úplatku,
ten bude bývať na výsostiach, (na Sione)
dostane chleba a voda sa mu neminie
(bude mať všetkého nadostač)

Kráľa v jeho kráse uzrú tvoje oči, (Imanuela)
Pán je naším sudcom
Pán je naším kráľom, on nás spasí.

35. Pánovi vyslobodení sa vrátia (z kozmu)
s jasotom prídu na Sion.
Ustavičná radosť bude na ich hlavách,
zmizne starosť a vzdychanie.


III. kniha - prorok Izaiáš


59. Pánova ruka nie je prikrátka, že by nezachránil

a jeho ucho nie je zaľahnuté, že by nepočul!
Ale vaše hriechy sú priehradou
medzi vami a vaším Bohom
a vaše viny zakryli jeho tvár
pred vami, že nečujete.

Vaše ruky sú poškvrnené krvou
a vaše pery hovoria lož.
Niet (toho), kto by predvolával podľa práva
ani (toho), kto by súdil poctivo.

Ich dielo je dielo záhuby
ich myšlienky sú myšlienky skazy,
svoje chodníčky si pokrivili.

Preto je právo ďaleko od nás,
a spravodlivosť nás nedostihne,
čakáme na Svetlo (na Boha), a hľa, tma,
na žiaru, a putujeme v temnosti.
a tápeme ako ten, kto nemá oči.

Čakáme na právo, a niet ho,
na spásu, a je od nás ďaleko.
Bo mnoho hriechov máme pred sebou
a naše viny svedčia proti nám,
áno, svoje hriechy máme pred sebou
a svoje zločiny poznáme:
nevernosť a klamstvo proti Pánovi.

Tak je právo zahnané späť
a spravodlivosť stojí obďaleč.
Pán to videl a nepáčilo sa mu, že práva nieto.

Odel sa spravodlivosťou ako pancierom
a prilbu spásy mal na hlave,
ako odev obliekol si rúcho pomsty.
Podľa činov im odplatí,
príde ako dravá rieka,
príde ako Spasiteľ k Sionu (záchranca)
a k tým, čo sa vrátia od hriechu.

6 0. Vstaň, zasvieť, veď prišlo tvoje Svetlo
(vrátil sa malý Imanuel)
a sláva Pánova sa zaskvela nad tebou!
Lebo, hľa, tma pokrýva Zem
a temnota národy, (po očiste je všetko zničené)
ale nad tebou sa zaskvel Pán (na Sione)
a jeho sláva sa zjavila nad tebou.
Národy prichádzajú k tvojmu Svetlu
a králi k žiare, čo ti vzišla.
Cudzí synovia postavia ti múry
a ich králi ti budú slúžiť.
(Jeruzalem pomôžu vystavať cudzinci)
Lebo národ a kráľovstvo,
čo ti neslúži, bude zničené,
budú ťa volať Mesto Pána, (Jeruzalem)
Sion Svätého Izraela. (Vrch Boha)

Nebude už počuť o násilí v tvojej krajine
ani o ničení a hubení v tvojich hraniciach,
svoje múry budeš nazývať spásou.
Slnko ti už nebude svetlom vo dne,
ani v žiare nezasvieti Mesiac,
ale Pán ti bude svetlom
ukončia sa dni tvojho zármutku.

A tvoj ľud – všetko spravodliví (vyvolený národ)
budú vládnuť krajinou naveky.
Ten najmenší bude kmeňom,
(malý Imanuel bude vodca)
najdrobnejší, mocným národom.
(Slováci – vyvoleným národom)
Ja, Pán to v príhodnom čase urýchlim.

61. Duch Pána, je na mne,
(na Imanuelovi, vykonávateľovi súdu)
pretože ma Pán pomazal,
(Boh-Otec ho poveril za Sudcu Zeme)
poslal ma hlásať radosť ubitým
zajatcom ohlásiť slobodu a spútaným oslobodenie.
Ohlásiť rok Pánovej milosti (vyvoleným)
a deň pomsty nášho Boha, (nepriateľom a hriešnikom)
aby som dal zarmúteným Sion,
rúcho radosti miesto sklesnutého ducha.

Cudzí synovia vám budú
roľníkmi a vinohradníkmi.
Vy sa však budete volať kňazmi Pána, (vyvolený národ)
služobníkmi nášho Boha vás budú nazývať,
bohatstvo národov budete požívať.

Známy bude ich rod v národe
a ich potomstvo medzi kmeňmi;
všetci, čo ich uvidia, spoznajú ich,
že sú pokolením, ktoré požehnal Pán.
(spomenú si, že vyvolení pochádzajú
z nového pokolenia – zo Slovenska, ktoré prvé na svete
prijalo Imanuela.)

62. Národy uvidia tvoju spravodlivosť
a všetci králi tvoju slávu; (v Jeruzaleme)
i budeš sa volať novým menom,
ktoré ti určia Pánove ústa.
(v tisícročnej ríši dá Imanuel
svojmu mestu nové meno)
Jeruzalem bude ozdobou na Zemi!
a budú ich volať Svätý ľud, (vyvolený boží ľud)
Pánovi vykúpení. (zachránení Pánom)

63. Kto je to, čo prichádza v odeve červenom,
čo sa skvie vo svojom rúchu,
vykračuje si v plnej sile?
„Ja som, ktorý hlásam pravdu“ (Imanuel)

Prečo je tvoj šat červený?
ako rúcho šliapača v lise?
„Pošliapal som ich vo svojom hneve, (hriešnikov)
zdrvil som ich vo svojej prchlivosti,
nuž striekala ich vlaha na môj šat
a celé rúcho som si poškvrnil.
(pohroma spôsobí mnohým smrť)
Lebo som mal deň pomsty v srdci,
šliapal som národy vo svojom hneve.
Milosrdenstvo Pánovo chcem hlásať,
pre všetko, čo nám Pán urobil,
pre veľkú dobrotu k domu Izraela.
Veď povedal: „Je to predsa môj ľud,
synovia, ktorí nesklamú!“
a stal sa im Spasiteľom (záchrancom)
vo všetkom ich súžení.

Nie posol, ani anjel,
ale vyslobodil ich sám.
Vo svojej láske a útrpnosti
ich sám vykúpil,
zdvihol ich a nosil ich. (v UFO)

Ale oni sa búrili
a zarmucovali jeho Ducha svätého;
(okrem vyvoleného národa)
preto sa im zmenil na nepriateľa,
a sám bojoval proti nim.
(dopustil na nich vojny a pohromy)
Ty, pane, si náš otec,
Vykupiteľ náš pradávny.

„Vy však, čo ste opustili Pána, (okolité národy)
čo ste zabudli na môj Svätý vrch,
určím vás pod meč, (dopustí vojnu)
všetci sa zhrbíte na popravu,
lebo som volal, a neodpovedali ste,
hovoril som a nepočúvali ste,
lež robili ste, čo je v mojich očiach zlé,
a vyvolili ste si, čo som nechcel.“

Preto Pán, hovorí takto:
„Hľa moji sluhovia budú jesť, (vyvolený ľud)
ale vy budete hladovať,
moji sluhovia budú piť,
ale vy budete žízniť,
moji sluhovia sa budú radovať,
a vy sa budete hanbiť,
moji sluhovia budú plesať od blaženosti srdca,
vy však budete kvíliť.

Pán, ťa usmrtí, (hriešnikov)
ale svojich sluhov nazve iným menom.
(vyvolení dostanú nové mená)
Ja stvorím nové nebo a novú Zem
a na predošlé si nebudete spomínať.

Plesám nad Jeruzalemom,
teším sa svojmu ľudu
a už v ňom nebude počuť
hlas plaču a hlas volania.
Nebude tam už starec,
ale mladík zomrie storočný.

„Ako vek stromu (veľmi dlhý)
bude vek môjho ľudu,
užijú si moji vyvolení.
Nebudú sa nadarmo ustávať
a nebudú žiť pre hrôzu,
veď sú požehnaným rodom Pána
a s nimi aj ich potomstvo.
Prv, než budú volať, ja odpoviem,
ešte len budú vravieť, a ja ich vyslyším.“

66. „Nebesá sú mojím trónom
a Zem podnožou mojich nôh.
Aký je to dom, čo mi postavíte? (chrám)
Aké miesto pre môj odpočinok?“ (keď zomriem na Zemi?)
Počúvajte slovo Pánovo.
Vaši bratia, čo vás nenávidia,
čo vás odstrkujú pre moje meno, vravia:
„Nechže sa oslávi Pán
(nech ukáže zázrak, aby sme v neho uverili)
nech vidíme vašu radosť!“
Oni však budú zahanbení.
(nebudú hodní zažiť zázrak – Imanuelovo narodenie)
Porodila prv, než kvílila,
prv, než ju obkľúčili bôle,
porodila chlapca. (Imanuelova matka)
Kto takéto počul? Kto podobné videl?
„Či ja otvorím život a rodiť nedám?
(keď som dal počať, nedovolím porodiť?)
Alebo ja, ktorý dám rodiť, uzavriem?“
(keď porodila, neukážem sa?)

Tešte sa s Jeruzalemom
a plesajte nad ním všetci jeho milovníci,
radujte sa s ním, radujte sa.
Pán príde v ohni
(zošle na Zem ohnivé hviezdy)
a jeho vozy sú ako búrka,
aby priviedol v zápale svoj hnev
a svoju hrôzu v plameňoch ohňa.
Lebo ohňom bude súdiť Pán
a svojím mečom každé telo
a bude veľa tých, čo Pán porazí.

Prídem zhromaždiť všetky národy
prídu a uvidia moju slávu. (dospelého Imanuela – kráľa)
Urobím na nich znamenie
(vylejem na nich Ducha Svätého,
aby sa premenili aj ostatní)
pošlem z nich zachránencov k národom, (svojich apoštolov)
ktoré nepočuli chýr o mne a nevideli moju slávu;
i budú ohlasovať medzi národmi moju slávu.

A privedú všetkých našich bratov
(duchovne najvyvinutejších)
spomedzi všetkých národov
na môj Svätý vrch, do Jeruzalema
A z nich si vezmem za kňazov.
Lebo ako budú predo mnou trvalé
nové nebesá a nová Zem, ktoré stvorím,
tak bude trvalé vaše potomstvo a vaše meno.
(bude žiť večne so Zemou, keď sa zdvihne do
duchovnej ríše)


Rafael – madona di Foligno

Obrázok zvestuje odchod Imanuela a jeho matky do vyšších sfér stvorenia – medzi anjelov (viď detail oblohy)

Unesie ich Imanuel praduchovným lietajúcim telesom UFO (čo je naznačené oranžovým kotúčom).

Pohľady ľudí na Zemi svedčia o tom, že sa naozaj zdvihnú zo Zeme, keď príde Imanuel „v oblakoch“.

Až po ich únose pochopia aj tí, čo ich dovtedy neuznávali, že boli od Boha vyslaní. S nimi odíde zo Zeme aj Božia ochrana, a nastane hrozný súd – vyvrcholenie.

Na Zemi ostane do únosu vyvolených – vtelený anjel Izmael, ktorý bude neskôr – po očiste, jeho zvestovateľom. Prijme od Boha správu o jeho návrate na Zem.